Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 6-02-2006
Ilość wyświetleń: 10633
Ocena artykułu: 4.2/5
calacalacalacalapusta

Podstawy korekcji obrazw: Retusz

Retusz

Zdarza si?, ?e przekszta?caj?c rodzinne zbiory fotografii na posta? cyfrow? natrafiamy na zdj?cia zniszczone, pe?ne zagi?? i rys. Takie defekty do?? ?atwo mo?na usun?? za pomoc? narz?dzi Photoshopa ?? Clone Stamp, Healing Brush oraz Patch. Pos?ugiwanie si? dwoma wymienionymi kolejno narz?dziami nie powinno stanowi? dla Ciebie problemu. Warto jednak zatrzyma? si? na chwil? przy narz?dziu Patch.

Narz?dzie Patch pozwala wygodnie i szybko retuszowa? wi?ksze fragmenty obrazu poprzez klonowanie obszarw r?cznie zdefiniowanych przez u?ytkownika. Do definiowania tych obszarw stosuje si? selekcje, ktre mo?na dowolnie przekszta?ca? i dopasowywa? w celu uzyskania optymalnych rezultatw ko?cowych. Sprbujmy naprawi? przyk?adow? ??star?? fotografi?.

Otwrz plik z obrazem wymagaj?cym retuszu.Wybierz narz?dzie Patch ( Patch - ?atka ). Na pasku opcji zaznacz opcj? Source.

Kliknij i przeci?gnij mysz? wok? uszkodzonego obszaru zdj?cia, by zaznaczy? w ten sposb fragment przeznaczony do naprawienia.Kiedy zwolnisz klawisz myszy, wok? uszkodzonego obszaru zostanie utworzona selekcja. T? selekcj? mo?esz przekszta?ca? dok?adnie tak jak ka?de inne zaznaczenie. Wykorzystaj t? w?a?ciwo?? w celu uzyskania selekcji o mo?liwie najmniejszych rozmiarach, bo tylko wwczas osi?gniesz zadowalaj?ce rezultaty retuszu.

Po zako?czeniu edycji zaznaczenia, umie?? kursor myszy wewn?trz selekcji, a nast?pnie kliknij i przeci?gnij kursor w miejsce ??nieuszkodzone?, czyli takie, ktre chcia?by? wstawi? w miejscu zaznaczonej wcze?niej rysy lub zagi?cia. Kiedy zwolnisz klawisz myszy, uszkodzony obszar zostanie zast?piony ???atk?? pobran? z innego fragmentu obrazka. Na nast?pnym rysunku mo?esz zobaczy? efekt wykonania kilku takich operacji (porwnaj z rysunkiem poprzednim).Korzystaj?c z narz?dzia Patch pami?taj, ?e najlepsze rezultaty osi?gniesz selekcjonuj?c mo?liwie najmniejsze fragmenty. Nie ?piesz si? ?? dobry retusz wymaga czasu i cierpliwo?ci. By? mo?e warto b?dzie uzupe?ni? ???atanie? obrazu zastosowaniem innych operacji edycyjnych, na przyk?ad rozja?nianiem, przyciemnianiem, rozmywaniem lub wyostrzaniem. Korzystaj z r?nych narz?dzi edycyjnych, a kiedy b?dziesz pos?ugiwa? si? narz?dziem Healing Brush, eksperymentuj z r?nymi trybami pracy p?dzla. Na ko?cu procesu retuszowania zastanw si? rwnie? nad u?yciem filtra wyostrzaj?cego obraz, na przyk?ad Unsharp Mask z grupy Sharpen. Tylko nie przesad?? z si?? filtra! Zbytnie wyostrzenie te? mo?e zepsu? obraz. A zatem ?? eksperymentuj, eksperymentuj i jeszcze raz eksperymentuj.
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
ABC Photoshop 7
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [1]

ruLsckydeVCoABqVLU [31 Pałdziernik 2009, 09:02]
n1Irod aprfyisjoogu, [url=http://nnnpqgybnktm.com/]nnnpqgybnktm[/url], [link=http://ryuzbtdgpahe.com/]ryuzbtdgpahe[/link], http://abkuttkspwut.com/

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98247
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93537
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62550
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49054
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34227

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy