Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 6-06-2006
Ilość wyświetleń: 4831
Ocena artykułu: 4.1/5
calacalacalacalapusta
ADOBE Authorised Training Centre

Autoryzowany O?rodek Szkoleniowy Adobe w Polsce

ADOBE Authorised Training Centre

Od kilku lat proponujemy szkolenia komputerowe z my?l? o wszystkich, ktrzy s? zainteresowani rozwojem osobistym i zawodowym. Specjalizujemy si? w prowadzeniu szkole? z zakresu programw Adobe i Macromedia. Podczas specjalistycznych kursw nasi s?uchacze zdobywaj? praktyczne umiej?tno?ci tworzenia grafiki komputerowej, stron www, animacji i prezentacji multimedialnych. Poznaj? tajniki kompozycji, pracy z kolorem, sk?adu DTP, a tak?e zasad przygotowania do druku. Jestesmy przekonani, ?e w?rd naszych propozycji znajdziecie Pa?stwo szkolenia, ktre dadz? wiele satysfakcji a zdobyta wiedza b?dzie procentowa? latami.

Pa?stwu, jako u?ytkownikom i entuzjastom programu Adobe Photoshop szczeglnie polecamy szkolenia z tego zakresu. Nasze zaj?cia charakteryzuj? si? bardzo du?? intensywno?ci?. Realizowane s? zazwyczaj mi?dzy 9.00 a 17.00 (w tym przerwy) w ci?gu kolejnych dni szkoleniowych na poziomie podstawowym, zaawansowanym b?d?? indywidualnie.

Wyk?adowcy posiadaj? certyfikaty firm Adobe i Macromedia upowa?niaj?ce do prowadzenia zaj?? oraz gwarantuj?ce wysok? jako?? merytoryczn? i metodyczn?. Jednak znacznie wa?niejsze jest to, ?e s? praktykami, ktrzy potrafi? dzieli? si? swoj? wiedz?.

Zaj?cia prowadzimy na podstawie najnowych wersji oprogramowania a s?uchacze dostaj? do dyspozycji samodzielne stanowiska komputerowe w klimatyzowanych salach wyposa?onych w komputery PC lub Macintosh i monitory LCD o przek?tnej ekranu 17". Szkolenia prowadzone s? w kameralnych grupach licz?cych od 4 do 7 osb. Ka?dy uczestnik otrzymuje materia?y szkoleniowe w formie drukowanej i CD.
W ramach szkolenia s?uchacze korzystaj? z projektora multimedialnego, skanera, aparatw cyfrowych czy profesjonalnej drukarki typu XEROX. Ponadto w cen? szkolenia wliczony jest serwis kawowy oraz obiad podawany w czasie przerwy. Po szkoleniu uczestnicy otrzymuj? Za?wiadczenie Uko?czenia Szkolenia potwierdzaj?ce jego odbycie wraz z okre?leniem zakresu i czasu trwania zaj??. Za?wiadczenia wystawiane s? w j?zyku polskim lub obcym.

Akademia IT Media wykazuje si? du?? elastyczno?ci? i w wielu przypadkach dostosowuje uk?ad i form? zaj?? do potrzeb klienta. Jest to szczeglnie wa?ne dla firm kieruj?cych na szkolenia swoich pracownikw. Oferowane s? im tzw. szkolenia zamkni?te, przeznaczone s? tylko dla osb z tej samej instytucji. Istnieje wwczas mo?liwo?? dostosowania zakresu tematycznego szkolenia oraz miejsca jego realizacji do potrzeb i oczekiwa? zamawiaj?cego.

Profesjonalne kursy Photoshopa w Polsce

Adobe Photoshop to z pewno?ci? lider na rynku programw graficznych. Od wielu lat to on wyznacza trendy i okre?la standardy tych aplikacji. Dostarcza szeroki wachlarz narz?dzi dostosowanych nie tylko do potrzeb i oczekiwa? profesjonalistw, ale tak?e mniej do?wiadczonych grafikw.

Retusz, korekcja barw, dopasowanie kontrastu, wycinanie obiektw z t?a czy wyostrzanie to tylko przyk?ady podstawowych zastosowa? programu. W r?kach nieco do?wiadczonego grafika/fotografika daje tak?e mo?liwo?? tworzenia realistycznych (i nie tylko) fotomonta?y czy kola?y graficznych z wykorzystaniem masek, ?cie?ek, kana?w i nieco bardziej zaawansowanych technik graficznych.

Wraz z rozwojem programu stale rozwijaj? si? jego pot??ne mo?liwo?ci. Automatyka, zestaw wspania?ych narz?dzi do obrbki i korekcji fotografii cyfrowych, tworzenie galerii i internetowych i dostosowanie publikacji do potrzeb ka?dego rodzaju druku to tylko przyk?ady coraz bardziej rozbudowanych jego funkcjonalno?ci.

Adobe Photoshop to program, ktry pozwoli na wszechstronn? korekcj? i przygotowanie obrazu do pu- blikacji w dowolnym medium. Czy to na stronie WWW, czy w druku CTP, cyfrowym, czy podczas reprodukcji w labie fotograficznym, program pozwoli uzyska? maksimum jako?ci z ka?dego obrazu.

Czego mo?na nauczy? si? na szkoleniu podstawowym:

- sprawnej obs?ugi programu,
- korekty i retuszu fotografii,
- dostosowania barw,
- usuwania efektu czerwonych oczu,
- dostosowania jasno?ci i kontrastu,
- dostosowania wielko?ci,
- poprawienia ostro?ci obrazu,
- poprawiania jako?ci starych, zniszczonych fotografii,
- tworzenia efektu typu Sepia,
- wycinania obiektw z t?a,
- dodawania cienia do obiektw,
- tworzenia realistycznym fotomonta?y,
- tworzenia autorskich fotomonta?y,
- tworzenia reklam i efektw specjalnych,
- sprawnego wykorzystania narz?dzi programu,
- zapisu grafiki do druku i Internetu,
- automatyzacji swojej pracy.

Czego mo?na nauczy? si? na szkoleniu zaawansowanym:

- sprawnej obs?ugi programu,
- zaawansowanych metod korekty i retuszu fotografii,
- dostosowania barw za pomoc? warstw korekcyjnych i masek,
- dostosowania jasno?ci i kontrastu,
- pracy z kolorem i kana?ami,
- automatycznego dostosowanie wielko?ci,
- poprawienia ostro?ci obrazu,
- poprawiania jako?ci starych, zniszczonych fotografii,
- zaawansowanych sposobw wycinania obiektw z t?a,
- tworzenia realistycznym fotomonta?y,
- tworzenia autorskich fotomonta?y,
- tworzenia reklam i efektw specjalnych,
- sprawnego wykorzystania narz?dzi programu,
- zapisu grafiki do druku i Internetu,
- automatyzacji swojej pracy.

Wysok? jako?? proponowanych szkole? potwierdzaj? liczne listy referencyjne dotychczasowych klientw. Dodatkowym atutem oferty IT Media jest fakt, ?e uczestnicy szkole? na specjalnych warunkach mog? naby? oprogramowanie Adobe i Macromedia oferowane w ramach serwisw www.adobece.pl oraz www.macromedia.pl.

Zapraszamy na nasz? stron? www.itmedia.pl. Bardziej szczeg?owe informacje mo?na uzyska? telefonicz- nie (0 22) 678 38 87, (022) 679 78 78 lub e-mailowo: szkolenia@itmedia.pl. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? i skorzystania z naszych us?ug.
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 97802
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93082
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62254
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48551
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 33790

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy