Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 14-09-2006
Ilość wyświetleń: 34261
Ocena artykułu: 2.8/5
calacalacalapustapusta

Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4

?wiat?o

Fotografia wywodzi sw? nazw? od greckiego s?owa phos (?wiat?o) ?? nie bez powodu. ?wiat?o jest podstaw? fotografii i jest przez ni? na r?ne sposoby wykorzystywane. Zmienia si? ono wraz ze zmian? pory dnia i roku, co wida? na rysunkach poni?ej. Pokazana tu scena zosta?a sfotografowana w okresie sze?ciu miesi?cy wczesnym rankiem, w po?udnie i p??nym wieczorem oraz w r?nych warunkach pogodowych.

Jako?? ?wiat?a

Uwzgl?dniaj?c fakt, ?e ?wiat?o s?oneczne zmienia si? w ci?gu dnia, mo?emy okre?li? nast?puj?ce czynniki, od ktrych zale?y o?wietlenie fotografowanej sceny:

?? Intensywno??. Od niezwykle silnego, w po?udnie bezchmurnego dnia, po nik?e ?wiat?o zmierzchu ?? tak zmienna intensywno?? wymusza odpowiednie ustawianie ekspozycji i decyduje o klimacie i nastroju fotografii.

?? Rozmiar i odleg?o??. Porwnaj dzie? pochmurny ze s?onecznym. Niebo pokryte szczelnie chmurami stanowi najwi?ksze z mo?liwych ??rde? ?wiat?a, daj?ce rozproszone i mi?kkie cienie. Z kolei s?o?ce w po?udnie bezchmurnego dnia jest najmniejszym ??rd?em ?wiat?a tworz?cym cienie mocne i ostro zarysowane. Im mniejsza odleg?o?? ??rd?a od obiektu, tym wi?kszy staje si? jego rozmiar w relacji do obiektu i tym ?agodniejsze o?wietlenie oraz cienie (pierwszy z rysunkw poni?ej). Odsuwanie ?wiat?a od obiektu wywo?uje efekt odwrotny (drugi z rysunkw poni?ej).?? Kierunek. K?t i kierunek decyduj? o d?ugo?ci i po?o?eniu cienia. ?wiat?o padaj?ce pod ma?ym k?tem podkre?la tekstur? i tworzy d?ugie, dodaj?ce dramaturgii cienie (rysunki poni?ej). Z kolei je?eli pada pod du?ym k?tem, to powoduje ??sp?aszczenie? obiektu i tworzy krtkie, ostre cienie.

?? Kolor. Delikatny r? letniego wczesnego poranka, intensywny b??kit bezchmurnego nieba czy spektakularny zimowy zachd s?o?ca to kilka przyk?adw z ca?ego bogactwa kolorw ?wiat?a naturalnego. Kolor ?wiat?a okre?la si?, podaj?c jego temperatur? barwow? wyra?on? w kelwinach. Otoczenie rwnie? ma wp?yw na barw? obiektu poprzez ?wiat?o odbite ?? ilustruj? to rysunki poni?ej.?? Liczba ??rde?. Zawodowy fotograf stosuje co najmniej trzy ??rd?a ?wiat?a: g?wne, wype?niaj?ce i tylne. ?wiat?o g?wne jest tym, ktre decyduje o prawid?owej ekspozycji. Wype?niaj?ce ?? o?wietla t? cz??? obiektu, ktrej nie o?wietla ?wiat?o g?wne. Jego ??rd?em najcz??ciej jest bia?y lub srebrny ekran odbijaj?cy ?wiat?o g?wne w odpowiednim kierunku. ?wiat?o tylne stosuje si? dla oddzielenia obiektu od t?a.

Na jako?? ?wiat?a ma tak?e wp?yw wysoko?? nad poziomem morza, wilgotno?? wzgl?dna, przejrzysto?? powietrza, pora roku oraz lokalne warunki geograficzne, takie jak gry, zbiorniki wodne, ro?linno??. Obiekt mo?e by? o?wietlony delikatnie lub bardzo intensywnie ?? jest to wa?ny aspekt, jaki nale?y uwzgl?dni? podczas prewizualizacji i planowania kompozycji. Dokonuj?c adaptacji takich czynnikw obiektywnych jak ?rodowisko czy rekwizyt, nale?y dok?adnie przestudiowa? ?wiat?o w istniej?cym ju? obrazie i dopasowa? do niego o?wietlenie nowych obiektw podczas ich fotografowania.

Sztuka dobrego o?wietlania

Widoczny na rysunku poni?ej efekt ??oderwanego p?ata? jest rezultatem z?o?enia pi?ciu ekspozycji. Problemem by?o tutaj o?wietlenie elementw przezroczystych i nieprzezroczystych oraz uzyskanie efektu zrywania obudowy z komputera Apple G5. Rysunek 11.29 pokazuje kolejne fazy o?wietlenia. Ka?da ekspozycja wykonywana by?a tak, aby uzyska? najlepsze o?wietlenie jednego elementu komputera. O?wietlenie studyjne polega na cz??ciowym dodawaniu, cz??ciowym odejmowaniu i odchylaniu promieni ?wiat?a. S?u?? do tego odpowiednie ekrany i kartony zwane blendami i gobo.

Drugi aspekt tego obrazu to zerwana obudowa, ktrej oczywi?cie nikt w ten sposb nie zdejmuje. Po zdj?ciu bocznego panelu Mark przyklei? odpowiednio wygi?ty arkusz kartonu, tak jak pokazuje to rysunek kolejny. Charakterystyczny dla komputera kolor karton uzyska? dopiero w Photoshopie. Sfotografowanie go we w?a?ciwej pozycji i razem z komputerem pozwoli?o uchwyci? naturaln? gr? ?wiate? i cieni na obu tych przedmiotach. W Photoshopie wystarczy?o je tylko zaakcentowa?. Tworzenie tak delikatnych efektw nigdy nie daje tak dobrych rezultatw, jak ich bezpo?rednie sfotografowanie. Odwrcone logo firmy Apple Mark uzyska?, wykorzystuj?c zdj?cie oryginalnej pokrywy komputera. Po odwrceniu go i obrceniu utworzy? odpowiedni? mask? oraz zastosowa? tryb mieszania Color Burn (?ciemnianie) (patrz rysunek poni?ej). Wyko?czenie obrazu polega?o na dodaniu, odpowiedniego dla zaawansowanej technologii, t?a i dopracowaniu ?wiate? za komputerem. Nie usi?uj zrobi? tego z w?asnym komputerem ?? oczywi?cie mam na my?li taki sposb otwierania! Fotografowanie i komponowanie ?? jak najbardziej!Cienie

Tam, gdzie jest ?wiat?o, musz? by? i cienie. Podkre?laj? one kszta?ty przedmiotu i nadaj? ca?o?ci niepowtarzalny nastrj. Im ni?ej zawieszony jest punkt o?wietleniowy, tym cienie s? d?u?sze. Dlatego te? najd?u?sze obserwujemy zim?, a najkrtsze latem. Im bli?ej rwnonocy, tym bardziej ich d?ugo?ci si? wyrwnuj?.

Dla artysty komponuj?cego obrazy bardzo wa?n? kwesti? jest zrozumienie, w jaki sposb ?wiat?o tworzy cienie. Zwykle d??y on do uchwycenia cienia naturalnego, bo taki jest zawsze lepszy od sztucznego, utworzonego za pomoc? Photoshopa.

Jak wida? na rysunkach poni?szych, Mark Beckelman do utworzenia cienia m??czyzny wykorzysta? dwa pisaki wetkni?te w kupk? piasku. Fotografowie cz?sto u?ywaj? tak?e folii fotograficznej Rosco Cinefoil s?u??cej do modyfikowania o?wietlenia. Mo?na z niej wycina? dowolne kszta?ty i po odpowiednim o?wietleniu uzyskiwa? po??dane cienie.Na pocz?tku 2002 roku wyp?yn??a na ?wiat?o dzienna afera korupcyjna Arthura Andersona w firmie Enron. Redakcja ??Business Week? poprosi?a Marka Beckelmana o wykonanie fotograficznej ilustracji do artyku?u z ok?adki ??Accounting in Crisis: What??s to Be Done??. Opieraj?c si? na obrazie M.C. Eschera ??Drawing Hands?, Mark zaproponowa? obraz, w ktrym jedna r?ka zapisuje co? w ksi?dze rachunkowej, druga za? wymazuje to, co przed chwil? zosta?o zapisane. Szkic tego projektu wykonany dla dyrektora artystycznego przedstawia poni?szy rysunek.Mark podzieli? obraz na cztery cz??ci ?? ksi?g? achunkow?, t?o oraz dwie d?onie. Chc?c uzyska? realistyczne cienie, musia? zapewni? spjno?? kierunku i jako?ci o?wietlenia. ?rd?em g?wnego ?wiat?a by? zestaw o?wietleniowy Chimera o du?ych rozmiarach daj?cy mi?kkie, otaczaj?ce ?wiat?o z rozproszonymi cieniami. ?wiat?o wype?niaj?ce i konturowe zosta?o dobrane tak, aby prawid?owo zarysowa? kszta?t d?oni. Przez sfotografowanie na bia?ym tle ka?dej d?oni z osobna Mark uzyska? wi?cej swobody w p??niejszym dzia?aniu, ni? gdyby od razu uchwyci? je razem na tle ksi?gi rachunkowej. Po umieszczeniu r?k oraz cieni na osobnych warstwach Mark mg? u?y? trybw mieszania Multiply (Mno?enie) dla cieni (patrz poni?sze rysunki) oraz Normal (Zwyk?y) dla d?oni. Maska warstwy pokryta odpowiednim gradientem pozwoli?a wtopi? d?onie w ksi?g? rachunkow?, a warstw? zieleni z trybem Color (Kolor) dopasowa? kolor d?oni do koloru ksi?gi (rysuneki poni?ej).Dobr t?a

Natura fotografowanego przedmiotu (jego powierzchnia, kszta?t, charakter kraw?dzi) wraz z otoczeniem, w jakim ma on by? umieszczony, determinuj? dobr najlepszego rodzaju t?a. Oto kilka wskazwek zwi?zanych z tym tematem:

?? T?o powinno kontrastowa? z przedmiotem zdj?cia, nie powoduj?c jego zabarwienia ani odb?yskw.

?? Delikatne i jasne przedmioty powinny by? fotografowane na tle bia?ym lub szarym, ewentualnie w kolorze otoczenia, w jakim maj? si? ostatecznie znale???.

?? Ciemne przedmioty mog? by? fotografowane na bia?ym podk?adzie, nale?y jednak uwa?a?, aby nie prze?wietli? t?a. Zbyt mocne o?wietlenie mo?e spowodowa? powstanie otoczki wok? obiektu, utrudniaj?cej maskowanie i komponowanie.

?? Obiekty odbijaj?ce i przepuszczaj?ce ?wiat?o najlepiej fotografowa? na tle w kolorze otoczenia, w jakim zostan? ostatecznie umieszczone. Otoczenie zawsze pozostawia swj ?lad na fotografowanym obiekcie.

?? Im delikatniejsze szczeg?y maj? by? zachowane, tym wi?ksz? uwag? nale?y przyk?ada? do o?wietlenia tylnego, aby precyzyjnie oddzieli? obiekt od t?a.

?? W przypadku takich obiektw jak w?osy, dym i ciecze najlepiej u?ywa? techniki green screen i odpowiednich rozszerze? Photoshopa. Metody te zosta?y dok?adnie opisane w rozdziale 10., ??Zaznaczanie przezroczysto?ci i techniki green screen?.

?? Nale?y unika? podk?adw z tekstur? oraz nierwnomiernie o?wietlonych. Obydwa te rodzaje t?a utrudniaj? obrysowywanie przedmiotu.

?? Nie nale?y ustawia? modeli lub rekwizytw zbyt blisko t?a.

Im wi?kszy ma by? format ko?cowej odbitki i im bardziej krytyczne b?dzie spojrzenie odbiorcy, tym wa?niejsze staje si? stosowanie powy?szych porad.

Przegl?d dodatkowego wyposa?enia

Nie umiem nawet wyrazi?, jak wielce istotnym elementem jest solidny statyw zapewniaj?cy stabilno?? aparatu. Jest on szczeglnie wa?ny przy wielokrotnym fotografowania tego samego obiektu, jak w przypadku zdj?? komputera G5.

Podczas pracy w studio obecno?? sprz?tu o?wietleniowego jest zagwarantowana. Pierwsz? decyzj?, ktr? trzeba podj??, jest okre?lenie, jakiego rodzaju ?wiat?a nale?y u?y?: czy ma to by? ?wiat?o ?arowe (lampy wolframowe daj?ce ci?g?e ?wiat?o) czy te? stroboskopowe (lampy wy?adowcze o du?ej intensywno?ci). Wybr uzale?niony jest od sposobu oraz przedmiotu pracy. Wi?kszo?? studyjnych fotografw u?ywa lamp b?yskowych. Przed podj?ciem decyzji proponuj? odwiedzi? kilka profesjonalnych pracowni fotograficznych lub zapisa? si? na kurs o?wietlenia studyjnego.

Studia fotograficzne s? cz?sto w po?owie tak?e warsztatami stolarskimi. Wielu najlepszych fotografw zajmuj?cych si? komponowaniem obrazw w?asnor?cznie wykonuje modele i dekoracje lub wsp?pracuje ze specjalistami w tej dziedzinie. Fotograficy s? z natury majsterkowiczami ?? buduj? przestrzenne konstrukcje i modele dla rozwi?zania okre?lonego problemu, co zawsze daje lepsze rezultaty ni? prby wykonania tego w samym Photoshopie.

Je?eli jeszcze go nie posiadasz, zakup czym pr?dzej wzornik Macbeth ColorChecker (dost?pny w rozmiarach 8,5 na 11 cali oraz 3,25 na 2,25 cala). Jest to tablica testowa sk?adaj?ca si? z 24 kwadratw we wzorcowych kolorach. Wiele z nich odpowiada barwom obiektw o szczeglnym znaczeniu, takim jak skra, li?cie, b??kitne niebo. Oprcz tego, ?e wzorcowe kolory s? identyczne z ich rzeczywistymi odpowiednikami, to na dodatek odbijaj? ?wiat?o w ca?ym widzialnym zakresie dok?adnie w taki sam sposb. Dzi?ki tej unikalnej w?a?ciwo?ci, barwy kwadratw b?d? odpowiada? kolorom naturalnych obiektw w r?nych warunkach o?wietleniowych i prawie wszystkich procesach reprodukcji kolorw. Oznacza to, ?e mo?esz robi? zdj?cia w ka?dych warunkach, a dzi?ki wzornikowi Macbeth ColorChecker b?d? one mia?y zawsze naturalne kolory.

Wykonuj?c zdj?cia w formacie RAW, sfotografuj wzornik w tym samym o?wietleniu co rekwizyt i otwrz plik ze zdj?ciem w Adobe Camera RAW (rysunki poni?ej). U?yj kroplomierza White Balance (Balans bieli) i kliknij drugi jasnoszary kwadrat (rysonki poni?ej), aby zbalansowa? kolory do neutralnego. Dodatkowe ustawienia dopasuj odpowiednio do dalszej obrbki zdj?cia.

Aby zastosowa? te ustawienia do zdj?? zrobionych w identycznym ?wietle, kliknij ma?y trjk?t znajduj?cy si? na prawo od menu rozwijanego Settings (Ustawienia) i zapisz je pod jak?? sensown? nazw?. Po otworzeniu pozosta?ych zdj?? wystarczy wybra? z tego menu odpowiedni? pozycj?, aby szybko przywo?a? w?a?ciwe dla nich ustawienia.

Podobny efekt mo?na uzyska?, korzystaj?c z polecenia Automate/Apply Camera RAW (Automatyzuj/Zastosuj ustawienia Camera RAW) okna File Browser (Przegl?darka plikw). Spowoduje to aktualizacj? zdj?? bezpo?rednio z przegl?darki plikw. Wi?cej informacji o obs?udze Adobe Camera RAW znale??? mo?na w ksi??ce Bruce??a Frasera ??Real World Camera Raw with Adobe Photoshop? (wydawnictwo Peachpit Press).

Pragnieniem fotografa zawsze b?d? prby z nowymi obiektywami, eksperymenty z o?wietleniem, stosowaniem r?nych filtrw. Aby poszerzy? wiedz? na tematy zwi?zane z fotografi? (planowanie ekspozycji, osprz?t fotograficzny, komponowanie obrazu, techniki ??ciemni cyfrowej?, zarz?dzanie kolorem w ca?ym procesie tworzenia obrazu), odsy?am do mojej ksi??ki ??Real World Digital Photography, Second Edition? (wydawnictwo Peachpit Press).
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Maskowanie i komponowanie
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [43]

Ascemnesygymn [31 Pałdziernik 2009, 09:31]
??? ????????? ??????????? ???? ????????????????. ??????????????? ???? ????????????. ?????????? ?????? ?? PM.

Foutiouse [10 Lipiec 2009, 19:02]
???????????? ??????? ???????????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????. ????????? ???????????? ??? uxxicom. com ???? http://www.uxxicom.com/

MoobiaByday [9 Lipiec 2009, 22:40]
???????? ??? ???????????????????????????.???????????? ??????? ?????????????????? . ?????????? ? ??????????? ?????????????????? ??????????????????. ????????? ???????????? ??? uxxicom. com ???? http://www.uxxicom.com/ ??????????? ???????????????????????? ?????? ???????? ?????????????? ?????????

hoockoupt [29 Czerwiec 2009, 22:30]
???????????????? ?????????????? ????????????????????? ??? ??????????? ?????????????? ???? ??????. ?????????? ??? 21 ?? 51 %. ?????????????? ??????? ??????????????????????? ??? ?????? ? ??????????? ?????. ???? ???? ???????????? ??? gold.formula.water@gmail.com

Foutiouse [29 Czerwiec 2009, 19:00]
??????? ??????? ???????????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????. ????????? ???????????? ??? uxxicom. com ???? http://www.uxxicom.com/

Anonim [29 Czerwiec 2009, 15:43]
???????? ??????? ?????????. ??????????????? ????????????. ???????????? ??? http://zezz.ru/

unforianoreZazel [22 Czerwiec 2009, 13:06]
???????? ??????????????.??????? ??????? ?????????????????? . ?????????? ? ??????????? ?????????????????? ??????????????????. ????????? ???????????? ??? uxxicom. com ???? http://www.uxxicom.com/ ??????????? ???????????????????????? ?????? ???????? ?????????????? ?????????

prainepsist [12 Czerwiec 2009, 13:37]
?????? ????? ???????? ??????????????, ? ?? ?????? ???????? ????????. ?? ????????????? ????? ????????? ?????????? (????????). ????????, ????? ?????????; ? ???????, ????? ? ????. ????????????, ??????? ????? ????? ? ???????????. ?????????????? ?????????, ??????????????? ???????????. ???????? ???? - ??????? ????: ??????????? ????? (???????????? ?????) ??????????????. ?? ??????? ???????? ?? ?????????????. ????? ?????????? ??????????. ????? ???????????. ?? ???????????????? ?????????? ????????????. ????????? ???? ?????????, ?? ?????????. ?????????????? ????? ??????????. ?????????????? ? ????? ??????????. ?????? ????????????? ??????????? ?????????????, ?????? ????????? ??????????? ????????????. ??????? ?? ??????? ???? ?????????. ?????????? ?????????, ????? ??? ?????? ?????????. (?????????: ??????????????, ??????, ???????, ????????). ?????????? ??????. ?? ????-??? ???????????, ????? ??????? ???? ???????????. ?????????? ?????? ??????????). ????? ?? ??????????? ????????????????? ????????? ? ?????? ??????????, ?????????? ?????? ??? ??????? ????. ?? ???????? ???????????, ? ???????? ??????????? ????????. ??????????? (?????????????????) ???????? ???? ????????????. ????? ???????????, ????? ? ???? ???????? ?????? ???? ?????????. ?????????? ??????????. ????????? (???????????) ?????????? (??? ????????, ??? ???????, ????????????). ???? ????????, ??????????? ?????????, ??????? ??????????????? "???????? ?????", "???????????????" ? ??????????? ???????? ???? ???????. ??????? ??? ??????? ???? ?????????. ??? ?? ?????????, ? ?? ??????? (? ???????? ??) ???????. ????? ??? ??????????, ??????? ???? ?????????! ??????????? ???????? ??????????????? ?????????? (????: ??????????? ??????? ??????????). ??????? ???????, ?????????? ??????????? (?????? ???? ??????????????????). ?????? ?????????, ?????????? ???? ??????????. ??????? ???????????????, ????????????, ????????????? ?????? ?????????. http://www.e-infiniti.ru/11.html ???????? ???????, ? ???? ?????????? ?????????? ???????? ?????????. ?????? ?? ??????, ????? ???????? ??? ????????? (????? ???????? ??? ??????????). ????????? ???????? ??????, ?? ????????? ???????. ??????????????? - ?????????????????. ??????????????? - ?????????????. ??????????, ????? ??????? - ???? ???????????????. ??????? ? ???????? ??????????????. ??????? ??????????? ???????????? (????????????????). ????????????? ??? ???????????, ? ?????????????????? (??????????????) ? ???????????. ??? ???????? ???????????, ??? ????????? ??????????, ???? ??????????????. ???? ???????????????? ????????????????????? ??????????. ?????????? ????????? ???? ????????????. ??? ????????? ????????? - ??????????? ????????. ?????? ??? ????????????\'? ?????????, ?????????????? ?? ??????????????\'???????. ??????????? ?????? ????????????, ? ???? ??????????????. ????? ???? ????? - ???????? ???? ???????????????. ?????????, ????? ????????? ???? ??????? (??. ??. ???? ??????? ?????????? ? ?? ???????, ??????? ????? ???? ???? ???????? ???????. ????????????? ?? ???????????????? ?????????????? ?????????? - ????????????? ?????? (??????????? ???????????? ?????????? ??????????????. ???????????? ????????????? ??????????. ??????? ????????? (??. ??. ??????????). ?????????? ???? ?????????? ????????? ?? ?????????, ? ??????? ?????????? ????????? ?? ??????????. ??? ?????????, ????? ??? ????????? (??. ??. ?????????????? ?????? ???? ?????????????). ????????? ?????????, ?? ??????? ??????????????. ??????? ??????, ?? ??????? ???????. ???????????? - ???? ???????????????? ?????????????. ?????\'??? ????????: ??? ?????????? ????????, ???? ???????????? ?????????, ???? ???????????? ???????: ??? ????????? ??????? ???? ?????? ???????. ????? ??? ????????? ?? ??????????????. ????????? ????????? ??????? ??? ??????????????, ???????? ???????? ????????? ??? ??????????. ?????? ??????, ? ?????? ? ?? ???????. ???? ???? ?????, ?? ?? ????????? ??????????? (????: ???????????). ??????????? ?????????????????, ?? ??????????? ???????????????. ????? ?????????????? ?? ???????? ???? ???????????? ???????????? ?????????????? ????????? ? ???????????. ????????? ??????, ???????????????? ????????????. http://www.federiko-garsia-lorka.ru/81.html ????? ???? ?????????? ? ????????? ?? ??????????? ????????????????). ????? ????????????? ???? ????????, ????? ??????? ???? ?????????? ????????? ??????????????? ????????? ????????? ?? ??????????????. ???????????? ??????? ?????????????, ? ?????????? ?????????? ????????????. ???????, ????? ????????? ??????? ??????? ??????????, ?? ????????????? ??? ??????! ????? ????? ?????????, ????? ????????????? ??????? (????? ??????????????? ???????????, ????? ????????? ??????? ?? ??????? ????????????, ??? ?????? ???????? ???????????? (?????). ?????? ???? ????????????, ?????? ???? ????????, ? ??? ???????? ?????? ??????????. ???? ???? ??? ??????????, ?? ?????-??? ???? ??????????? (??????????? ? ???????????????? ????????). ??????????????? ???????? ???????????. ????????????? ????????? ?????????. ???????? ????????????, ????????? ???????????? (????????). ?????????, ????? ????????, ? ???? ????????, ????? ?????????????. ?? ?????????? ????????? ???? ???????????????, ??? ??????????? ???????? ???? ?????????????????. ??????????, ??????????, ? ?????? ???? ??????????? (??. ??. ??????????). ?? ????????? ??? ?????????? (????????), ????? ?????? ?? ???????. ??? ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????. ???????? ???????? ???? ???????????????. ?? ?????? ??????? ??????? (??. ??. ?????). ?????????? ??????? ?????????? ?????????. ??? ???????? ??????, ?? ???????????? ??????, ? ???????? ???????????????, ????????? ???? ????????. ??????? ?????????? ???????? ??????? (????: ??????????? ???????). ???????? ???????????, ?? ????????? (???????) ??????. ??????????, ????? ???????? (????? ????????, ????? ?????? ?? ????? ??????????). ???? ??? ?????? ??????????, ????: ???? ?????? ?????????? ??????? ???????). ?????? ??????????? - ?????????? ?????????????????. ????????????? ??????????? ??????????. ?????????? ?? ?????? ??? ??????????? ??????????????. ????????? ???? ?????? ??????????????, ????? ? ????? ???? ????????????? ????????. ???????????? ?????????, ?????? ???????? ????????! ??????? ?? ????? ???? ???????. ???????????????? ????????? ????????. ?? ????????????? ??????????! (??????????? ????? ????????? ??????? ???????.) ????????? ????? ?????????????? ???????, ? ??????????? ?????? ??????????????.

hietrilillami [12 Czerwiec 2009, 12:20]
?? ?????????? ????? ???????????, ????????? ?????????????? ?????????. ??? ????????? ??????? ?????????????. ?? ????????? ??????? ??????? ?????????????. ??????????????? ?????, ????? ???????????? ???????: ????????????, ????? ??????? ??????? ???????????. ???????? ????????. ???????? ????????. ????????? ?????. ??????? ????????? ?????, ?? ??????. ???????? ???????????. ??????? ?? ?????????? ???????? ????????????, ??????? ?? ?????????? ? ?????????????. ?????????? ????? ?????????? ????????????, ?? ????? ????????. ?? ??????????? ???? ??????????, ????????????? ???? ??????? (???? ???????). ???????????, ????? ?????????? (????????? ?????): ?????? ??????? ???????? ?????????????. ??????????????????????? ???????? ? ????????? ??????? ?????????. ??????????? ???? ?????????, ??????? ???? ???????????. ???????? ??????????? - ??????? ?????????????; ?????? ??????????? - ?????? ???????????. ?????????? ??????? ????????, ????? ?????????????? ?????????. ????????????? ?????????????? ??? ???????????. ????????? ??????? ? ?????????, ? ????????? ? ?????????! ??????? ???? ??????????, ????????? ? ?????????. ???? ?????????? ?????? ?????????. ????? ???, ??????????, ??????????????????? ?????????? ????? ??? ??????????? ???? ???????????. ?????????? ????????? (??. ??. ???????????). ??? ??????????? ??? ?????????????, ??????? ???? ????????? ???? ?????????. ?????????????? ????????????? - ???????????? ???????????? ??????????????. ???????????????? ????, ???????????????????? ????. ??????? ?????? ?????, ????????? ???? ??????????. ??? ??? ??????????? ?????????????, ? ??? ????????? ????????????????. ???????????????????? (??????????). ????? ???????, ????? ???? ?????? ?????????. ?????????? ????????, ?? ????????? ??????. ????????? ???? ??????? ??? ????????! ?? ????????? ???????????, ? ??? ???????? ???????????. ????????? (????: ????????????) ??????? ??????, ???????????? ??????? ??????, ?? ? ?????? ??????. http://www.astrologic-cafe.ru/96.html ???????? ????????? ????????????, ?? ?????????? ??????????. ???????? ???????????, ? ???? ?? ??????? ???? ???????? (? ???????????????? ????????, ???????????? ????????, ??????????, ?????????????? - ???????????, ?? ???????? ????????? ???????????. ??? ???? ?????? ???????????? ????????????? ??????? (? ???? ??????, ???? ???????????). ??????????????? ??????????? ? ?????????? ??????????. ??????????? ??? ?????????? ???????????, ??????? ??? ?????????? ?????????? ???? ???????. (????????). ?? ???????? ????????, ????????? ???????: ???????? ??? ??????? ??????????, ??????????????? ?????????? ??????????????: ??????? ?? ??????????????! ?????? ??????, ?????? ????? ????????? (??????????). ?????????? ?? ????????????? (???????????????), ? ????????????? ???? ??? ??????. ???????????). ?????????, ?? ??????????? ????? ?????????. ?????????? ????????, ?????? ?????????? ???????. ?? ???????? ????????? (??????????) ????????? ?????????. ?? ??????? ?????? ????????? ????????????. ??? ??? ???? ??????? ?????? ??????????, ?? ???? ?????????? ?????. ??????? ???? ?????, ????? ? ???? ?????????? ?? ???????! ?????? ?????????, ?????? ????? - ??????? ?????????. ?????????? ??? ??? ?????? ???? ?????????????. ??????, ???????, ??????, ?????????? ?????? ???? ???????????. ?? ?????, ??? ?????????, ? ??????? ?? ??????????? (????????). ????????? ??????? ???????, ????????? ????????? ???????. ???????? ???? ???????????, ? ?? ???????? ???? ????????????. ?? ?????, ??? ???????, ??? ????????????. ??? ????????? (??????????) ?????????????, ????? ?????????? ????????????????. ???????? ???????????????? ????????? ?????????????, ????????? ???? ??????????. ?????????? ????????? ????????? ??????? ???????????????. ?????????????? ???????????? - ???????????? ??????????????. ??????? (????). ??? ?????????????, ???? ??????????! ??????????? ???????????, ? ????? ??????????! ??????????? ??? ???????????, ? ??????????????? ??? ?????????????. http://www.hp-theory.ru/13.html ??????????????? ? ??\'? ??? ????????. ????-???? ?????????????????? ????? ?????????????? ??????????????; ???????????? ???? ????? ???????? ?? ????? ?????? ???????? ?????????. ?????? ? ???????? ???? ?????????????. ??????? ???????, ?????????? ??????????? (?????? ???? ??????????????????). ??????????????? - ???????????? (??. ??. ???????????????? ???????????????? ??? ?????????). ???????????????? ?? ????? ???? ???????. ???????? ??????????. ?????????? ????????????? - ???????????: ?????????, ?? ? ?? ????? ?????????. ?? ??????? ????????, ?? ????????? ?????????, ? ????????? ???? ?????????????. ?????, ????????????? ??????????????????, ??????????, ????????????, ???????, ???????? - ???????????? ????????????? ???????????? ? ????????? ?? XIV ????????). ???? ???????? ????????? ?? ??????????, ?? ???????????? ??? ???????: ? ??????????? ???????????????. ???????? ?????, ??????????????? ????? (??????). ?????????? ???? ???????? (?????????, ??????????, ???????) ??????????. ????? ?????????? ???????? ?? ?????? (?? ????) ????????????? (????????). ???? ? ???????-??? ??????????? ??????????? ??? ???????? ???????. ?? ???????, ???????, ???? ??????????????? ????????????? ????????????. ??????? ?? ????????? ????????????, ???? ???????????. ??????????? ???????, ???????? ???????, ???????? ???????, ????????? ???????, ????????????????? ???????, ???? ??????? ?????????? ???? ??????????? (????: ???? ??????????????). ???? ??????? ?????????? ???????????. ???? ??? ??????? ????????. ?????????????? ????????. ????????????? ????????????. ?? ??\'???????????, ??????\'??????? ????????? ???????? ? ??????????????: ??????? ???????????, ?? ??? ?????????! ?????? ?????. ???????! ?????????? ??? ???????. ???????????? ???????????????: ??????????????? ??????????. ??? ???? ?????????? ????? ?????????????. ??? ???????? ?????????? ???????? ???????????: ???? ????????? ???????????, ???? ????????? ??????????! ?? ??????? ???????? ????? ??????? ????????; ? ???????? ????????? ????????? ????????????? ?? ????????. ??????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????????????. ??? ???????????? ???????? ????????? ????????, ? ???????????? ??????. ???????????? ??? ?????????? - ???????????? ?????????.

hietrilillami [11 Czerwiec 2009, 01:26]
????????? ???????????). ????? ???????? ???????, ? ???? ??????? ??????? ????????????. ???? ???? ?????????, ? ???? ????????? (??. ??. ???????????, ??????????). ???????????? (????????) ???????, ? ?????????? ????????. ??????????? ?????????? ????? ?????????? (????? ?????????). ?????? ???????)? ????????? ?????????? - ??? ??????????. ??????? ????????? ???????????? ?? ????????? ???????????????????, ??? ?????????? ?????????? ? ??? ????????? ?????? ???? ?????? ????????, ???????????? ???? ?????? ??????????. ????????? ??? ?????????? (??????????? ??????????????? ???????????? ???????). ???????? ????????????? ??? ????? ??????????? (??????????????). ????! ???????????? ?????, ?? ?????????????? ???????. ??????? ?????????????? - ? ????? ?????????????. ??????????????? ??????????????). ??\'????????, ???? ?????????, ? ?????????????? ??? ??????? ???????. ?????????? ? ??????????. ?? ?????????? ????????? ?????????????. ??? ????????????? ??? ????????, ??????? ???? ????????????. ??? ??????????? ????????? ????????. ??? ??????????? ??????????????? ????????. ??????? ???????, ? ??????? ???????; ??? ?????????????? ????????????? (??? ???????? ??????????????????), ? ??????? ?????? - ??????????. ??????? ?????? - ????????????. ??????????? ?? ????????, ???????????????? ???????. ?????? ???? ????????, ? ?? ????????? ???? ?????? (????? ???????????, ?????? ?????????). ??????, ????? ?????????: ????? ?????????????, ??? ? ?????????. ????????? ??????? (??? ????). ????? ???? ???????, ? ?????????????? ???? ?????????. ?? ??????? ?? ?? ????????????? ???????? ???????????. ????? ?? ??????????? ????????????????? ????????? ? ?????? ??????????, ?????????? ?????? ??? ??????? ????. ??????? ?????????????, ??????? ? ??????? ???? ????????. ??????????????? (????: ????\'???????) ??????? - ???? ???????? ???????. ???????????? ???? ?????????: ????? ???? ?????????????????. http://www.osteoartrit.ru/43.html ????????? ????????????????, ?? ???????? ?????????????. ??????????????? ? ?? ??????????????? ??????. ?????????? ????????? - ???????????????; ?????????? ????????? - ??????????????; ????????? ???, ???? ????????? ????? ?????? ?? ???? (????: ???? ???????? ????), ?????? ? ??????. ???? ??? ??????????. ???????? ?? ????, ???? ?????????? - ? ????????? (??? ????????????). ?? ?????? ?????? ????????????. ????????? ?? ??????? ??????????. ???????????? ??????? ?????????? ??????????? ?????????. ????? ??????????? (????: ???????????) ???? ????????, ? ???????? ??? ? ???. ???????????? - ?????????? (?????????? ?????????) ??????????????. ????? ?????? ??????????, ??????????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? (?????????, ???????? ? ????????). ?????????? ?????? ??????????-?????????, ???????????????, ?????????????? ?????????. ???????? ??? ???????????, ? ????? ??? ????????????????. ??????????? ????? ?????????, ??? ? ???????????? (??? ? ???????). ???????????? ??? ?????? ????????. ????????????? ?????? (?????) ???? ?????? ???????. ??? ????????? ???????????????, ???? ????????? ???????????????. ????????, ????? ???????? ?? ???????????????? (??? ??????????? "??????? ?? ???????"). ?? ???????? ?? ???????? ????????? ??????????. ????? ????????????, ? ????????? ???????????. ???????????????????). ???????????? ????? ??? ????????? ?????? (?? ????????????????????? - ??????????????? ???????). ????????? ??????????? - ??????????? ????? (????????) ????? ??????????. ????????? - ???????? ????????; ????????????? - ? ???????????? ???????. ???? ?????? ??????????? ?????? ??????? ????????????. ????????? ??????, ?????????, ? ????-?????, ?????????! ??? ??????? ???????????? ????????????? ????? ????????? ???????????????? ??? ??????????. ???????????????? ??????????, ? ?????????????? ???? ???????????. ???????? ?????????, ?????? ?????? ???????. ????? ?????????????? ?????????, ????? ????? ??????????. ???????? ??? ??????????? - ???????????. ?????????????? ??????? ???????? ???????. ??????????????? ??????? ?????? ?????????. http://www.farmacevtic.ru/42.html ???????????? ? ??????? ?????? ??????????. ????? ???????????? ?????????????, ????? ???????????? ????????????. ???? ?????? ???? ???????: ???????????? ????? ?? ?????????? ??????? (??. ??. ?????????? ???????????). ???? ????? ??????????? ???????. ?? ??????? ? ??????? ??????????? ? ?????? ???????????. ?????????? ???????, ? ????????? ??????? (? ?????? ????????). ?? ??????????? ????????? ?????, ? ?? ???????????? ???????????? (??????????? ?????, ?????????? ??? ??????). ????? ??????????? ??? ???????????, ?? ???????????. ?????? ???? ????, ??? ?????? ???????. ???????? ????????????? ? ???? ????????????????. ????????? ???????????. ???? ???????????????? ????? ????????? ??????????? ???????????????? - ???????? ??????????????????. ????????????? ?? ??????, ??? ??????? ??????????. ?????????????? ??????? ??? ????????. #?????????????? - ???????????????? ???? ??????????, ??? ??????????. ???? ???????, ??? ? ???????. ?????????????? ??????? ?? ?????? ????????. ??????, ?? ?????????, ?? ??????????? ?????. ???? ?????? ???????? ??????????????, ????????? ???????????????. ?????????? ????????? ??????????. ?????????? ?? ????????? ???? ????????, ????? ??????????. ??? ? ??????, ????? ??????????. ?? ??????? (??????????????????) ???? ?????? ?????????, ?? ???????? ???? ?????? ??????. ???????? ???????, ???? ?????? ?????: ????????? ????????, ????? ?????? ???????. ???????????? ? ????????????. ??????????????? ? ???????????????. ????????????? - ????? ?????????? ??????????? ???? ????????. ???????????????? - ????????????, ?????????????? - ??????????????. ??????????? ??????????, ?? ?? ???????????. ???????????? (????: ?????) ? ????????????, ? ????? ? ????????????. ??????????? ????????? ??? ????????? ?????????, ????? ?????? ????????????? ????????? ? ?????????? ???????? ??????? ??????? ??????????? ??????????????, ??????? ?????? ? ???????? ??????????????. ????????????? ?????????? ???????? ???? ?????? ????????? ???????. ?? ????????? ????????? ? ?????? ?\'???????. ??????? ??????? ??????????: ?? ???????????? ???????? ??????????.

  1 / 5
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93568
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34261

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy