Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 10-09-2006
Ilość wyświetleń: 25517
Ocena artykułu: 3.8/5
calacalacalacalapusta

Konwersja fotografii kolorowej


Je?li u?yjemy czarno-bia?ego filmu do wykonania zdj??, uzyskamy czarno-bia?e fotografie. Je?li u?yjemy kolorowego filmu lub aparatu cyfrowego w trybie kolor, mo?emy uzyska? kolorowe lub doskona?e czarno-bia?e fotografie! Konwertuj?c zdj?cia w Photoshopie mamy du?o wi?kszy wp?yw na to, jak b?d? wygl?da?y czarno-bia?e obrazy. Naprawd?, chyba nie warto ju? robi? zdj?? na filmie czarno- bia?ym.Istnieje co najmniej siedem podstawowych technik przekszta?cenia kolorowej fotografii w czarno-bia?? w Photoshopie i wiele ich odmian. Oto one:

Przekszta?cenie poprzez konwersj? na obraz w skali szaro?ci poleceniem Image/Mode/Grayscale (Obrazek/Tryb/Skala szaro?ci). Jest to najprostsza metoda, ale najcz??ciej daj?ca mniej ciekawe rezultaty.

Odbarwienie za pomoc? polecenia Image/Adjustments/Desaturate (Obrazek/Dostosuj/Usu? kolor) (Shift + Ctrl + U PC, Shift + Cmd + U Mac). Zamiennie mo?na u?y? polecenia Image/Adjustments/Hue/Saturation (Obrazek/Dopasuj/Barwa/Nasycenie) (Ctrl + U PC, Cmd + U Mac) i przesun?? suwak Saturation (Nasycenie) maksymalnie w lew? stron? do warto?ci 0. Ta technika jest podobna do poprzedniej pod k?tem mo?liwo?ci wp?ywania na wygl?d obrazu i uzyskiwanego rezultatu.

U?ycie polecenia Image/Mode/Lab Color (Obrazek/Tryb/Lab) i kana?u Lightness (Jasno??) jako obrazu czarno-bia?ego. Ta technika jest ?atwa, przyst?pna i mo?e dawa? doskona?e rezultaty w zale?no?ci od kolorystyki i tonacji orygina?u. U?yjemy jej w dalszej cz??ci projektu do przekonwertowania fotografii irysa.

Wybranie jednego z trzech kana?w (Red (Czerwony), Green (Zielony) lub Blue (Niebieski)) jako obrazu czarno-bia?ego. Niekiedy ju? jeden z tych trzech kana?w pozwala uzyska? dobry efekt. Innym razem lepszy rezultat uzyskuje si? przez u?ycie fragmentw wszystkich trzech kana?w i zmieszanie ich. Ta technika przypomina robienie zdj?? na czarno-bia?ym filmie poprzez kolorowy filtr i mo?e prowadzi? do nieoczekiwanych, ale mi?ych dla oka rezultatw.

U?ycie polecenia Image/Adjustments/Channel Mixer (Obrazek/Dopasuj/Mieszanie kana?w) do utworzenie w?asnej ??mieszanki? dwch lub wi?cej kana?w. Ta technika podej?cie daje najwi?kszy wp?yw na uzyskany efekt. Przyjrzymy si? jej dok?adnie w dalszej cz??ci projektu.

Wybranie dwch lub wi?cej kana?w i po??czenie ich poleceniem Image/Calculations (Obrazek/Obliczenia), po okre?leniu procentowych ilo?ci ka?dego z trzech kana?w, jakie maj? by? wyj?ciem dla kana?u szaro?ci.

U?ycie zgodnych z Photoshopem modu?w dodatkowych (tzw. plug-in) niezale?nych producentw Photoshopa CS, takich jak np. Convert to B&W Pro firmy The Image Factory (www.theimagingfactory.com), ktre zosta?y zaprojektowane specjalnie do celw konwersji obrazw kolorowych na czarno-bia?e. Kiedy tylko pragn? przekszta?ci? kolorowe zdj?cie w czarno-bia?e, prawie zawsze korzystam z Convert to B&W Pro, poniewa? jest to narz?dzie pozwalaj?ce na najwi?ksz? kontrol? nad wygl?dem obrazu.

Przekszta?canie kolorowego obrazu w czarno-bia?y za pomoc? trybu Lab Color (Lab) i kana?u Lightness (Jasno??)

W tej technice najpierw u?yjemy trybu Lab Color (Lab) i kana?u Lightness (Jasno??) do utworzenia czarno-bia?ego obrazu, a nast?pnie funkcji Channel Mixer (Mieszanie kana?w), by sprawdzi?, jak mo?na uzyska? wi?kszy wp?yw na ko?cowy rezultat podczas procesu konwersji. Obydwie techniki s? warte poznania.

Otwrz plik
Wybierz polecenie File/Open (Plik/Otwrz) (Ctrl + O PC, Cmd + O Mac). W oknie Open (Otwrz) zaznacz plik z fotografi? ktrej chcesz u?y?. W naszym przyk?adzie b?dzie to fotografia z kwiatem.

Przekonwertuj obraz na tryb Lab Color (Lab)

Wybierz polecenie Image/Mode/Lab Color (Obrazek/Tryb/Lab), aby przekszta?ci? tryb obrazu z RGB na Lab Color (Lab). Ten ostatni tryb jest oparty na modelu kolorw Lab, konstruowanym w oparciu o to, jakie kolory w?a?ciwie istniej? i jak s? odbierane przez ludzkie oko. Trzy kana?y opisuj? relacje kolorw: karmazynowy-ziele? (kana? a), ??ty-niebieski (kana? b) oraz relacje jasno?ci (lub czer?-biel) (kana? Lightness (Jasno??)).

Otwrz palet? Channels (Kana?y), je?li nie jest wy?wietlona na ekranie (polecenie Window/Channels (Okno/Kana?y)). Paleta Channels (Kana?y) powinna wygl?da? teraz jak ta przedstawiona na poni?szym rysunku. Zwr? uwag? na kana? Lightness (Jasno??). Reprezentuje on jasno?? kolorw, zatem idealnie nadaje si? do wykorzystania jako obraz czarno-bia?y.Przekonwertuj obraz na skal? szaro?ci

Z menu Image (Obrazek) wybierz polecenie Mode/Grayscale (Tryby/Skala szaro?ci). Je?li na ekranie pojawi si? okno z zapytaniem Discard Color Information? (Usun?? informacj? o kolorze?) kliknij przycisk OK. Obraz z kana?u Lightness (Jasno??) zostanie przekszta?cony w tryb szaro?ci.

Je?li fotografia powinna by? zapisana w trybie RGB, przekonwertuj j? ponownie poleceniem Image/Mode/RGB Color (Obrazek/Tryb/RGB). Uzyskasz w ten sposb czarno-bia?y obraz w trybie RGB.

Przekszta?canie kolorowego obrazu w czarno-bia?y za pomoc? polecenia Channel Mixer (Mieszanie kana?w)

Wyprbujmy teraz inn? technik?. Tym razem u?yjemy polecenia Channel Mixer (Mieszanie kana?w) do utworzenia w?asnej ??mieszanki? ka?dego z trzech kana?w i przekonwertowania kolorw na obraz czarno-bia?y. Chocia? ta technika umo?liwia wi?ksz? ni? poprzednia kontrol? nad rezultatem konwersji, wyprbowywanie r?nych kombinacji i permutacji jest bardziej czasoch?onne. Dla osb, ktre cz?sto przekszta?caj? kolorowe zdj?cia w czarno-bia?e, lepsze jednak b?dzie wykorzystanie trybu Lab Color (Lab) lub u?ycie modu?u Convert to B&W.

Otwrz plik
Wybierz polecenie File/Open (Plik/Otwrz) (Ctrl + O PC, Cmd + O Mac). W oknie Open (Otwrz) zaznacz plik z fotografi? ktrej chcesz u?y?. W naszym przyk?adzie b?dzie to fotografia z kwiatem.

Przestudiuj obraz z ka?dego kana?u
Otwrz palet? Channels (Kana?y), je?li nie jest wy?wietlona na ekranie (polecenie Window/Channels (Okno/Kana?y)). Paleta Channels (Kana?y) powinna wygl?da? teraz jak na poni?szym rysunku. Zaznacz kana? Red (Czerwony) (Ctrl + 1 PC, Cmd + 1 Mac) i obejrzyj obraz tego kana?u. Zaznacz kana? Green (Zielony) (Ctrl + 2 PC, Cmd + 2 Mac), a nast?pnie kana? Blue (Niebieski) (Ctrl + 3 PC, Cmd + 3 Mac) i obejrzyj je kolejno. Zwr? uwag?, ?e na pasku tytu?owym okna dokumentu wy?wietlana jest informacja o kanale oraz o trybie obrazu (8- lub 16-bitowy).W ka?dym z trzech kana?w widoczna jest inna czarno-bia?a wersja kolorowego kwiatu. Patrz?c na nie mo?na zrozumie?, jak du?y wp?yw mamy na ostateczny wygl?d obrazu ?? oczywi?cie je?li nauczymy si? poprawnie miesza? kana?y.

Je?li ktrakolwiek z trzech wersji wygl?da bardzo dobrze, praca w?a?ciwie jest sko?czona. Kliknij po prostu dwa pozosta?e kana?y na palecie Channels (Kana?y) i przeci?gnij je na ikon? kosza u do?u palety. Pozosta? obraz w odcieniach szaro?ci. Poniewa? potrzebny jest nam obraz w kolorach RGB, przekonwertuj go z powrotem poleceniem Image/Mode/Grayscale (Obrazek/Tryb/Skala szaro?ci), a nast?pnie Image/Mode/RGB Color (Obrazek/Tryby/RGB). Mamy teraz czarno-bia?? fotografi? w trybie RGB.

U?yj polecenia Channel Mixer (Mieszanie kana?w) do zmieszania kana?w
Podoba mi si? obraz z kana?u koloru niebieskiego. Ma dobry kontrast, wszystkie szczeg?y w ka?dym fragmencie kwiatu s? widoczne. Jednak podobaj? mi si? rwnie? niektre fragmenty z kana?u koloru zielonego, poniewa? t?o jest tam lepiej widoczne. Zatem nie ignoruj?c mojej oceny (cho? nie w?tpi?, ?e mo?e by? subiektywna) i dla u?atwienia sobie ?ycia, po??czymy kana?y niebieski i zielony, a zignorujemy kana? czerwony.

Kliknij na palecie Channels (Kana?y) kana? RGB, aby wszystkie kana?y zosta?y zaznaczone.

Z menu Image (Obrazek) wybierz polecenie Adjustments/Channels (Dopasuj / Mieszanie kana?w), aby otworzy? okno Channel Mixer (Mieszanie kana?w).Zaznacz pole Preview (Podgl?d) (je?li nie jest zaznaczone), aby w??czy? podgl?d. Zaznacz te? pole Monochrome (Monochromatycznie).

Poniewa? kana? czerwony nie b?dzie wykorzystany, w polu Red (Czerwony) wpisz warto?? 0%. Poniewa? kana? niebieski zawiera najwi?cej po??danych szczeg?w, przesu? suwak do warto?ci 70%. Aby unikn?? niepo??danych efektw, procentowe warto?ci wszystkich trzech kana?w powinny w sumie dawa? 100%. Dlatego suwak Green (Zielony) przesu? do warto?ci 30%. Je?li nie jeste? zadowolony z rezultatu, naci?nij klawisz Alt (Option Mac) a przycisk zamieni si? w przycisk Reset (Wyzeruj). Kliknij ten przycisk i prbuj ponownie, a? otrzymasz po??dany wynik. Wwczas kliknij przycisk OK. Zdj?cie powinno wygl?da? jak to na rysunku:R?nice pomi?dzy wersj? powsta?? z wymieszania kana?w, a obrazem tylko z kana?u niebieskiego s? subtelne, ale osi?gn?li?my zamierzony cel. Polecenie Channel Mixer (Mieszanie kana?w) daje niesamowit? kontrol? nad wygl?dem obrazu. Wi?ksz?, ni? kiedykolwiek przedtem ?? czy to w ciemni, czy podczas robienia zdj?? na czarno-bia?ym filmie z wykorzystaniem r?nych, kolorowych filtrw. Jedynym problemem w przypadku u?ycia tego narz?dzia jest to, i? trudno jest porwnywa? r?ne ??mieszanki?. Osobom, ktre na powa?nie zajmuj? si? fotografi? czarno-bia??, doradzam u?ycie modu?u Convert B&W Pro.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93483
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62513
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34173

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy