Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 12-05-2006
Ilość wyświetleń: 13281
Ocena artykułu: 3.6/5
calacalacalapolowapusta

Tworzenie wyci?gw barwnych

Na przygotowanie prawid?owego procesu tworzenia wyci?gw barwnych sk?ada si? znajomo?? jego zasad, podstaw technologii druku barwnego oraz zmiany kilku domy?lnych ustawie? Photoshopa. Przy czym nie nale?y traktowa? tych ustawie? jako sta?ych i niezmiennych. Zmieniaj? si? one wraz z rodzajem opracowywanej grafiki, techniki i warunkw druku oraz technik korekty barwnej.

Dost?p do ustawie? separacji w Photoshopie daje okno Ustawienia kolorw (Color Settings), a sci?lej Przestrze? robocza (Working Spaces) - CMYK. Zestaw domy?lnych ustawie? Photoshopa mo?e by? dobry dla webdesignerw, lecz nie dla osb przygotowuj?cych obrazki do druku. W predefiniowanych ustawieniach (Settings) na dobry pocz?tek zmieniamy ca?y ich zestaw na Ustawienia druku dla Europy (Europe Prepress Defaults) reprezentuj?cy u?rednione ustawienia typowe dla warunkw druku i rodzajw farb stosowanych w Europie.

RGB jest rwnie wa?ne
Domy?lna przestrze? sRGB reprezentuje zbyt w?ski zakres kolorw. Odzwierciedla u?redniony typ monitora i nie nadaje si? do przygotowania grafiki dla innych celw ni? publikacje internetowe. Zosta?a wi?c zamieniona na u?yteczn? do przygotowywania prac do druku. Jako szczeglnie dobre do konwersji obrazw RGB na CMYK firma Adobe opisuje Adobe RGB (1998) b?d?? Pasowanie kolorw RGB (ColorMatch RGB). Obie te przestrzenie nadaj? si? do pracy nad przygotowywaniem obrazw na potrzeby druku.

W?asny CMYK
W oknie Przestrze? Robocza (Working Spaces) - CMYK wchodzimy w ustawienia W?asny (Custom) CMYK i rozpoczynamy dopasowywanie procesu rozbarwie? do warunkw druku naszej pracy. W przypadku przygotowywania wi?kszo?ci prac do druku offsetowego na papierze powlekanym maszyn? arkuszow? stosujemy Eurostandard (Powlekany) czyli (Coated). Poniewa? przyrost punktu rastrowego zale?y od rodzaju papieru, warto?? Przyrost punktu (Dot Gain), czyli "rozlewanie" si? kropek rastra na zadrukowywanym pod?o?u, zmienia si? przy wybieraniu poszczeglnych dost?pnych rodzajw papieru: Eurostandard (Uncoated) (Niepowlekany) lub Eurostandard (Newsprint) (Gazetowy). Im bardziej ch?onne pod?o?e (papier) tym bardziej punkty rastra s? podatne na powi?kszenie. Photoshop zwi?ksza t? warto?? wraz z pogarszaniem si? jako?ci no?nika farby, przyciemniaj?c obraz na monitorze (w podgl?dzie CMYK) prbuj?c przybli?y? jego wygl?d w druku.

Przyrost punktu
Ponadto na przyrost punktu rastrowego wp?yw ma tak?e rodzaj podawania papieru w maszynie: arkuszowy - wolniejszy (lepsza jako??), rolowy - szybszy (gorsza jako??) oraz sposb przyspieszaj?cy schni?cie farby, jak osprz?t do proszkowania lub dodatki do farb, tzw. "suszki". W tym miejscu mo?emy u?wiadomi? sobie ilo?? mo?liwych kombinacji, od najlepszych warunkw druku (g?adki papier powlekany podawany w arkuszach z pudrowaniem) do skrajnie niekorzystnych (np. szybka rolowa maszyna gazetowa). Dlatego chc? podkre?li? jak bardzo wa?ne jest posiadanie jak najwi?kszej informacji o druku, rodzaju papieru i maszyny przed dokonaniem rozbarwie?.

Wiedzie? jak najwi?cej przed
Najlepiej zasi?gn?? tych informacji w docelowej, dla naszej pracy, drukarni. Nie zawsze drukarnia potrafi nam poda? konkretne warto?ci liczbowe. Wtedy trzeba korzysta? z warto?ci ktre proponuje nam Photoshop wraz z wyborem odpowiedniego rodzaju papieru. Czasem nie ma nawet wiedzy o drukarni, poniewa? nasz klient jeszcze si? nie zdecydowa?, a ostateczny wybr drukarni zapadnie po przeanalizowaniu kosztw, ju? po przygotowaniu przez nas publikacji do druku lub nawet na?wietleniu klisz.

B?d??my przygotowani na wszystko
Musimy by? przygotowani na wariant w jaki? sposb uniwersalny. W takim wypadku wielu profesjonalistw zaleca ustawienie przyrostu na ?redni? warto?? pomi?dzy 15 a 20% i dostarczenie drukarzowi tzw. "proofa" czyli odbitki prbnej. Ma on mo?liwo??, poprzez kontrolowanie ilo?ci farby podawanej w maszynie, dopasowa? jasno?? obrazu. Dot Gain posiada ponadto mo?liwo?? ustawienia r?nego przyrostu punktu, osobno dla ka?dego wyci?gu, krzywymi (Curves zamiast Standard), aby ustawi? te warto?ci trzeba mie? szczeg?owe informacje o przyro?cie punktu konkretnego rodzaju farby.

Generacja czerni
Generacja czerni to nast?pna sprawa wymagaj?ca naszej interwencji. Typ separacji: GCR (Separation Type: GCR) b?dzie opcj? odpowiedni? do wi?kszo?ci konwertowanych obrazw. GCR (Gray Component Replacement) czyli cz??ciowe zast?powanie szarego koloru sk?adowego barw w trzech czwartych tonw czerni?, jest dla wi?kszo?ci obrazw preferowan? metod? separacji. Poniewa? metoda ta mo?e spowodowa? utrat? szczeg?w w ciemniejszych obszarach obrazka lub w ciemnych, niskotonowych np. nocnych zdj?ciach, zaleca si? ustawienie Generacj? Czerni (Black Generation) na Lekkie (Light) i zastosowanie korekcji krzywej czarnego po konwersji, polegaj?cej na zwi?kszeniu kontrastu w ciemnych obszarach, b?d?? zastosowanie UCA (Under Color Addition) - dodawanie podkoloru. Technika ta polega na usuni?ciu pewnej ilo?ci czerni (ustawienie: UCA Amount) i wprowadzenia na jej miejsce farb CMY w celu utrzymania nasycenia barw w ciemnych tonach.

Podkolor
Wol? pierwsz? metod?, poniewa? nie wypracowa?em odpowiedniej ilo?ci czerni do podebrania oraz dlatego ?e UCA zwi?ksza u?ycie farb w ciemnych obszarach co mo?e powodowa? wyd?u?enie czasu schni?cia i zlepianie arkuszy. Kto? powie, ?e w celu zapobiegania zlepianu s?u?y proszkowanie. Niestety, czasem przy maszynie nie ma tego zespo?u lub nie mo?na go zastosowa? ze wzgl?du na p??niejsze lakierowanie. Poza tym koryguj?c krzyw? czerni widzimy na bie??co efekty dokonywanych zmian. UCR (Under Color Removal) - usuni?cie podkoloru tylko w obszarach ciemniejszych daje najlepsze wyniki w zastosowaniu do obrazw z przewag? neutralnych, ciemnych obiektw np. fotografii kamiennych rze??b, architektury, metalowych przedmiotw w ciemnym otoczeniu gdzie nie wyst?puj? mocno nasycone kolory, cho? lepszym zastosowaniem w takich przypadkach wydaje si? u?ycie ci??szego GCR.

Szczeglne przypadki czerni
Ustawienie generacji czerni na Light (Lekkie) b?dzie odpowiednie dla wi?kszo?ci obrazw. Zmian? na None (Brak), Medium (?rednie), Heavy (Ci??kie) b?d?? Maximum stosujemy w wyj?tkowych wypadkach lub w czasie specjalnej korekty separacji. Najcz?stszym przypadkiem takiej korekty bywa ??czenie dwch separacji tego samego skanu rysunku w stylu komiksowym, zawieraj?cym cienkie czarne linie.

Rysunek konturowy
W celu zachowania jak najlepszej ostro?ci i krycia linii wykonujemy najpierw standardow? separacj? w celu zachowania nasyconych kolorw, a nast?pnie drug? z ci??kim (Heavy lub Maximum) czarnym, ktry czy?cimy w miejscach kolorw tutaj po zastosowaniu polecenia Obrazek->Korekta->Prg: 50 (Image->Adjust->Threshold: 50), i poleceniem Obrazek->Nadaj Obrazek (Image->Apply Image) w trybie przyciemniania (Multiply) "wklejamy" w miejsce s?abego czarnego z pierwszej separacji. Uzyskujemy separacj? z czystymi kolorami i mocnym czarnym konturem.

Kiedy i jak nadrukowa? czarny tekst
W przypadku posiadania wst?pnie przygotowanych konturw lub innych punktowych czarnych obiektw (np. cienkie litery) w postaci warstw Photoshopa mo?emy sobie u?atwi? prac?, pomijaj?c wszystkie ustawienia generacji czerni. Kiedy definiujemy czarny kolor narz?dzia (Foreground), np. skrtem Ctrl+D, Photoshop buduje kolor czarny w oparciu o ustawienia rozbarwie? oraz definicji cieni. W zale?no?ci od ustawie? generacji czerni Photoshop ustawia kolor czarny na ktry sk?ada si? oprcz czerni spora ilo?? farb CMY. Je?li czarny obiekt z takimi niepotrzebnymi podlewkami trafi na jasne t?o ilustracji i wyst?pi? problemy z pasowaniem kolorw us?yszymy wiele "ciep?ych s?w" od drukarza. Przy najmniejszym przesuni?ciu arkusza na maszynie podlewki wyjd? spod czarnych liter. Aby tego unikn??, (ju? po konwersji, pracuj?c w trybie CMYK) kolor czarny warstwy konturu (lub tekstu) definiujemy jako 100% Black a warstwie nadajemy tryb mieszania Multiply (Przyciemnianie) tym samym nadrukowuj?c czer? obiektu na kolory warstw znajduj?cych si? pod nim.

Limity farb
Ustawienia Ca?kowita ilo?? farby (Total Ink Limit) oraz Limit czarnej farby (Black Ink Limit) odpowiadaj? za procentowe zsumowane pokrycie papieru farb? w pojedynczym punkcie oraz najwi?kszej ilo?ci czarnej farby maj?cej w tym swj udzia?. Teoretycznie wydawa?oby si? ?e wypada po 100% na ka?d? farb? daj?c warto?? 400%. Praktyka wykazuje b??dno?? takiego rozumowania. Domy?le ustawienia Photoshopa wynosz? 300% ca?kowitej ilo?ci farby i 100% czerni. Podobnie jak w ustawianiu przyrostu punktu rastrowego, pos?ugujemy si? r?nymi warto?ciami w zale?no?ci od warunkw druku. Dla gorszych warunkw druku obni?amy poziom czerni nawet do 85% a ca?kowitej ilo?ci farb do np. 280% dla papieru gazetowego, dla lepszych podnosimy ca?kowit? ilo?? czasem nawet do 360%. Limit czarnej farby na 100% nie jest najlepszy dla wi?kszo?ci obrazkw. Lepiej ustawi? co? pomi?dzy 85 a 95%.

Wi?cej pokory
Z odpowiednimi ustawieniami spokojnie klikamy w Obraz->Tryb->Kolory CMYK (Image->Mode->CMYK Color). W tym miejscu drobna sugestia. Utrzymanie dobrych kontaktw z drukarni? otwiera drog? do polepszenia jako?ci prac. B?d??my otwarci na wszelkie sugestie drukarzy dotycz?ce uk?adu obrazkw w projekcie lub na arkuszu drukarskim (np. ze wzgl?du na prac? uk?adw rozcieraj?cych farb?), b?d?? uk?adu znakw pomocniczych, pasowania kolorw itp. Poznanie s?abych punktw procesu druku okolicznych drukarni sprzyja zrozumieniu wsp?odpowiedzialno?ci projektanta i drukarza za wynik pracy, oraz zwi?kszeniu ilo?ci naszych zamwie?. Niejeden pocz?tkuj?cy grafik swoj? arogancj? pozamyka? sobie drzwi wielu drukarni.

Rozbarwianie gdzie indziej
Cho? najcz??ciej przygotowuj?c grafik? bitow? do druku, rozbarwienia wykonujemy w Photoshopie, separacji dokonuje si? rwnie? w programach DTP pos?uguj?c si? odpowiednim profilem separacji, tzn. informacji o sposobie dokonania rozbarwienia zapisanych w pliku. Metody tej mo?na u?y? wtedy, gdy barwne obrazki do opublikowania pochodz? z tego samego ??rd?a, maj? zbli?ony zakres tonalny i czyste barwy. Obieraj?c t? metod? nale?y pami?ta?, ?e rezygnujemy z wielu mo?liwo?ci i sposobw korekty w CMYK i wyniki w druku mog? by? co najwy?ej poprawne lub zadowalaj?ce. St?d najlepiej jest stosowa? j? w przypadku ogromnej ilo?ci podobnych zdj?? do umieszczenia w publikacji i nieuchronnie zbli?aj?cego si? ostatecznego terminu realizacji druku. Aby pomc sobie Photoshopem w przygotowaniu takiego profilu nale?y otworzy? jedno ze zdj?? w naszej serii i skonwertowa? do CMYK wed?ug ustawie? separacji najcz??ciej przez nas stosowanej, zgodnie z technik? druku, rodzajem papieru i sposobem jego nak?adania w maszynie. Nale?y przyjrze? si? wykonanej separacji. Wykorzystujemy przy tym prbnik kolorw i warto?ci numeryczne farb, aby sprawdzi? m.in. czy w cieniach i ?wiat?ach zachowa?a si? wystarczaj?ca jako?? szczeg?w i, przede wszystkim, czy barwach pami?tane (ziele? trawy, b??kit nieba, to? wodna itp.) rzeczywi?cie takie s?. Je?li co? w obrazku nam si? nie podoba (lub w?a?nie dowiedzieli?my si? ?e zmieni? si? rodzaj papieru) dokonujemy poprawek w ustawieniach rozbarwie? i prbujemy jeszcze raz. Je?eli wszystko jest dobrze, prbujemy rozbarwienia na innej fotce z serii i znw sprawdzamy. Warto po?wi?ci? chwil? na te porwnania i wypracowa? krzywe rozbarwie? optymalne dla kilku najbardziej r?ni?cych si? mi?dzy sob? zdj?? z serii. Potem zyskamy na czasie.

Zapisywanie przygotowanego profilu
Teraz nale?y opcje ustawienia separacji zapisa? do pliku. Z rozwijalnego menu w ustawieniach Ustawienia koloru->CMYK (Color Settings->CMYK) wybieramy Zapisz (Save) CMYK i zapisujemy. Najlepiej pozosta? przy nazwie pliku proponowanej przez Photoshopa, gdy? dobrze odzwierciedla zapisywane ustawienia. Pozostaje tylko wskaza? ten plik w u?ywanym programie DTP w opcji odpowiadaj?cej za profil rozbarwiania. Cz?sto nale?y tak?e wskaza? przestrze? barwn? ??rd?a obrazw RGB. Nale?y wskaza? profil ich pozyskania: Adobe RGB, Pasowanie kolorw RGB lub inny u?ywany przy generowaniu lub skanowaniu.

Separacja z wykorzystaniem w?asnego profilu rozbarwienia
P??niej wykonuj?c wydruk (na?wietlenie) ca?ej publikacji do pliku PRZY W??CZONYM w programie zarz?dzaniu kolorem wykonujemy rozbarwienia "w locie". Kto? zapyta, czy nie ?atwiej zrobi? w Photoshopie akcj? i poleceniem Plik->Automatyzuj->Wsad (File->Automate->Batch) rozbarwia? ca?e katalogi zdj?? przed umieszczeniem w publikacji? Odpowiem, ?e mo?na. Lecz ?atwo si? pogubi?, je?li na pi?? minut przed zamkni?ciem publikacji klient doniesie kilka nowych zdj?? lub zechce podmieni? kilka istniej?cych na nowsze, i w katalogu z rozbarwieniami znajdzie si? jedno lub dwa zdj?cia RGB. Po na?wietleniu ca?y arkusz sk?adki mo?e by? do wyrzucenia z powodu jednej fotki. Oczywi?cie NAJLEPSZ? metod? jest kontrolowa? ka?dy obrazek po rozbarwieniu i decydowa? o stosowaniu (i rodzaju) korekt w CMYK, ale nie zawsze mamy tyle czasu.

Autor: Artur Adamski
Komentarze [1]

AbMajdvENOXdFV [31 Pałdziernik 2009, 09:27]
N2xa8g zjfojkxehsde, [url=http://wltstwjleauh.com/]wltstwjleauh[/url], [link=http://tpjybkwwyzrh.com/]tpjybkwwyzrh[/link], http://abxmwhfqukzo.com/

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93568
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34261

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy