Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 14-02-2006
Ilość wyświetleń: 16740
Ocena artykułu: 4.1/5
calacalacalacalapusta

Podstawy pracy na warstwach


O warstwach

Warstwy podobne s? do folii ?? nieprzezroczyste tam, gdzie znajduj? si? piksele, i przezroczyste w miejscu, gdzie piksele nie wyst?puj?. Ka?dej warstwie mo?na przypisa? inne krycie lub tryb mieszania kolorw, co pozwala kontrolowa? sposb nak?adania jej na warstwy znajduj?ce si? ni?ej. Mo?na tak?e zmienia? kolejno??, w jakiej warstwy s? u?o?one w obrazie. Oprcz tego ka?dej warstwie mo?na przypisa? mask? warstwy. Tylko jedna warstwa mo?e by? poddawana edycji. Mo?esz dzi?ki temu w prosty sposb chroni? obszary obrazu, ktrych nie chcesz w tym momencie zmienia?.

Podstawy

Je?li w oknie dialogowym New (Nowy dokument) w sekcji Contents (Wype?nienie) wybierzesz opcj? White (Bia?e) lub Background (Kolor t?a), na palecie Layers (Warstwy) pojawi si? specjalna warstwa o nazwie Background (T?o), ktra nie jest traktowana przez program tak jak inne warstwy. Wybranie trzeciej opcji, Transparent (Przezroczyste), sprawi, ?e na palecie, pojawi si? zwyk?a warstwa. Mo?na w ka?dej chwili utworzy? dowoln? liczb? warstw. Na palecie Layers (Warstwy) widnieje lista wszystkich warstw u?o?onych po kolei ?? od tej na samej grze a? po najni?sz? warstw? t?a. Warstwa, ktrej nazwa jest pod?wietlona w danej chwili na palecie, jest warstw? bie??c? (aktywn?). Tylko t? warstw? mo?na edytowa?. Aby uaktywni? warstw?, wystarczy klikn?? jej nazw? na palecie. Nazwa warstwy bie??cej jest zawsze wy?wietlana na listwie tytu?owej okna dokumentu.Je?li nauczy?e? si? ju? wkleja? selekcj? lub wpisywa? tekst, wiesz ju?, ?e obie operacje powoduj? automatyczne utworzenie nowej warstwy. Omwimy specjalny rodzaj warstwy, zwany warstw? dopasowania, ktr? wykorzystuje si? do modyfikowania kolorystyki warstw le??cych poni?ej. Nauczysz si? podstaw pracy z warstwami. Uwa?aj: Je?li zapiszesz obraz w innym formacie pliku ni? Photoshop (.psd) lub nowy format TIFF (.tif), wszystkie warstwy zostan? po??czone, a wszystkie obszary przezroczyste stan? si? bia?e. Rwnie? przy zmianie trybu obrazu (np. z RGB na CMYK) pami?taj o klikni?ciu przycisku Don??t Flatten (Nie sp?aszczaj) lub Don??t Merge (Nie ??cz) je?li chcesz zachowa? istniej?cy uk?ad warstw.

Obraz mo?e zawiera? tyle warstw, na ile pozwala pami?? RAM oraz wolne miejsce na dysku twardym. Po sko?czeniu edycji mo?esz po??czy? warstwy lub sp?aszczy? ca?y obraz, aby zredukowa? wielko?? pliku na dysku.

Tworzenie nowej warstwy

Je?li chcesz utworzy? warstw? ze 100% kryciem oraz z trybem mieszania Normal (Zwyk?y), kliknij przycisk Create New Layer (Utwrz warstw?) i pomi? pozosta?e czynno?ci lub je?li chcesz dopasowa? parametry nowej warstwy ju? podczas jej tworzenia, wybierz polecenie New Layer (Nowa warstwa) z menu palety Layers (Warstwy). Mo?esz rwnie? przytrzyma? klawisz Alt/Option i klikn?? przycisk Create New Layer (Utwrz warstw?). Nast?pnie wykonaj poni?sze czynno?ci.Wykonaj jedn? lub kilka z opisanych ni?ej operacji. W polu Name (Nazwa) wpisz nazw? nowej warstwy. W??cz opcj? Group With Previous Layer (Grupuj z poprzedni? warstw?), aby nowa warstwa sta?a si? cz??ci? grupy odcinania. Wybierz kolor t?a dla ikon warstwy na palecie Layers (Warstwy). Wybierz inny stopie? krycia lub tryb mieszania kolorw (ka?dy z tych parametrw mo?e by? p??niej zmieniony).

Kliknij OK. Nowa warstwa zostanie umieszczona nad poprzednio aktywn? warstw?. Aby przy?pieszy? prac? komputera, szczeglnie gdy pracujesz nad du?ym obrazem, wybierz polecenie Palette Options (Opcje palety) z menu palety Layers (Warstwy), nast?pnie wybierz najmniejszy rozmiar miniatury warstwy wy?wietlanej w palecie Layers (Warstwy).Przekszta?canie selekcji w warstw?

Utrz selekcj?.

Aby umie?ci? kopi? wyselekcjonowanych pikseli na nowej warstwie, pozostawiaj?c oryginaln? warstw? bez zmian, wybierz polecenie Layer Via Copy (Warstwa przez kopiowanie) z menu kontekstowego otwieranego po klikni?ciu obszaru selekcji prawym przyciskiem myszy (klikni?ciu z przytrzymaniem klawisza Ctrl). Mo?esz te? u?y? skrtu klawiszowego Ctrl+J/Cmd+J lub aby umie?ci? wyselekcjonowane piksele na nowej warstwie, usuwaj?c je jednocze?nie z oryginalnej, wybierz Layer Via Cut (Warstwa przez wycinanie) (Ctrl+Shift+J/Cmd+ Shift+J) z menu kontekstowego otwieranego po klikni?ciu obszaru selekcji prawym przyciskiem myszy (klikni?ciu z przytrzymaniem klawisza Ctrl).

Opcjonalnie: kliknij ikon? wy?wietlania oryginalnej warstwy (oko), aby czasowo j? ukry?.

Kopiowanie warstwy w obr?bie jednego obrazu

Aby utworzy? now? warstw? z domy?ln? nazw?, przeci?gnij nazw? warstwy, ktr? chcesz skopiowa?, na przycisk Create new layer (Utwrz warstw?) znajduj?cy si? w dolnej cz??ci palety Layers (Warstwy). Skopiowana warstwa zostanie umieszczona nad oryginaln? warstw? i b?dzie aktywna lub aby w trakcie tworzenia kopii nada? jej nazw?, kliknij prawym przyciskiem myszy (kliknij z wci?ni?tym klawiszem Ctrl) nazw? warstwy, ktr? zamierzasz skopiowa? i z menu kontekstowego wybierz polecenie Duplicate Layer (Powiel warstw?). Inna metoda polega na naci?ni?ciu klawisza Alt/Option w trakcie przeci?gania warstwy na ikon? Create new layer (Utwrz warstw?). Nadaj kopii nazw? i kliknij OK.

Odbicie lustrzane warstwy

Na palecie Layers (Warstwy) uaktywnij warstw?, ktrej chcesz zrobi? lustrzane odbicie. Ka?da warstwa, ktra sprz??ona jest z warstw? aktywn?, rwnie? zostanie odbita.

Z menu Edit/Transform (Edycja/Przekszta??) wybierz Flip Horizontal (Odbij poziomo) ?? lub Flip Vertical (Odbij pionowo).

Usuwanie warstwy

Na palecie Layers (Warstwy) kliknij nazw? warstwy, ktr? zamierzasz usun??. Nast?pnie kliknij ikon? kosza i potwierd?? usuni?cie warstwy. Mo?esz tak?e przytrzyma? klawisz Alt/Option i klikn?? ikon? kosza ?? nie b?dziesz wwczas musia? potwierdza? usuni?cia warstwy lub kliknij prawym przyciskiem myszy (kliknij przytrzymuj?c klawisz Ctrl) nazw? warstwy, ktr? zamierzasz usun??, a nast?pnie z menu kontekstowego wybierz Delete Layer (Usu? warstw?).
Rozmy?li?e? si?? Nie ma problemu. Z menu Edit (Edycja) wybierz polecenie Undo (Cofnij) lub kliknij poprzedni stan na palecie History (Historia).

Zmiana nazwy warstwy

Kliknij dwukrotnie nazw? warstwy na palecie Layers (Warstwy).

Wpisz now? nazw?.

Potwierd?? j? za pomoc? klawisza Enter/Return. Powy?sz? metod? mo?na zastosowa? rwnie? w celu zmiany nazwy zestawu warstw.
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Po prostu Photoshop 7/7 CE
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98248
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93538
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62551
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49055
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34227

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy