Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 13-09-2006
Ilość wyświetleń: 4018
Ocena artykułu: 3.3/5
calacalacalapolowapusta

Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.2

Fotografowanie dla kompozycji

W j?zyku technicznym fotografowanie jest aktem odwzorowania trjwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarow? p?aszczyzn?. Jako?? tego odwzorowania zale?y w du?ym stopniu od fotografuj?cego. To on wybiera obiektyw, czas na?wietlania, wielko?? przys?ony, miejsce, z ktrego zdj?cie jest wykonywane, decyduje o jako?ci ?wiat?a i otoczeniu fotografowanego obiektu.

Photoshop jest programem pozwalaj?cym na prac? tylko w dwch wymiarach: X (poziom) i Y (pion). Trzeci wymiar, nieobecny w Photoshopie, to Z (g??bia). Dopki zdj?cie nie zostanie wykonane, mo?emy z tego wymiaru korzysta?, zmieniaj?c np. po?o?enie aparatu lub ??rde? ?wiat?a. Po przeniesieniu fotografii do Photoshopa wielu z tych wizualnie wa?nych parametrw nie mo?emy ju? zmieni?. Dlatego tak wa?ne jest wcze?niejsze zaplanowanie i odpowiednie wykonanie fotografii.

Odpowiednie zaplanowanie i wykonanie fotografii pod k?tem przysz?ej obrbki znacznie u?atwia i przy?piesza proces maskowania i komponowania. Oczywi?cie takie planowanie wymaga rozumienia podstawowych zasad fotografowania dotycz?cych doboru t?a, obiektywu, kadrowania i o?wietlenia. Jednak korzy?ci p?yn?ce z nale?ytego przygotowania fotografii dla konkretnej kompozycji, w porwnaniu z komponowaniem zdj?? ju? istniej?cych, s? ogromne i wynagradzaj? wszelki trud.

Czynniki obiektywne

Zanim we??miesz do r?ki aparat i przeczy?cisz obiektyw, musisz dokona? rozpoznania tak zwanych czynnikw obiektywnych ?? czyli takich, na ktre nie masz wi?kszego wp?ywu, a do ktrych musisz si? maksymalnie dostosowa?. Mark Beckelman radzi, jak si? do tego zabra?: ??Rozpocznij od tego, na co masz najmniejszy wp?yw, np. od miejsca, perspektywy, rekwizytw czy o?wietlenia?. Po zidentyfikowaniu czynnikw ograniczaj?cych musisz si? do nich mo?liwie najlepiej dopasowa?, dobieraj?c odpowiedni? perspektyw?, dodatkowe o?wietlenie, punkt widzenia, d?ugo?? ogniskowej, powi?kszenie itd.

Adaptacja miejsca

Kto nie lubi konstruowania papierowych samolocikw i obserwowania ich p?ynnego lotu? Mark postanowi? pj?? dalej i pozwoli? dzieciom poszybowa? na takich w?a?nie samolocikach nad Manhattanem (poni?sza fotografia). Od razu wiedzia?, co musi zrobi? w pierwszej kolejno?ci ?? wej?? na Empire State Building i wykona? zdj?cie podstawowe dla ca?ej kompozycji (poni?sza fotografia).

Po powrocie Mark wydrukowa? zdj?cie miasta. Ten wydruk s?u?y? mu potem jako punkt odniesienia podczas fotografowania samolocikw dla dobrania w?a?ciwego k?ta i perspektywy (rysunek 11.7).

Pozwlmy Markowi obja?ni? ten etap jego pracy: ??Podstawow? spraw? by?o wykonanie teraz fotografii papierowych samolocikw, jako ?e k?t, pod jakim powinny by? fotografowane dzieci na samolotach wykonanych ze sklejki, by? zale?ny od tych?e w?a?nie fotografii. Samoloty, ktre wykona?em ze sklejki, mia?y takie same proporcje jak te wykonane z papieru. Dzi?ki temu perspektyw? mog?em dopasowa? p??niej.

Post?puj?c w takiej kolejno?ci mog?em fotografowa? dzieci od razu pod w?a?ciwym k?tem, pozostawiaj?c sobie wi?ksz? swobod? w zakresie doboru ich pozycji i ubiorw? (fotografie poni?ej).Po wykonaniu wszystkich zdj?? Mark zasiad? do Photoshopa. Rozpocz?? od umieszczenia samolocikw, ktre mia?y by? podstaw? do ulokowania dzieci (rysunek poni?ej).Dla uzyskania efektu rozmycia powieli? warstw? z samolocikami i zastosowa? filtr Motion Blur (Poruszenie). Po obni?eniu krycia i dodaniu maski r?nicuj?cej rozmycie mi?dzy dziobem a ogonem samolotu wra?enie ruchu sta?o si? pe?niejsze (rysunek poni?ej).Po umieszczeniu dzieci Mark zaznaczy? odpowiednie ich fragmenty i naciskaj?c Ctrl+j (Cmd+j ?? Mac OS), utworzy? now? warstw?. Dzi?ki takiemu zabiegowi mg? teraz, przez zastosowanie filtra Motion Blur (Poruszenie) i dopasowanie krycia, spowodowa? rozmycie tylko zaznaczonych wcze?niej obszarw, a nie ca?ej sylwetki dziecka (rysunek poni?ej).Ostatni etap pracy nad kompozycj? polega? na ociepleniu ca?ego obrazu za pomoc? warstwy wype?nienia Solid Color (Kolor kryj?cy), aby wytworzy? nastrj zachodu s?o?ca oraz dodaniu odrobiny ziarnisto?ci.

Obraz mo?e przypomina dzieci?c? zabaw?, ktr? zreszt? prezentuje, ale jego sukces polega na samym pomy?le i w?a?ciwym wykonaniu.

Adaptacja perspektywy

Obraz z rysunku poni?ej to plakat fikcyjnej imprezy wydawniczej ??City of Books Festival?. Pokazuje on, jak literatura mog?aby upi?kszy? budynki z przedmie?cia Nowego Jorku. Poniewa? budynki mia?y stanowi? integraln? cz??? plakatu, Mark rozpocz?? swoj? prac? od sfotografowania wielu r?nych budynkw i plenerw ulicznych. Nast?pnie przyst?pi? do fotografowania starych ksi??ek i czytaj?cej kobiety. Zdj?cia ksi??ek i kobiety wykona? tak, aby ich perspektywa i o?wietlenie odpowiada?y perspektywie i o?wietleniu budynkw. Ka?d? ksi??k? fotografowa? dwukrotnie: raz w perspektywie budynku, a raz na wprost, dla uzyskania zdj?cia grzbietu ksi??ki.Adaptacja rekwizytw

Jedn? z 12 nagrodzonych prac na Mi?dzynarodowym Konkursie Grafiki Komputerowej organizowanym przez firm? Adobe w 2003 roku by? obraz Marka Beckelmana pt. ??My?lenie na zewn?trz?. Sponsorowany przez Adobe Systems, Inc. oraz Photoworkshop.com obraz ten zosta? wy?oniony spo?rd ponad 3000 nades?anych prac. Autor po?wi?ci? wiele uwagi problemowi perspektywy podczas fotografowania i potem komponowania widocznych tu m??czyzn. Czynnikiem obiektywnym by? tutaj przezroczysty sze?cian. Mark sfotografowa? go w pierwszej kolejno?ci, aby potem wykorzysta? jako punkt odniesienia dla o?wietlenia i perspektywy kolejnych uj?? m??czyzny (rysunek poni?ej). Ka?de z tych uj?? pasuje pod tym wzgl?dem do powierzchni, na ktrej zosta?o umieszczone.


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Maskowanie i komponowanie
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93484
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62514
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34174

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy