Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 4-02-2006
Ilość wyświetleń: 7428
Ocena artykułu: 3.8/5
calacalacalacalapusta

Formaty plikw graficznych

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG u?ywa tzw. stratnego algorytmu kompresji - co powoduje bezpowrotn? utrat? cz??ci obrazu ??rd?owego podczas konwersji do tego formatu. Mo?na z tego wywnioskowa? ?e stosunek rozmiaru pliku otrzymanego do jego jako?ci jest uzale?niona od wyboru procentowego stopnia kompresji.
Najcz??ciej stosowany jest do obrazw posiadaj?cych du?? g??bi? kolorw, w ktrych nie wyst?puj? drobne szczeg?y i ostre kraw?dzie, a jedynie stonowane przej?cia (np. zdj?cia satelitarne, pejza?e, portrety).
Pliki JPEG lub JPG, ze wzgl?du na du?e mo?liwo?ci kompresji zaraz obok GIF i PNG s? najpowszechniej u?ywanymi formatami graficznymi wykorzystywanymi w sieci web.
Format JPEG posiada opcj? zapisu progresywnego, czyli mozliwo?? stopniowego wy?wietlania obrazw ukazuj?cych coraz wi?ksz? ilo?? szczeg?w w przegl?darkach sieci web, a? do ca?kowitego ich wy?wietlenia.

GIF (Graphics Interchange Format)

Format stworzony przez firm? Compuserve - u?ywa bezstratnego algorytmu kompresji - tzw. LZW (Lempel-Ziv-Welch). Przeznaczony jest do zapisywania grafiki posiadaj?cej nisk? rozdzielczo?? oraz ma?e rozmiary. Nie pozwala na stosowanie formatu TrueColor - maksymalna ilo?? kolorw w jakiej mo?e zosta? zapisana grafika wynosi 256.
Priorytetowymi atutami tego formatu jest mo?liwo?? zdefiniowania prze??roczysto?ci grafiki oraz stworzenia sekwencji obrazw umo?liwiaj?cych uzyskanie p?ynnej animacji. Obydwie cechy s? bardzo cz?sto wykorzystywane przy tworzeniu elementw na potrzeby sieci web.
Format GIF posiada opcj? zapisu z przeplotem, czyli mozliwo?? stopniowego wy?wietlania grafiki ukazuj?cej coraz wi?ksz? ilo?? szczeg?w w przegl?darkach sieci web, a? do ca?kowitego jej wy?wietlenia.

PNG (Portable Network Graphics)

W za?o?eniach PNG mia? zosta? alternatyw? formatu GIF. Wykorzystuje rwnie? bezstratny system kompresji i posiada wi?ksze mo?liwo?ci ni? jego zamiennik. Za pomoc? 8-bitowego kana?u alpha zdefiniujemy stopie? prze??roczysto?ci grafiki, dzi?ki czemu uchronimy si? przed efektem "ostrych kraw?dzi". Podobnie jak w przypadku jego poprzednika, PNG posiada opcj? zapisu z przeplotem, a stopie? kompresji jest nawet do kilkudziesi?ciu procent wy?szy
Jedynym mankamentem formatu jest fakt, ?e ma mo?liwo?? zapisu tylko i wy??cznie pojedynczych plikw graficznych, nie pozwalaj?c na utworzenie animacji, a kompatybilno?? z niektrymi przegl?darkami jest ograniczona.

BMP (Bitmap)

Jest to standardowy format obrazu bitmapowego dla platformy Windows, OS/2 oraz innych. Nie wykorzystuje ?adnego z dost?pnych algorytmw kompresji, za wyj?tkiem obrazw 4 i 8-bitowych dla Windows - gdzie mamy mo?liwo?? zastosowania metody RLE (Run-Length Encoding), czyli prostej kompresji bezstratnej.
Format obs?uguje wy??cznie tryb RGB, a maksymalna g??bia kolorw to 32 bity. BMP stosuje si? do obrazw w ktrych wyst?puj? bardzo drobne szczeg?y (np. mapy). Ze wzgl?du na brak kompresji (wyj?tkiem s? 4 i 8-bitowe bitmapy), a co za tym idzie du?? obj?to?? plikw, format nie jest powszechnie wykorzystywany w sieci web.

TIFF (Tagged Image File Format)

Format s?u?y do zapisywania grafiki rastrowej i korzysta z bezstratnej kompresji LZW (Lempel-Ziv-Welch). Obs?ugiwany jest przez szereg aplikacji do edycji graiki oraz DTP. Dodatkowym jego atutem jest mo?liwo?? zapisywania pliku o rozmiarze do 4GB (Photoshop). Wi?kszo?? skanerw dost?pnych na rynku wykorzystuje ten fakt i standardowo zapisuje przeskanowany obraz w?a?nie do tego formatu.
Mamy mo?liwo?? stosowania ?cie?ek oraz dodawania do dokumentu adnotacji tekstowej. Format powszechnie stosowany jest w DTP, a dzi?ki mo?liwo?ci zapisu wielostronnicowego wykorzystuj? go rwnie? faksy.

PCX

Korzysta z algorytmu bezstratnej kompresji danych RLE (Run-Length Encoding). Obrazy mog? posiada? g?ebi? kolorw 1, 4, 8 lub 24 bitw i obs?ugiwa? tryb bitmapy, skali szaro?ci, koloru indeksowanego i RGB.
PCX jest coraz rzadziej stosowany, zosta? wyparty przez formaty GIF, JPEG, czy PNG r?ni?ce si? od niego wi?kszym stopniem kompresji oraz dodatkowymi mo?liwo?ciami.

TGA (Truevision Targa Graphic)

Format zaprojektowa?a firma Truevision, w pocz?tkowej fazie sta? si? formatem dedykowanym dla systemw wykorzystuj?cych karty graficzne Truevision.
Mamy tutaj mo?liwo?? zapisu obrazu w trybie RGB z g??bi? kolorw 16, 24, 32-bitow?, stosuj?c dodatkowo prost? kompresj? bezstratn? RLE (Run-Length Encoding). Korzysta rwnie? z kana?u alpha, dzi?ki czemu mamy mo?liwo?? dodania przezroczysto?ci.
Znajduje zastosowanie w przechowywaniu fotorealistycznych obrazw.

RAW (z ang. "surowy")

Oglnie okre?lany format zapisu obrazw nie wykorzystuj?cy ?adnego z algorytmw kompresji danych, posiadaj?cy du?? g??bi? kolorw. Ma mo?liwo?? zapisu pliku z przeplotem.
W fotografii cyfrowej s?u?y do zapisywania obrazw nieprzetworzonych, tzn. nie korzystaj?cych z automatycznych ustawie? aparatu cyfrowego takich jak np. filtry, czy kontrast.
Wi?kszo?? firm prodkuj?cych sprz?t fotograficzny wykorzystuje w?asny system zapisu plikw RAW, niekompatybilny z systemami innych producentw. Format Photoshop RAW wykorzystywany przez oprogramowanie firmy Adobe nie jest analogicznym odpowiednikiem tzw. "cyfrowego negatywu" stosowanego w aparatach fotograficznych.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93568
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34261

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy