Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 13-09-2006
Ilość wyświetleń: 8640
Ocena artykułu: 3.1/5
calacalacalapustapusta

Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.3

Podstawowe zasady fotografowania

Przed wykonaniem ka?dego zdj?cia zawodowy fotograf podejmuje szereg decyzji odno?nie sprz?tu fotograficznego, o?wietlenia, warunkw studyjnych i stylu. Decyzje te maj? du?y wp?yw na wygl?d, klimat i jako?? fotografii, a to z kolei mo?e przyczyni? si? do u?wietnienia lub zepsucia ko?cowego rezultatu czyli kompozycji. Planowanie, dobr odpowiedniego sprz?tu i podejmowanie w?a?ciwych decyzji w czasie wykonywania zdj?? gwarantuj? uzyskiwanie oczekiwanych rezultatw.

Obiektyw

Podstawowe parametry obiektywu to d?ugo?? ogniskowej, podawana najcz??ciej w milimetrach, i jasno??, ktra okre?la maksymaln? wielko?? otworu przys?ony. Ze wzrostem ogniskowej maleje k?t widzenia, ale ro?nie powi?kszenie. Powi?ksza si? t?o w stosunku do pierwszego planu ?? nast?puje kompresja relacji mi?dzy t?em a pierwszym planem.

Rysunki poni?ej pokazuj? model World Trade Center sfotografowany na tle linii dachw Nowego Jorku przy u?yciu czterech r?nych obiektyww: 18 mm, 35 mm, 70 mm i 300 mm. Rozmiary modelu zosta?y specjalnie zachowane, aby pokaza?, jak wraz ze wzrostem ogniskowej miasto ??powi?ksza si?? i ??przybli?a? do modelu. Ja z kolei musia?am si? odsuwa? od modelu, aby jego rozmiary w kadrze nie uleg?y zmianie.Skoro obiektyw ma wp?yw na k?t widzenia i wzajemne proporcje mi?dzy elementami obrazu, nale?y wi?c powa?nie potraktowa? decyzj? o jego wyborze. Je?eli t?o ma by? daleko, u?yj obiektywu szerokok?tnego. W przypadku przeciwnym mo?esz przyci?? zdj?cie dla zaw??enia perspektywy lub, co jest o wiele korzystniejsze, zastosuj obiektyw o d?ugiej ogniskowej (teleobiektyw).

Dla powi?kszenia lub pomniejszenia obiektu w stosunku do innych elementw obrazu mo?na zastosowa? technik? ??wymuszonej perspektywy? stosowan? w kinematografii, a polegaj?c? na umieszczeniu obiektu bli?ej lub dalej od kamery w zale?no?ci od tego, czy ma by? powi?kszony czy pomniejszony. Technika ta by?a cz?sto stosowana w hollywoodzkich filmach klasy B ?? dinozaur ulepiony z masy papierowej umieszczany by? tak blisko kamery, ?e na ekranie sprawia? wra?enie olbrzymiego i przera?aj?cego. Rwnie? ostatnio podczas nagrywania scen do filmu ??W?adca pier?cieni? aktor Ian McKellan by? cz?sto umieszczany bli?ej kamery, aby grana przez niego posta? Gandalfa wygl?da?a na wy?sz? ni? sam odtwrca roli czarodzieja jest w rzeczywisto?ci.

Wybr obiektywu jest decyzj? maj?c? wp?yw rwnie? na estetyk? zdj?cia. Je?li dysponujesz obiektywem o zmiennej ogniskowej (tzw. zoom), to najpierw postaraj si? skomponowa? kadr zbli?aj?c si? do obiektu lub oddalaj?c od niego, a dopiero potem precyzuj k?t widzenia i relacj? mi?dzy obiektem a t?em za pomoc? obiektywu. Krtko mwi?c, posiadanie obiektywu o zmiennej ogniskowej nie zwalnia nas od ustalania w?a?ciwej odleg?o?ci aparatu od obiektu.

Ekspozycja

Ustalenie w?a?ciwej ekspozycji polega na doborze wielko?ci przys?ony i czasu otwarcia migawki z uwzgl?dnieniem czu?o?ci filmu lub przetwornika CCD. Im krtszy czas otwarcia migawki, tym wi?kszy musi by? otwr przys?ony, aby zapewni? dostateczne na?wietlenie filmu lub przetwornika. Na odwrt, im d?u?szy czas, tym mniejszy mo?e by? otwr przys?ony.

Trzeci parametr maj?cy wp?yw na ekspozycj? to czu?o?? filmu lub przetwornika. Im mniejsza, tym wi?cej potrzeba ?wiat?a do uzyskania prawid?owej ekspozycji. Fotografowanie przy s?abym o?wietleniu wymaga zastosowania filmu o wi?kszej czu?o?ci, np. 400 lub 800 ISO2, a w przypadku aparatu cyfrowego ?? wybrania wy?szej warto?ci parametru ISO.

Ujemn? stron? fotografowania przy du?ych warto?ciach ISO jest wyst?powanie widocznej ziarnisto?ci filmu lub szumw przetwornika. Je?eli nie zamierzasz wykorzystywa? tej ziarnisto?ci jako efektu specjalnego, to raczej staraj si? fotografowa?, u?ywaj?c filmw lub ustawie? ISO o mo?liwie ma?ych warto?ciach. Znacznie ?atwiejsze jest dodanie takiego efektu, korzystaj?c z Photoshopa, ni? jego usuni?cie ?? zawsze oznacza to kompromis pomi?dzy rozmyciem ziarnisto?ci a konieczno?ci? zachowania szczeg?w.

W?a?ciwa ekspozycja oznacza wy?sz? jako?? fotografii. Oczywi?cie mo?na wykona? ciemne zdj?cie i rozja?ni? je w Photoshopie, ale takie post?powanie prowadzi do obni?enia jako?ci obrazu. Zawsze nale?y stara? si? uzyska? najlepszy efekt podczas fotografowania, a nie liczy? na to, ?e p??niej w Photoshopie uda nam si? naprawi? z?e zdj?cie.

Wi?kszo?? aparatw analogowych (35 mm) i cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych posiada tryby automatycznego ustawiania ekspozycji. Przydaj? si? one podczas wykonywania szybkich uj??, gdy nie ma czasu na obliczanie wszystkich parametrw ekspozycji. Mo?emy si? wtedy w pe?ni skoncentrowa? na obserwacji fotografowanego obiektu i odpowiednim kadrowaniu. Je?eli masz do?wiadczenie, czas i ?wiat?omierz, to mo?esz wykorzysta? tryb r?cznego ustawiania ekspozycji dla uzyskania efektw opisanych w dwch nast?pnych punktach dotycz?cych czasu na?wietlania i g??bi ostro?ci.

Czas otwarcia migawki

Krtki czas na?wietlania pozwala uchwyci? obiekt w ruchu bez jego rozmycia, natomiast d?ugi czas powoduje takie rozmycie. Czasami mo?e to da? interesuj?cy efekt (patrz rysunki poni?ej). Pierwsze zdj?cie zosta?o wykonane z 4-sekundowym czasem na?wietlania podczas postoju karuzeli, a drugie z takim samym czasem, ale po jej uruchomieniu.

Istnieje wiele technik i rozszerze? pozwalaj?cych utworzy? efekt rozmycia spowodowanego ruchem, ale taki sztucznie uzyskany nigdy nie b?dzie rwnie realistyczny jak naturalne optyczne rozmycie. Je?eli planujesz dodanie takiego efektu do kompozycji, to przygotuj kilka zdj?? obiektu z naturalnym rozmyciem (rysunki poni?ej). B?dzie mo?na to rozmycie wykorzysta? bezpo?rednio, przenosz?c je do kompozycji lub jako wzorzec dla sztucznego rozmycia. Do wykonywania zdj?? zarwno takich, na ktrych obiekt ruchomy ma by? rozmyty, jak i takich, na ktrych ma by? ostry, doskonale nadaje si? tryb priorytetu migawki (Shutter Priority). Polega on na r?cznym ustawieniu czasu otwarcia migawki, pozostawiaj?c dobr przys?ony automatyce aparatu.G??bia ostro?ci

G??bia ostro?ci decyduje o tym, ktre partie obrazu s? ostre, a ktre rozmyte. Ma?y otwr przys?ony oznacza wi?ksza g??bi? ostro?ci i na odwrt. Ma?e otwory oznaczane s? wy?szymi liczbami, np. 11, 16 czy 22, natomiast du?e otwory, wpuszczaj?ce wi?cej ?wiat?a, przypisane s? do ma?ych liczb 4, 2.8, 2. Poni?szy rysunek przedstawia trzy lalki sfotografowane z r?nymi g??biami ostro?ci oraz ustawieniem ostro?ci na pierwszej lalce, ostatniej i wszystkich trzech.W trybie priorytetu przys?ony (Aperture Priority) ustawiamy przys?on? r?cznie, a aparat sam dobiera czas otwarcia migawki. Korzystaj?c z tego trybu, mo?emy kontrolowa? ostro?? poszczeglnych partii obrazu. Zdj?cia portretowe wykonuje si? zwykle z ma?? g??bi? ostro?ci, ogniskuj?c obiektyw na osobie fotografowanej. T?o staje si? wwczas rozmyte.
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Maskowanie i komponowanie
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93483
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62513
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34173

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy