Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 14-10-2006
Ilość wyświetleń: 12715
Ocena artykułu: 2.2/5
calacalapustapustapusta

Rozdzielczo??

Pocz?tkuj?cy fotografowie cyfrowi miewaj? problemy ze zrozumieniem poj?cia rozdzielczo?ci. Cz?stokro? mylone s? terminy rozdzielczo?ci i rozmiaru zdj?cia, a tak?e jednostki, ktrymi opisywane s? rozdzielczo?? obrazu cyfrowego oraz monitorw i drukarek.

Cyfrowe zdj?cie to zbir przylegaj?cych do siebie, drobnych punktw (pikseli) o zr?nicowanej kolorystyce. Punkty te s? identycznej wielko?ci, wi?c ?ci?le okre?lona ich liczba mie?ci si? na danej powierzchni. Dzi?ki temu, ?e maj? r?ne barwy, tworz? r?ne kompozycje. Mwi?c bardziej naukowo, zdj?cie z aparatu cyfrowego to tak zwana mapa bitowa, stworzona z u?o?onych jeden obok drugiego pikseli. W przypadku zdj?cia zapisanego w formacie JPEG, ka?dy piksel mo?e przybiera? jeden z ponad 16 milionw dost?pnych kolorw, bowiem g??bia bitowa takiego obrazu wynosi 24 bity (3 x 8 bitw na ka?dy spo?rd trzech kana?w barwnych).
Mozaika pikseli tworz?ca cyfrowe zdj?cie jest bardzo skomplikowana, wi?c musi si? rz?dzi? ?ci?le okre?lonymi prawami, aby ka?de urz?dzenie mog?o bez trudu wy?wietli? lub wydrukowa? dane zdj?cie. Kluczowym jest tu poj?cie rozdzielczo?ci.

ROZDZIELCZO?? MONITORA I DRUKARKI

W przypadku, gdy cyfrowe zdj?cie wy?wietlane jest na monitorze, jego rozdzielczo?? okre?la si? liniowo, to znaczy ?e piksele zlicza si? w linii prostej. Podstawow? jednostk? jest cal (2.54 centymetra), wi?c typowa rozdzielczo?? obrazu cyfrowego b?dzie okre?lon? liczb? pikseli na cal d?ugo?ci. Na przyk?ad typowy obraz zoptymalizowany do Internetu b?dzie mia? rozdzielczo?? 72 ppi (ang. 72 pixels per inch, 72 piksele na cal). Natomiast typowa rozdzielczo?? zdj?cia, z ktrego zamierzamy zrobi? odbitki lub ktre ma zosta? wydrukowane, to 200-300 ppi. Rozdzielczo?? wy?wietlanego obrazu cyfrowego to zatem liczba pikseli na d?ugo?ci jednego cala.

Nieco inaczej rzecz si? ma w przypadku zdj?? drukowanych w drukarkach. Tak?e w tym przypadku podstawow? jednostk? jest cal, jednak?e zliczane s? punkty (kropki). Rozdzielczo?? drukarki podaje si? w dpi (ang. dots per inch, kropki na cal). W przypadku drukarek warto?ci rozdzielczo?ci s? znacznie wy?sze, ni? te okre?laj?ce rozdzielczo?? obrazu cyfrowego. Wynika to z faktu, ?e aby drukarka mog?a odwzorowa? barw? danego piksela obrazu, musi pokry? papier wi?cej ni? jedn? barw?. Aby uzyska? ?ci?le okre?lony kolor, drukarka nak?ada na siebie wiele punktw - st?d konieczno?? wysokiej rozdzielczo?ci drukarki. Wyj?tkiem s? drukarki termosublimacyjne, ktre s? w stanie odwzorowa? okre?lony piksel jednym punktem.

Aby przy pomocy drukarki atramentowej uzyska? obraz o fotograficznej jako?ci, nale?y pos?u?y? si? rozdzielczo?ci? urz?dzenia 1440 dpi. Gdy rozdzielczo?? druku jest mniejsza, obni?y si? zu?ycie atramentu, ale ucierpi jako?? wydruku. Zalecana rozdzielczo?? wydrukw (nie drukarki) to 360 ppi. W przypadku drukarek termosublimacyjnych, rozdzielczo?? urz?dzenia powinna wynosi? oko?o 300 dpi, natomiast rozdzielczo?? wydruku ma tak? sam? warto??, a wi?c 300 ppi.
Wprawdzie niekiedy terminy ppi i dpi s? u?ywane zamiennie, ale warto trzyma? si? prawid?owej terminologii celem unikni?cia nieporozumie?.

ROZDZIELCZO?? APARATU CYFROWEGO

Poj?cia rozdzielczo?ci u?ywa si? tak?e w innym kontek?cie. Na przyk?ad gdy kto? mwi o 6-megapikselowym aparacie cyfrowym, mo?na us?ysze?, ?e maksymalna dost?pna rozdzielczo?? zdj?? wynosi 3072 x 2048 pikseli. Po przemno?eniu tych warto?ci przez siebie uzyskamy wynik okre?laj?cy liczb? pikseli, z ktrych sk?ada si? zdj?cie. Rzeczywi?cie przyj??o si? mwi? wwczas o rozdzielczo?ci, cho? oczywi?cie s? to warto?ci okre?laj?ce liczb? pikseli na d?ugo?ci i szeroko?ci, a nie ich g?sto??, ktra w bezpo?redni sposb wp?ywa na jako?? obrazu na papierze. Liczba pikseli to po prostu liczba danych. Im wi?cej danych, tym wi?kszy potencja? zdj?cia, ale oczywi?cie tym wi?cej miejsca zajmuje ono na karcie pami?ci. Zdj?cia z aparatu 3-megapikselowego zapisane w bezstratnym formacie TIFF b?d? mia?y wielko?? 9 MB. Oczywi?cie, na og? stosuje si? format JPEG, ktry kompresuj?c obraz zmniejsza jego rozmiar.

Warto wykonywa? zdj?cia z najwy?sz? dost?pn? rozdzielczo?ci?, poniewa? nigdy nie wiadomo, jaki b?dzie ostateczne przeznaczenie danego obrazu. Czasem trudno przewidzie?, czy faktycznie odbitki b?d? mia?y tylko i wy??cznie rozmiar 9x13 cm, czy mo?e ktre? ze zdj?? b?dzie wyj?tkowo udane i zas?uguj?ce na co najmniej 15 x 21 cm. Rejestracja zdj?? w wi?kszej rozdzielczo?ci daje nam te? wi?ksz? swobod? przy kadrowaniu z poziomu programu graficznego.

ROZDZIELCZO?? A FIZYCZNA WIELKO?? OBRAZU

Wi?ksza rozdzielczo?? zdj?cia sprzyja obrbce w programie graficznym oraz umo?liwia robienie wi?kszych odbitek. Liczba pikseli ma bezpo?redni wp?yw na wielko?? odbitek, ale nale?y mie? ?wiadomo??, ?e du?a odbitka eksponuje wszelkie wady obrazu. Tak wi?c, nawet je?li dany aparat posiada matryc? 6-megapikselow?, ale s?ab? optyk?, nie warto robi? odbitek w maksymalnym rozmiarze. Je?eli natomiast przyj?? czysto teoretyczne za?o?enie, i? liczba pikseli jest jedynym determinantem wielko?? i jako?ci mo?liwych do wykonania odbitek, to poni?sza tabela reprezentuje potencja? poszczeglnych rozdzielczo?ci.

liczba megapikseli (format odbitki) - bez interpolacji

1 (odbitki nie zalecane)
2 (9 x 13 cm)
3 (10 x 15 cm)
4-5 (13 x 18 cm)
6 (15 x 21 cm)
8 (20 x 30 cm)

Nale?y podkre?li?, ?e sztuczne zwi?kszenie rozdzielczo?ci obrazu na drodze interpolacji w programie graficznym wprawdzie umo?liwia wykonanie wi?kszych odbitek, ale ich jako?? mo?e by? s?absza. W zwi?zku z tym faktem, warto mie? na uwadze, na jak wiele mo?na sobie pozwoli?, dokonuj?c interpolacji. Mo?na za?o?y?, i? w miar? dobr? jako?? da si? uzyska? drukuj?c w formacie o jeden stopie? wi?kszym od zalecanego. Tak wi?c ze zdj?cia 2-megapikselowego mo?na zaryzykowa? wykonanie odbitek 10 x 15 cm.

Rwnie istotne jest poj?cie rozmiaru zdj?cia, ktre w sposb bezpo?redni zwi?zane jest z jego fizycznymi wymiarami. Pracuj?c z obrazem o sta?ej liczbie pikseli, ka?dorazowa zmiana rozmiaru b?dzie skutkowa? zmian? rozdzielczo?ci. Zwi?kszenie rozmiaru obrazu spowoduje zmniejszenie rozdzielczo?ci. Odwrotnie jest w przypadku zmniejszenie rozmiaru - wwczas rozdzielczo?? wzro?nie.

Przy zachowaniu liczby pikseli, podwojenie rozdzielczo?ci obrazu skutkuje pomniejszeniem go do 25% oryginalnego rozmiaru.

Zale?no?? ta ma du?e znaczenie, poniewa? przygotowuj?c obraz do druku, aby uzyska? lepsz? wyrazisto?? dokonuje si? powi?kszenia rozdzielczo?ci w?a?nie. Bardzo wa?ne, by rozdzielczo?? obrazu by?a w?a?ciwa, w przeciwnym wypadku mo?e doj?? do powa?nej utraty jako?ci.

Im wi?ksza rozdzielczo??, tym wi?ksza wyrazisto?? obrazu, lepsze odwzorowanie szczeg?w fotografowanej sceny. Obraz powinien by? odpowiednio przygotowany do odbitek, zaleca si? rozdzielczo?? 300 ppi. Decyduj?c si? na odbitki z obrazw o mniejszej rozdzielczo?ci, ryzykujemy utrat? jako?ci, a w skrajnych przypadkach uwidocznienie pikselowej struktury obrazu.

W?a?ciwy wybr rozdzielczo?ci ma rwnie? du?e znaczenie podczas wysy?ania zdj?? przy pomocy poczty elektronicznej. Bezsensowne jest wysy?anie przez Internet plikw zdj?ciowych o rozdzielczo?ci identycznej z wymogami drukarki. Ca?kowicie wystarczaj?ca jest wielko?? 800 x 600 pikseli i 72 ppi. Wysy?aj?c obraz o wi?kszej rozdzielczo?ci dokonujemy zasadniczo dwch b??dw. Po pierwsze nie uwzgl?dniamy ?rodowiska, w ktrym zdj?cia b?d? ogl?dane. Bezpo?redni? implikacj? jest fakt, ?e obraz mo?e nie mie?ci? si? na ekranie. Je?eli bowiem obszar ekranu widza ustawiony jest powiedzmy na 1024 x 768 pikseli, to ka?de wi?ksze zdj?cie b?dzie ogl?dane albo fragmentarycznie, albo sztucznie pomniejszone przez przegl?dark? utraci na jako?ci, poniewa? piksele nie b?d? nale?ycie prezentowane. Po drugie, obraz o du?ej rozdzielczo?ci jest plikiem o wi?kszym rozmiarze, tak wi?c skrzynka pocztowa ju? przy kilku odebranych zdj?ciach zostanie po prostu zapchana. Na og? zwykli u?ytkownicy posiadaj? konta o ograniczonej pojemno?ci i dlatego trzeba ograniczy? wielko?? wysy?anych plikw do niezb?dnego minimum.

ROZDZIELCZO?? MONITORA

Tak?e w przypadku dyskusji na temat bie??cego obszaru ekranu, s?yszy si? niekiedy, i? ma on rozdzielczo?? na przyk?ad 1024 x 768 pikseli, cho? oczywi?cie purysta na pytanie o rozdzielczo?? odrzek?by, ?e na og? wynosi ona 96 ppi (cho? Photoshop optymalizuj?c obrazy do Internetu zmienia ich rozdzielczo?? na 72 ppi). Purysta dopowiedzia?by rwnie?, i? w?a?nie z tego powodu jako wi?ksze wy?wietlane s? obrazy cyfrowe, posiadaj?ce wi?ksz? rozdzielczo?? ani?eli rozdzielczo?? monitora. Wynikaj? w zwi?zku z tym pewne nieporozumienia, ale na szcz??cie program Photoshop przychodzi nam z pomoc?. Dzi?ki funkcji Widok-Wielko?? rzeczywista ka?dy piksel obrazu odwzorowany jest dok?adnie jednym pikselem monitora. Wy?wietlane w ten sposb zdj?cie b?dzie wyra??nie uwidacznia?o swj potencja?. Inn? opcj?, ktra mo?e si? przyda? jest polecenie Widok-Wielko?? w druku. Nie jest to wprawdzie doskona?e rozwi?zanie, ale przynajmniej w przybli?eniu prezentuje wielko?? obrazu zgodn? z rozmiarem ewentualnego wydruku.

ZMIANA ROZDZIELCZO?CI Z POZIOMU PHOTOSHOPA

Aby ustawi? poprawn? rozdzielczo?? dla danego zdj?cia w programie Photoshop, nale?y skorzysta? z polecenia Obrazek-Rozmiar obrazka. Je?eli chcemy si? przekona?, w jakim rozmiarze obraz mo?e zosta? wydrukowany z rozdzielczo?ci? 300 ppi bez ingerowania w liczb? pikseli, nale?y wy??czy? opcj? Metoda ponownego prbkowania, a nast?pnie w polu Rozdzielczo?? wprowadzi? warto?? 300 piks/cal. Program automatycznie obliczy rozmiar zgodnie z wpisan? warto?ci?. Na przyk?ad wykonane aparatem cyfrowym zdj?cie o liczbie pikseli 3072x2048, w rozdzielczo?ci 180 ppi mo?e zosta? wydrukowane w przybli?eniu na przestrzeni 43 x 29cm. Po zmianie rozdzielczo?ci na 300 ppi rozmiar wydruku ulegnie zmniejszeniu, do 26 x 17cm.

Innym sposobem na przygotowanie obrazu do odbitek okre?lonego rozmiaru, jest u?ycie narz?dzia Kadruj. W pasku menu wpisanie odpowiednich warto?ci, na przyk?ad Szeroko?? 15 cm, Wysoko?? 10 cm, Rozdzielczo?? 300 piks/cal.

Nast?pnie rysujemy narz?dziem prostok?t obejmuj?cy stosowny fragment zdj?cia. Zatwierdzamy poprzez wci?ni?cie Enter na klawiaturze, a program automatycznie dokona w?a?ciwych operacji.

W przypadku zdj?? z niektrych aparatw, nie b?dzie mo?liwe obj?cie kadrem ca?ego obrazu. Format odbitek nie pokrywa si? bowiem z formatem wykonanego zdj?cia. Nale?y takie zdj?cia przygotowywa? w przed zaniesieniem do fotolabu, bo tamtejszy pracownik mo?e tego nie zrobi?, wskutek czego zdj?cie b?dzie na odbitce uci?te w niekorzystny sposb.

Ca?y proces prawid?owego kadrowania i przygotowywania odbitek wraz z innymi praktycznymi informacjami omwi?em w filmach instrukta?owych.

ROZDZIELCZO?? A REKLAMA

Warto rwnie? mie? ?wiadomo??, i? rozdzielczo?? jest wci?? sztandarowym argumentem nieustaj?cego wy?cigu producentw aparatw cyfrowych. Liczba pikseli matrycy rejestruj?cej jest tylko jednym z elementw wp?ywaj?cych na jako?? obrazu. Owszem, bezpo?rednio wp?ywa na mo?liwo?? zarejestrowania mniejszej lub wi?kszej liczby szczeg?w, ale o tym, czy b?d? one zarejestrowane decyduje jeszcze optyka i procesor aparatu. Nie nale?y pozwala? sobie wmwi?, i? wi?cej zawsze znaczy lepiej. Niekiedy starsze aparaty daj? lepszej jako?ci zdj?cia, aparaty o podobnej rozdzielczo?ci, ale z ni?szej p?ki cenowej. Trudno oczekiwa?, by aparat kompaktowy wart tyle, co obiektyw do lustrzanki cyfrowej pokroju Canona EOS 20D, czy Nikona D70s, robi? od nich lepsze zdj?cia, nawet je?li ma rwnie du?? rozdzielczo??.To jest fragment z filmw instrukta?owych
CYFROGRAFIA
Kup filmy instrukta?owe w CYFROGRAFIA.PLKomentarze [2]

yGgQYTvnallPjNB [31 Pałdziernik 2009, 08:58]
o4ViIE lxhavgnnqxvd, [url=http://vjxuealdmzbf.com/]vjxuealdmzbf[/url], [link=http://jwkhlbafsyja.com/]jwkhlbafsyja[/link], http://fdlvxmlwbqzm.com/

pati [7 Luty 2009, 21:00]
jak si? go pobiera

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93568
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34261

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy