Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 6-02-2006
Ilość wyświetleń: 29467
Ocena artykułu: 3.3/5
calacalacalapolowapusta

Podstawy korekcji obrazw: Korekcja tonalna

Korekcja tonalna

Obrazy zapisywane za pomoc? cyfrowego aparatu fotograficznego lub skanowane ??w po?piechu? cz?sto cechuj? si? z?ym balansem bieli. W efekcie otrzymujemy obrazki z nieco przek?amanymi kolorami ?? a to za du?o czerwieni, a to za du?o niebieskiego... Je?li kiedykolwiek boryka?e? si? z tym problemem, to poni?sze ?wiczenie pomo?e Ci zrozumie?, w jaki sposb mo?na go rozwi?za? posi?kuj?c si? doskona?ymi funkcjami edycyjnymi Photoshopa.

Otwrz plik z obrazem wymagaj?cym wykonania korekcji wtonalnej.

Najprostsz? i najszybsz? metod? przeprowadzenia tegow procesu jest pos?u?enie si? poleceniami automatycznej korekcji, ktre znajdziwesz w menu Image/Adjustments. Na pocz?tku wybierz polecenie Auto Color, ktre poprawia rozk?ad tonw (odcieni) w obrazku.

Rozwi? ponownie menu Image/Adjustments, ale tym razem wybierz polecenie Auto Contrast. W ten sposb uwydatnisz kontrast obrazka, przez co wstanie si? on bardziej wyrazisty.

Znacznie lepsze rezultaty korekcji mo?na uzyska? pos?uguj?c si? poleceniami Levels oraz Curves, ktre rwnie? znajdziesz w menu Image/Adjustments. Przeanalizujmy zastosowanie ka?dego z nich.

Polecenie Levels

Otwrz plik z obrazem wymagaj?cym wykonania korekcji wtonalnej.

Wybierz polecenie Image/Adjustments/Levels. Pojawi si? okno dialogowe o nazwie Levels, ktrego charakterystycznym punktem jest wykres (zwany histogramem obrazu). To w?a?nie histogram stanowi o sile polecenia Levels, poniewa? obrazuje on rozk?ad poszczeglnych odcieni w obrazie. Pasek widwoczny w dolnej cz??ci okna wyznacza nam skal? poziom?: gry (lub doliny) na wykwresie z lewej strony oznaczaj? ilo?? pikseli obrazu w cieniach, a te po prawwej ?? w ?wiat?ach.Kliknij przycisk Auto, a Photoshop dokona automatycznej korekcji poziomw jasno?ci w obrazie. Zauwa?, jak zmienia si? histogram, a tak?e to, jak wp?ywa to na wygl?d obrazka. Photoshop nadaje najciemniejszym obszarom w obrazie kolor czarny, a obszarom najja?niejszym ?? kolor bia?y. Niejako ??przy okazji? przywrcona zostaje rwnie? rwnowaga kolorystyczna. W efekcie obraz staje si? bardziej czytelny i wyrazisty.

Automatyczny dobr poziomw jasno?ci (patrz: poprzedniw punkt) w obrazie mo?e czasem powodowa? niepo??dan? zmian? balansu jego kolorw. Aby wst?pnie skorygowa? ten b??d, kliknij ?rodkow? ikon? kroplomierza Set Gray Point, a nast?pnie kliknij taki punkt na obrazie g?wnym, ktry powinien mie? kolor szary (najlepiej ??neutralny? szary).

W podobny sposb mo?esz okre?li? punkt czerni obrazu ?? wystarczy, ?e wybierzesz ikon? kroplomierza Set Black Point (pierwsza z lewej), a nast?pnie klikniesz mysz? taki element obrazu g?wnego, ktry powinien mie? kolor czarny.

Teraz okre?l punkt bieli obrazka. W tym celu wybierz ikon? kroplomierza Set White Point, a nast?pnie kliknij mysz? element obrazu g?wnego, ktry powinien mie? kolor bia?y. Zauwa?, jak ostatnie trzy czynno?ci wp?ywwaj? na wygl?d obrazu.

Najlepsze rezultaty w procesie korekcji jasno?ci obrazu osi?gniesz, gdy b?dziesz pracowa? z pojedynczymi kana?ami koloru. Aby dopasowa? na przyk?ad poziom jasno?ci w kanale czerwonym, wybierz z listy Channel widocznej w grnej cz??ci okna opcj? Red. Kliknij teraz ?rodkowy suwak pod histogramem i przesuwwaj?c go dopasuj poziom gamma czerwieni, tzn. jej odcienie pwo?rednie (niezale?nie od ?wiate? i cieni danego koloru, czyli odcieni najja?niejszych i najciemniejszych). Podobnie post?puj w przypadku pozosta?ych kana?w koloru (zwracaj?c przy tym uwag? na to, jak ustawienia ka?dego z kana?w wp?ywaj? na ogln? kolorystyk? obrazu).

Je?li po dopasowaniu balansu jasno?ci obrazu wydaje ci si?, ?e b?dziesz chcia? wykorzysta? wprowadzone ustawienia w przysz?o?ci, zwapisz je klikaj?c przycisk Save. Aby ostatecznie zastosowa? parametry korekcji w odwniesieniu do g?wnego obrazu, kliknij przycisk OK.

Gdyby okaza?o si?, ?e nie jeste? zupe?nie zadowolony z efektw korekcji jasno?ci obrazu, nie musisz ponownie wywo?ywa? okna dialogowego Levels. Zamiast tego przejd?? do menu Edit i wybierz polecenie Fade Levels. Pojawi si? okno dialogowe Fade, w ktrym za pomoc? suwaka Opacity b?dziesz mg? zmniejszy? intensywno?? efektu. Kliknij przycisk OK, aby zastosowa? na g?wnym obrazie wybrane ustawienia.

Polecenie Curves

Otwrz plik z obrazem wymagaj?cym wykonania korekcji wtonalnej. Je?li przyzwyczai?e? si? ju? do korzystania z histogramu obrazu, to mo?esz dokona? jego wst?pnej oceny wybieraj?c polecenie Image/Histogram. Pojawi si? wwczas okno dialogowe, w ktrym b?dziesz mg? przyjrze? si? rozk?adowi poziomw jasno?ci w obrazie. Nast?pnie kliknij przycisk OK, aby zamkn?? okno dialogowe.Przyst?pujemy do korekcji kontrastu obrazu. Wybierz polecenie Image/Adjustments/ Curves. Po chwili na ekranie zobaczysz okno dialogowe Curves, ktre przedstawia uk?ad wsp?rz?dnych. Na osi X widoczne s? warto?ci tonalne obrazu przed zmianami (przed wywo?aniem polecenia Curves). Na osi Y ?? warto?ci, jakie przyjm? piksele obrazu po zatwierdzeniu zmian. Wydaje si? to mo?e nieco skomplikowane, lecz w rzeczywisto?ci jest bardzo proste, o czym mo?esz przekona? si? sam.W celu identyfikacji nieprawid?owo o?wietlonych obszarw kliknij i przytrzymaj naci?ni?ty lewy klawisz myszy, a nast?pnie przeci?gnij kursor po obrazie w oknie dokumentu. Zauwa?, ?e na linii odniesienia widocznej w uk?adzie wsp?rz?dnych (w tej chwili jest to jeszcze linia prosta, ale tylko nwa razie) pojawia si? niewielkie k?eczko, ktre okre?la miejsce wskazanych pikseli obwrazu na wykresie.

Mo?esz teraz doda? punkty do linii w uk?adzie wsp?rz?wdnych okna Curves. W tym celu kliknij wybrane miejsce na linii lub przytrzymaj wci?ni?ty klawisz Ctrl i kliknij mysz? w oknie dokumentu.

Zaznacz punkt na krzywej (klikaj?c go mysz?), a nast?pniwe rozja?nij lub ?ciemnij jego poziom wyj?ciowy (przesuwaj?c go mysz? odpowiedniwo w gr? lub w d? lub wprowadzaj?c odpowiednie warto?ci w polu Output). Zmieniaj?c warto?ci w polu Input spowodujesz przesuni?cie punktu kontrolnego w poziomie, co z kolei spowoduje wygi?cie linii na odcinku znajduj?cym si? mi?dzy najbli?szymi punktami s?siednimi. Co to daje? Umo?liwia to wp?yni?cie na obszary o podobnej warto?ci tonalnej w taki sposb, by zmiana, ktr? wprowadzi?e? nie spowodowa?a zbytniego wyr?nienia zmienionych obszarww z otoczenia, w ktrym si? znajduj?.Aby dopasowa? balans kolorw w obrazie, wybierz (analogicznie jak w poleceniu Levels) ?rodkow? ikon? kroplomierza i kliknij ni? punkt na obrazie g?wnym, ktry powinien mie? kolor szary. Photoshop automatycznie dopasuje krzyw? dla ka?dego kana?u koloru w taki sposb, aby obszary o wskazanym kolorze sta?y si? szare.

Podobnie jak w przypadku polecenia Levels tak?e w przypadku polecenia Curves dobrze jest pracowa? z indywidualnymi kana?ami kolorw. Wybierz zatem odpowiedni kana? z listy Channel, a linia w uk?adzie wsp?rz?dnych przyjmie posta? odpowiadaj?c? rozk?adowi poziomw jasno?ci w odniesieniu do tego konkretnego kana?u koloru. Mo?esz teraz oceni?, jak zmieni? si? wykres danego kana?u po ustaleniu punktu szaro?ci obrazu.

Je?li masz ochot? poeksperymentowa? z bardziej ??artystwycznymi? efektami, kliknij ikon? o?wka, ktra jest widoczna w dolnej cz??ci oknna Curves. B?dziesz teraz mg? w?asnor?cznie narysowa? w uk?adzie wsp?rz?dnych lini? odniesienia (niezale?nie od punktw kontrolnych). Jako ?e trudno jest narysowa? tak? lini?, ktra by nie wprowadza?a drastycznych zmian w kolorywstyce obrazu, opcj? t? stosuje si? zazwyczaj w celu efektownego przekszta?ceniwa obrazu na inne potrzeby (na przyk?ad t?a do innego zdj?cia). Klikni?cie przycisku Smooth powoduje z?agodzenie narysowanej krzywej. Nast?pne klikni?cie te?. I nast?pne... Czynno?? t? nale?y powtarza? a? do wyprostowania linii.

Ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Curves mo?esz zapisa? na dysku w celu ich p??niejszego wykorzystania. Kliknij przycisk Save i w kolejnym oknie dialogowym wska? na dysku folder, do ktrego ma zosta? zapisany plik z ustawieniami.

Je?li jeste? zadowolony z rezultatw korekcji obrazu, kliknij przycisk OK. Spowoduje to zamkni?cie okna dialogowego Curves i zastosowanie wybranych ustawie?.


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
ABC Photoshop 7
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [5]

XpyPWAkyS [31 Pałdziernik 2009, 08:50]
NKEvEi gnanjviqoxxg, [url=http://snbxwbhngjcp.com/]snbxwbhngjcp[/url], [link=http://ulklxxovjxvw.com/]ulklxxovjxvw[/link], http://ikiqewezczna.com/

Anonim [20 Marzec 2009, 18:24]
???? ????????? ???? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ??? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????? ???????? ??????????????? ??? ???????? ????????????? ???? ????????? ???????????? ??????????????? ??? ????????? ???????????????? ????????? ?????????? ???????? ??? ??????? ???? ??????????????? ????? ?????? ????????? ????? ????????????? ????? ????????? ??? ??????? ??????? ???? ??????????? ???? ???????????? ???? 96?? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ????? ???????? ???????? ???????????????? ??? ??????? ????????? ???? ???????????? ???? ?????. ?????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ???? ??????? ??????????? ???????? ??????? ????? ??????????? ??? ????????????? ??????????? ??? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ????????? ????????? ???????????? ??????????????? ????? ???? ????????? ?????????? ??????????????? ???????????? ?????????????? ?????? ????????????? ???????? ????????????? ??????? ???? ??????????? ????????????? ????? ???????

Anonim [23 Grudzień 2008, 06:22]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 05:43]
?????????????中????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [21 Grudzień 2008, 16:33]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98248
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93537
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62550
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49055
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34227

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy