Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 18-12-2006
Ilość wyświetleń: 29308
Ocena artykułu: 3.8/5
calacalacalacalapusta

Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?

Szum jest bardzo z?y. W czasach, gdy dominowa?y tradycyjne aparaty fotograficzne, szum widoczny na zdj?ciach nazywano ??ziarnem?, lecz dzi?, gdy wsz?dobylska technologia cyfrowa wypar?a klasyczne techniki fotografii, ziarno nosi nazw? ??szumu?. W?a?ciwie jest to jedno i to samo, a nadrz?dnym celem ka?dego grafika jest unikni?cie tego zjawiska za wszelk? cen?.

Szum ju? sam w sobie potrafi by? bardzo irytuj?cy, lecz to nie wszystko. Bardzo ?atwo mo?e on sprawi?, ?e niemal niewidoczne dot?d przek?amania ??wyjd? z ukrycia? i ??poka?? pazury?. Jak to si? dzieje?

To proste, wystarczy tylko wyostrzy? zdj?cie. Algorytmy wyostrzania oddzia?uj? na ca?y obraz, w tym na szum, ktry poddany ich dzia?aniu, staje si? jeszcze wyra??niejszy. To dlatego rozdzia? ten rozpoczn? od omwienia trzech sposobw, umo?liwiaj?cych zminimalizowanie wp?ywu szumu na zdj?cie podczas jego wyostrzania. Wszystkie te metody opieraj? si? na odpowiednim wykorzystaniu kana?w obrazu.

Po tym krtkim wst?pie doskonale wiesz ju?, na czym b?d? polega?y ?wiczenia omawiane w tym rozdziale ?? ka?de z nich prezentuje pewn? metod? wyostrzania zdj??, zoptymalizowan? w taki sposb, by obraz sta? si? mo?liwie ostry i wyrazisty, a jednocze?nie nie uleg? powa?nemu ??zaszumieniu?. Na szcz??cie zazwyczaj jest to prostsze, ni? si? wydaje (a wszystko to dzi?ki kana?om obrazu).

Wczytaj kolorowe zdj?cie, ktre chcia?by? wyostrzy?
Wczytaj zdj?cie, ktre chcia?by? wyostrzy?, unikaj?c jednocze?nie szumu, ktry mo?e ulec wzmocnieniu w poszczeglnych kana?ach obrazu.Kliknij kana? koloru czerwonego, a nast?pnie przytrzymaj klawisz shift i kliknij kana? koloru zielonego
Kana? koloru niebieskiego cieszy si? z?? s?aw? jako ??najbardziej zaszumiony?, pierwsza z omawianych metod b?dzie zatem polega?a na wyostrzeniu wszystkich kana?w zdj?cia z pomini?ciem tego jednego ?? ?eby nie spowodowa? znacznego zwi?kszenia wyrazisto?ci szumu na zdj?ciu. Oznacza to, ?e ca?a tajemnica owej metody opiera si? na wyostrze- niu kana?w koloru czerwonego i zielonego; mo?na to zreszt? zrobi? jednocze?nie. Wy?wietl palet? Channels (Kana?y) i kliknij kana? koloru czerwonego. Gdy to zrobisz, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij kana? koloru zielonego, aby zaznaczy? obydwa kana?y jednocze?nie. (Przytrzymanie klawisza Shift pozwala na zaznaczenie kilku kana?w obrazu).Zastosuj filtr wyostrzaj?cy na zaznaczonych kana?ach zdj?cia. Naci?nij klawisz ~, aby wy?wietli? kolorowy podgl?d fotografii
Kana?y wybrane w poprzednim kroku ?wiczenia (czerwony i zielony) mo?na teraz podda? wyostrzaniu niezale?nie od kana?u koloru niebieskiego, tym samym unikaj?c ewentualnych efektw ubocznych w postaci zwi?kszenia ilo?ci szumu (uwielbiam konstruowa? zdania z wyra?eniem ??tym samym? u?ytym w taki sposb. Czuj? si? wwczas jak m?ody Szekspir!). Cho? zaznaczone zosta?y tylko dwa kana?y, warto przekona? si?, w jaki sposb b?dzie wygl?da? efekt wyostrzania na kolorowym zdj?ciu. W tym celu naci?nij klawisz ~ (tyld?). Gdy to zrobisz, wydaj polecenie Filter/Sharpen/ Unsharp Mask (Filtr/Wyostrz/Maska wyostrzaj?ca) lub, je?li dysponujesz Photoshopem w wersji CS2, zastosuj filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie). Niektre spo?rd ustawie? pokazanych na rysunku mog? zda? egzamin w przypadku dowolnego zdj?cia (po cichu przyznam, ?e s? to moje ulubione ustawienia).Porwnanie zdj?cia przed i po wyostrzeniu z pomini?ciem kana?u koloru niebieskiego
Oto porwnanie zdj?? przed i po wyostrzeniu. Po lewej stronie pokazany jest nieostry orygina?, po prawej za? wariant, w ktrym wyostrzone zosta?y dwa kana?y: zielony i czerwony. Ju? za chwil? za? zapoznasz si? z kolejn? technik? wyostrzania umo?liwiaj?c? unikni?cie zwi?kszenia ilo?ci szumw.
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Ksi?ga kana?w obrazu
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [9]

Anonim [20 Marzec 2009, 19:58]
????????????????????????????????????QQ???306478122????????:????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 05:03]
????????????????????????????? 不?????,304不?????,???????????????????中????????????????????????????????????????????????????

Anonim [22 Grudzień 2008, 04:26]
??????????????????????????????????????????????不??????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ????????? ????????? ???????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 19:40]
??????????????,??????????????,?????????????, Find Filling Machine - Liquid Filling Machine, Bottle Filling Machine and more. ???????????????SML??????????????SML???????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 18:50]
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 16:26]
?????????????????䚰????????????????????䚰???????????????????中???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

andziola [16 Marzec 2008, 23:56]
ale z Was pierdo?y

??enadaMan [23 Lipiec 2007, 00:08]
Tia, to teraz powinni?my si? dowiedzie? co to jest interpolacja, tudzie? antialiasing. Jak mo?na wyostrza? taki koszmar? ??eby by?o jeszcze lepiej wida? schodkowanie na uko?nych kraw?dziach? Zdj?cie PRZED i PO! Jedno gorsze od drugiego. Tak tak, wiem, ale bez szumu...

AleX [18 Czerwiec 2007, 17:29]
U mnie nie ma czego? takiego jak Maska wyostrzaj?ca "(Filtr/Wyostrz/Maska wyostrzaj?ca)" Jak mam to zrobi? u siebie? Mam wersje 7.0 CE

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98248
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93537
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62550
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49055
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34227

Aktualnie osób online: 3
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy