Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 10-06-2006
Ilość wyświetleń: 17936
Ocena artykułu: 3.2/5
calacalacalapustapusta

Rozja?nianie zbyt ciemnych obszarw zdj?cia (cyfrowy efekt b?ysku do?wietlaj?cego)

W Photoshopie CS firma Adobe po raz pierwszy zaimplementowa?a eleganckie narz?dzie s?u??ce do rozja?niania nadmiernie ciemnych (lub przyciemniania zbyt jasnych) fragmentw zdj?cia, zwane ?? ca?kiem trafnie ?? Shadow/ Highlight (cie?/?wiat?o). Polecenie to mo?e by? w u?yciu proste niczym przesuni?cie jednego suwaka, lecz je?li zag??bisz si? w oferowane przez nie opcje, oka?e si?, ?e mo?esz dzi?ki nim kontrolowa? najr?niejsze aspekty na?wietlenia fotografii, nad ktr? pracujesz. Doskonale sprawdza si? w przypadku zdj??, ktre powinny by? wykonane z wykorzystaniem dodatkowego b?ysku do?wietlaj?cego flesza (mo?esz traktowa? t? funkcj? jako bardzo elastyczny efekt cyfrowego b?ysku do?wietlaj?cego), pozwala ona bowiem wydoby? skrywaj?ce si? w cieniu detale lub zniwelowa? nadmierne odb?yski ?wiat?a.

Otwrz plik z fotografi?, ktra wymaga korekt w zakresie do?wietlenia (przyk?adowe zdj?cie pokazane na rysunku obok przedstawia fragment biurowca Chryslera w Nowym Jorku). Obiekt, o?wietlony z boku i nieco z ty?u, by? idealnym kandydatem do zastosowania b?ysku do?wietlaj?cego, gdyby tylko lampy b?yskowe by?y tak silne, ?e zasi?g rz?du kilkudziesi?ciu metrw nie stanowi?by dla nich problemu. Od czego jednak mamy Photoshopa?Wybierz polecenie Shadow/Highlight (cie?/ ?wiat?o) z menu Image/Adjustments (obrazek/ dopasuj).W oknie dialogowym Shadow/Highlight (cie?/?wiat?o), ktre si? wwczas pojawi, standardowe ustawienie parametru Amount (warto??) w sekcji Shadows (cienie) wynosi 50%. Mo?esz zwi?kszy? t? warto??, je?li uwa?asz, ?e zdj?cie jest nadal niedostatecznie do?wietlone, lub zmniejszy?, je?li masz wra?enie, ?e jest zbyt jasne. w przypadku tego zdj?cia korygujemy intensywno?? cieni, lecz je?li zamiast tego musieliby?my zredukowa? rozja?nione obszary zdj?cia, we wspomnianym oknie dialogowym nale?a?oby zwi?kszy? warto?? parametru Amount (warto??) w sekcji Highlights (?wiat?a).W przypadku omawianego zdj?cia korekcja cieni wynosz?ca 50% okaza?a si? niewystarczaj?ca, przesun??em wi?c suwak parametru Amount (warto??) w sekcji Shadows (cienie) w prawo, aby dodatkowo rozja?ni? najciemniejsze fragmenty fotografii. Klikni?cie przycisku OK zatwierdza wprowadzone zmiany i zamyka okno polecenia Shadow/Highlight (cie?/?wiat?o).Je?li b?dziesz potrzebowa? bardziej precyzyjnej kontroli nad parametrami zdj?cia ni? ta, jak? mog? zaoferowa? dwa opisane suwaki, kliknij pole wyboru Show More Options (poka? wi?cej opcji) w lewym dolnym naro?niku okna dialogowego. Natychmiast po zaznaczeniu tej opcji dostaniesz do dyspozycji pe?en komplet zabawek, pokazany na rysunku ilustruj?cym 6. krok tego ?wiczenia. Nie daj si? zastraszy? baterii suwakw, ktra pojawi si? przed Twoimi oczami. Zazwyczaj korekta zdj?cia dotyczy wy??cznie cieni lub obszarw nadmiernie rozja?nionych ?? a nie obydwu tych zakresw tonalnych rwnocze?nie. Mo?esz wi?c spokojnie zignorowa? po?ow? dost?pnych parametrw.Zaawansowanych opcji dost?pnych w oknie Shadow/Highlight (cie?/?wiat?o) u?ywam zazwyczaj wwczas, gdy po rozja?nieniu obszaru cieni zdj?cie wygl?da sztucznie i ??md?o?. Polecenie Shadow/Highlight (cie?/?wiat?o) miewa tendencje do takiego w?a?nie zniekszta?cania charakterystyki tonalnej zdj?cia, szczeglnie w przypadku fotografii portretowych. w opisywanym przyk?adzie pomocne mo?e okaza? si? obni?enie warto?ci parametru Amount (warto??) w sekcji Shadows (cienie) do oko?o 25%, a nast?pnie zwi?kszenie warto?ci parametrw Tonal Width (szeroko?? tonalna) i Radius (promie?) w tej samej sekcji (mo?esz po prostu przeci?gn?? suwaki tych parametrw w prawo). Dzi?ki tym zabiegom zdj?cie powinno nabra? bardziej wyrazistego wygl?du. Dzia?anie opisywanych suwakw jest nast?puj?ce: obni?enie warto?ci parametru Tonal Value (szeroko?? tonalna) pozwala na skorygowanie wy??cznie najciemniejszych obszarw zdj?cia. Zwi?kszenie tego parametru sprawia, ?e korekta b?dzie dotyczy? stopniowo coraz szerszej gamy cieni. Zwi?ksz go jeszcze troch?, a oka?e si?, ?e dzia?anie funkcji obejmie tak?e p?cienie. Podobnie dzia?aj? suwaki w sekcji Highlights (?wiat?a). Parametr Radius (promie?) pozwala okre?li?, jak wiele pikseli ulegnie wp?ywowi wykonywanej korekty, je?li wi?c Twoim zamiarem jest zwi?kszenie obszaru, ktry modyfikujesz, wystarczy, ?e zwi?kszysz warto?? tego parametru. Zwi?kszenie szczeg?owo?ci obszarw zacienionych mo?e spowodowa? nadmierne wysycenie barw. W takim przypadku zmniejsz warto?? parametru Color Correction (korekta koloru). Suwak ten w rzeczywisto?ci dzia?a jak wsp?czynnik nasycenia barw zdj?cia ograniczony do obszaru poddawanego dzia?aniu polecenia Shadow/Highlight (cie?/?wiat?o). Do Twojej dyspozycji pozostaje te? suwak Midtone Contrast (kontrast p?tonu), pozwalaj?cy na dokonanie korekcji kontrastu p?cieni.Przed......i po rozja?nieniu zakresu cieni przy u?yciu polecenia Shadow/Highlight (cie?/?wiat?o)W porz?dku, uda?o nam si? poprawi? zdj?cie, ktre cierpia?o na niedostateczn? czytelno?? zakresu cieni. Warto jednak jeszcze przekona? si?, w jaki sposb dzia?a korekcja ?wiate?. Poniewa? w przypadku zdj?cia, nad ktrym przed chwil? pracowali?my, zakres ?wiate? jest bardzo ubogi w szczeg?y, postanowi?em znale??? inn? fotografi?, ktra mo?e stanowi? dobr? ilustracj? tego problemu. Wybierz zatem ponownie polecenie Shadow/Highlight (cie?/?wiat?o) z menu Image/Adjustments (obrazek/dopasuj) i zmniejsz warto?? parametru Amount (warto??) w sekcji Shadows (cienie) do 0%.Przesu? teraz suwak parametru Amount (warto??) w sekcji Highlights (?wiat?a) w prawo, aby przyciemni? zakres ?wiate?. Jest to o tyle nietypowe, ?e przesuwanie w praw? stron? suwakw r?nych parametrw w Photoshopie zazwyczaj powoduje zwi?kszenie jakiej? warto?ci ?? tutaj wr?cz przeciwnie ?? zabieg ten sprawia, ?e zmniejsza si? intensywno?? i jaskrawo?? ?wiate?.


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Fotografia cyfrowa. Edycja zdj??. Wydanie III
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [2]

zienko [14 Sierpień 2006, 23:10]
Ju? tego u?ywa?em, jest super.

max [8 Sierpień 2006, 10:50]
Fajny sposb. Osobi?cie wystarcza?a mi zabawa filtrami ale sprbuj? i tej metody :)

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93483
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62513
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34173

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy