Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 14-06-2006
Ilość wyświetleń: 7080
Ocena artykułu: 2.7/5
calacalapolowapustapusta

Naprawianie nierwnomiernie do?wietlonych zdj??

Niektrzy fotografowie objawiaj? naturaln? sk?din?d tendencj? do reagowania stosownie do najbli?szego otoczenia, w ktrym si? znajduj?, zamiast do tego, co widz?, patrz?c przez obiektyw aparatu. Na przyk?ad podczas pobytu na koncercie w hali widz? na scenie dziesi?tki reflektorw, ktre j? o?wietlaj?. Co ciekawe jednak, wielu z nich wychodzi wwczas z za?o?enia, ?e w tym wszystkim brakuje jeszcze jednego ??rd?a ?wiat?a, czyli ich lampy b?yskowej, bo akurat w tym miejscu, w ktrym siedz?, jest ciemno. Kiedy potem ogl?dasz takie zdj?cie, wida? na nim, ?e b?ysk flesza o?wietli? wszystkich widzw siedz?cych przed fotografuj?cym i tym samym nadszarpn?? jako?? udanego pod innymi wzgl?dami uj?cia. Prze?led??my zatem szybki sposb nadawania zdj?ciom takiego wygl?du, jak gdyby lampa b?yskowa rzeczywi?cie nie zosta?a u?yta.

Otwrz plik z fotografi?, w ktrej u?ycie lampy b?yskowej zrujnowa?o cz??? obrazu (zupe?nie jak na pokazanym obok zdj?ciu, zrobionym w parku rozrywki Walta Disneya na Florydzie. G?wnym obiektem na fotografii mia? by? przepi?knie o?wietlony zamek, a nie tury?ci, cho? nie mam ?adnych w?tpliwo?ci, ?e s? to naprawd? mili ludzie). Naci?nij klawisz L, aby w??czy? narz?dzie Lasso, a nast?pnie narysuj zaznaczenie obejmuj?ce t? cz??? zdj?cia, ktra zosta?a niepotrzebnie do?wietlona b?yskiem flesza (na przyk?adowym zdj?ciu b?dzie to t?um turystw na pierwszym planie).Nast?pn? czynno?ci?, ktr? powinni?my wykona?, jest naniesienie poprawki do zakresu tonalnego w zaznaczonym obszarze. Nie chcemy jednak, aby efekt tej poprawki k?u? w oczy. Trzeba zatem zmi?kczy? nieco kraw?dzie narysowanego zaznaczenia, dzi?ki czemu zmiana kolorystyki nie b?dzie wydawa? si? zbyt gwa?towna, a retusz p?ynnie wtopi si? w t?o. w tym celu wybierz polecenie Feather (wtapianie) z menu Select (zaznacz). w oknie dialogowym Feather (wtapianie) wprowad?? warto?? wtopienia rwn? 25 pikseli. (Nawiasem mwi?c, owe 25 pikseli to warto??, ktra niekoniecznie b?dzie odpowiednia dla Twojego zdj?cia. Regu?? jest tu wybr promienia wtopienia w zale?no?ci od rozdzielczo?ci obrazu ?? im wi?ksza, tym wi?kszy powinien by? promie?).?atwiej b?dzie Ci wybra? prawid?owy promie? wtopienia, je?li ukryjesz widok kraw?dzi selekcji (graficy nazywaj? je niekiedy ??maszeruj?cymi mrwkami?). Uwa?aj jednak, aby? nie usun?? samego zaznaczenia ?? powinno ono pozosta? niezmienione ?? chodzi bowiem tylko o ukrycie rozpraszaj?cych uwag? kraw?dzi. Naci?nij Ctrl+H (Mac OS: Command+H), a nast?pnie skorzystaj ze skrtu Ctrl+L (Mac OS: Command+L), aby wyda? polecenie Levels (poziomy). w dolnej cz??ci okna znajduj? si? suwaki Output Levels (poziomy wyj?cia). Przeci?gnij bia?y suwak w lewo, co spowoduje przyciemnienie zaznaczonego obszaru. Je?li ukry?e? kraw?dzie zaznaczenia, nie powiniene? mie? ?adnego problemu z idealnym dopasowaniem kolorystyki retuszowanego fragmentu do jego otoczenia. Na koniec naci?nij Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby anulowa? niepotrzebne ju? zaznaczenie ?? i gotowe!Przed: lampa b?yskowa jest zbyt s?aba, by o?wietli? zamek znajduj?cy si? kilkaset metrw przed fotografuj?cymPo: niepo??dane rozja?nienie pierwszego planu fotografii zosta?o zniwelowane, a zdj?cie ?? ocalone


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Fotografia cyfrowa. Edycja zdj??. Wydanie III
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93484
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62514
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34174

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy