Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 19-10-2006
Ilość wyświetleń: 28070
Ocena artykułu: 3.1/5
calacalacalapustapusta

JPEG, a TIFF - porwnanie formatw

Wykonuj?c zdj?cia aparatem cyfrowym ka?dorazowo zapisujemy je w pliku o okre?lonym formacie. Najpopularniejsze formaty stosowane w fotografii cyfrowej to JPEG oraz TIFF. Popularno?? to jedna z niewielu wsplnych cech, jako ?e w przewa?aj?cej wi?kszo?ci powa?nie si? od siebie r?ni?. Ka?dy ma swoje zalety i wady, wi?c nie obejdzie si? bez kompromisw.

Pierwszym skojarzeniem, ktre przychodzi na my?l gdy mowa o formatach plikw, jest oczywi?cie kompresja ?? poj?cie kluczowe, gdy? bezpo?rednio wp?ywa na jako?? i liczb? zdj?? mo?liwych do zapisania na no?niku o danej pojemno?ci. W przypadku formatu JPEG mamy do czynienia z tzw. kompresj? stratn? ?? oznacza to, i? zmniejszenie wielko?ci pliku skutkuje pogorszeniem jako?ci obrazu. Co wi?cej, ka?dorazowe otworzenie i ponowne zapisanie pliku w JPEG, pogarsza jego jako??, tak wi?c najlepiej nie korzysta? z tego formatu zapisuj?c wersje robocze edytowanych w programie graficznym obrazw.

Ogromn? zalet? kompresji JPEG jest natomiast fakt, i? mo?liwe jest zmniejszenie rozmiaru pliku nawet do 10% pierwotnej wielko?ci. Owszem, jako?? zdj?cia wwczas radykalnie maleje, ale nie zawsze jest to problemem, poniewa? wielu fotografuj?cych u?ywa aparatw rwnie? do celw czysto rozrywkowych, robi?c zdj?cia na przyk?ad na imprezach. Nie oznacza to bynajmniej, ?e powa?niejsze zdj?cia rwnie? musz? by? potraktowane tak drastyczn? kompresj?!JPEG daje mo?liwo?? bardzo p?ynnego manipulowania kompresj?, zw?aszcza w programie graficznym (skala 0-12), ale rwnie? w aparacie (na og? kilka trybw).

Nawet zdj?cia z minimaln? kompresj? JPEG zajmuj? mniej pami?ci, ani?eli obraz w pierwotnej wersji, zachowuj?c przy tym bardzo przyzwoit? jako??. Decyduj?c si? zatem na JPEG na og? najlepszym rozwi?zaniem jest fotografowania z maksymaln? liczb? pikseli i minimaln? kompresj?. Fotografuj?c nie zawsze bowiem potrafimy przewidzie? do jakich celw ostatecznie zostanie wykorzystane dane zdj?cia, dlatego dobrze jest wykonywa? je w sposb nie wykluczaj?cy na przyk?ad dalszej edycji w programie graficznym, czy odbitek w wi?kszym rozmiarze.Polecenie Plik-Zapisz dla Weba powoduje otwarcie okna narz?dzia optymalizuj?cego obrazy do warunkw internetowych. Istnieje mo?liwo?? podgl?du obrazu z r?nymi ustawieniami kompresji, na przyk?ad od najni?szej do najwy?szej mo?liwej. U do?u ka?dej wersji znajduje si? mi?dzy innymi informacja o przewidywanym rozmiarze pliku. W jednym z okien znajduje si? orygina? zdj?cia, w pozosta?ych obrazy po kompresji JPEG.

Kompresja JPEG jest procesem z?o?onym, kombinacj? r?nych technik. Polega mi?dzy innymi na uporz?dkowaniu danych w bloki 8 x 8 pikseli. Im mocniej obraz jest skompresowany, tym wyra??niejsza jest blokowa struktura. Wewn?trz bloku piksele s? bardziej podobne do siebie, ni? do pikseli bloku przylegaj?cego. Wynika z tego, ?e w przypadku jednolitych powierzchni zak?cenia JPEG nie szkodz? obrazowi w takim stopniu, jak na zdj?ciach z du?? liczb? szczeg?w i z du?ymi r?nicami mi?dzy s?siaduj?cymi ze sob? pikselami.Twarz ludzka jest obiektem szczeglnie wra?liwym na blokow? struktur?, ktra wr?cz pozbawia obraz szczeg?w, wi?c w przypadku portretw kompresj? JPEG nale?y ograniczy? do minimum.

Wbrew panuj?cej opinii poj?cie kompresja odnosi si? nie tylko do formatu JPEG. TIFF nazywa si? formatem bezstratnym bynajmniej nie z tego powodu, ?e nie mo?e kompresowa? danych. Owszem aparat cyfrowy zapisuje obraz w nieskompresowanym TIFF, ale ju? z poziomu programu graficznego mo?emy zapisa? obraz w tym formacie z kompresj? bezstratn? LZW, ktra przeci?tnie zmniejsza rozmiar pliku o po?ow?. ??adne to jednak pocieszenie dla posiadaczy kart pami?ci o skromnej pojemno?ci, ale przynajmniej mniejsze obci??enie dla dyskw twardych. Niestety u?ycie kompresji LZW skutkuje nieco d?u?szym otwieraniem si? pliku. ??eby tego by?o ma?o, niektre aplikacje nie obs?uguj? TIFF skompresowanego metod? LZW.

Inn? metod? bezstratnej kompresji, dost?pn? dla u?ytkownikw formatu TIFF jest kompresja ZIP. Niestety jest bardzo niewiele programw graficznych, ktre obs?uguj? TIFF skompresowany tym algorytmem. Dlatego stosowanie go jest raczej rzadko?ci?.Jak wida? TIFF daje u?ytkownikowi mo?liwo?? wyboru kompresji spo?rd kilku mo?liwo?ci. Ba! Wbrew panuj?cej opinii pozwala nawet na kompresj? stratn? przy pomocy JPEG (wszak nazwa formatu JPEG pochodzi od nazwy metody kompresji, ktra mo?e by? wykorzystywana rwnie? w formacie TIFF).

Pojawia si? jednak pytanie po co w formacie TIFF opcja kompresji stratnej algorytmem JPEG. Pytanie to w prostej linii prowadzi do kolejnych r?nic mi?dzy omawianymi formatami.

W przypadku formatu bezstratnego, jako?? obrazu jest wprawdzie niemal surowa (autentycznie surowa jest dopiero w przypadku zapisu RAW), ale plik znacznie obci??a kart? pami?ci. Format ten z racji wysokiej jako?ci przechowywanych danych, doskonale nadaje si? zatem do wydrukw. TIFF zdecydowanie lepiej od JPEG nadaje si? te? do prac w cyfrowej ciemni, gdy? nawet wielokrotne nanoszenie zmian i zapisywanie danych w tym samym pliku o tym formacie, nie powoduje utraty jako?ci. Pojemno?? dysku twardego jest po wielokro? wi?ksza ni? w przypadku karty pami?ci, wi?c kompresja nie odgrywa tak kluczowej roli. Dodatkowo format TIFF pozwala na przechowywanie warstw, w przeciwie?stwie do formatu JPEG, ktry zawsze sp?aszczy wszystkie warstwy w trakcie zapisu, transparentne obszary wype?niaj?c biel?. Mo?liwo?? zapisywania obrazu na warstwach w przypadku bardziej z?o?onych i czasoch?onnych prac, okazuje si? prawdziwym wybawieniem. Zawsze bowiem mo?emy powrci? do edycji danego obrazu. Zreszt? to chyba nie wymaga d?u?szego komentarza, bowiem ka?dy, nawet najbardziej pocz?tkuj?cy fotoamator zna lub potrafi przewidzie? zalety pracy na warstwach. Wracaj?c natomiast do wcze?niejszego pytania o sens kompresji JPEG w formacie TIFF, sprawdza si? ona w?a?nie w przypadku obrazw o wielu warstwach, ktre bez kompresji spowodowa?yby radykalny wzrost rozmiaru pliku.

TIFF generalnie poch?ania du?o pami?ci ?? zdj?cie wykonane aparatem o matrycy 6-megapikselowej zajmie 18MB na karcie pami?ci. Pliki tak du?ych rozmiarw s? nawet wi?ksze od obrazw zarejestrowanych za pomoc? ??surowego? formatu RAW. Mimo to, pod pewnymi wzgl?dami, TIFF zdecydowanie gruje nad JPEG. A wymienione powy?ej w?a?ciwo?ci to jeszcze nie wszystko. Wszak TIFF jest w stanie przechowywa? nawet 24 kana?y, a to oznacza ju? raj dla ka?dego fotografa cyfrowego, intensywnie pracuj?cego w Photoshop.

W istocie oba omawiane formaty niejako z konieczno?ci maj? inne zastosowanie. Trudno sobie wyobrazi? przesy?anie poczt? elektroniczn? 18MB-owego pliku TIFF, lub d?ugie czekanie na wy?wietlenie si? go na stronie internetowej. Zdecydowanie ?atwiej jest rwnie? znale??? program, ktry b?dzie wy?wietla? pliki JPEG (wystarczy do tego prosta przegl?darka internetowa). Nie mia?oby sensu d?ugie oczekiwanie na zapis na karcie pami?ci du?ych plikw TIFF podczas szalonej zabawy na imprezie.

Reasumuj?, u?ycie okre?lonego formatu, wymaga pj?cia na kompromis pomi?dzy jako?ci? obrazu, a rozmiarem pliku. Im wi?ksza kompresja pliku tym mniej miejsca on zajmuje na karcie pami?ci i szybciej jest na niej zapisywany. Niestety taki obraz ma s?absz? jako??. Odwrotnie w przypadku ma?ej kompresji lub obrazu zapisywanego w formacie bezstratnym: obraz ma dobr? jako??, ale zajmuje wi?cej miejsca na karcie pami?ci.To jest fragment z filmw instrukta?owych
CYFROGRAFIA
Kup filmy instrukta?owe w CYFROGRAFIA.PLKomentarze [13]

wGAkaZJphRvFQyLNMm [31 Pałdziernik 2009, 09:26]
FRkAee wowkruxhvykf, [url=http://cqpcbaidlzph.com/]cqpcbaidlzph[/url], [link=http://lyykqusbvflh.com/]lyykqusbvflh[/link], http://wooatluywnwh.com/

aLvsXRYDWGEIscCcfX [31 Pałdziernik 2009, 08:45]
CX2A9N zafzygnpmpik, [url=http://iosxmumgtkqg.com/]iosxmumgtkqg[/url], [link=http://urpyvraaedld.com/]urpyvraaedld[/link], http://ydderhcnuahm.com/

Anonim [9 Marzec 2009, 20:32]
????????????????????????????????????QQ???306478122????????:????????

Anonim [25 Grudzień 2008, 11:46]
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [25 Grudzień 2008, 11:14]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 10:56]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:29]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:08]
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????

Anonim [19 Grudzień 2008, 05:01]
???????????????????种??????? ???????????????? ?????????, ???????? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????? ????????????? ??????????? ??????????

Anonim [18 Grudzień 2008, 10:04]
??????????????????????????????GPS????????????????GPS???????????????GPS?????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????

  1 / 2
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93569
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34261

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy