Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 14-06-2006
Ilość wyświetleń: 17279
Ocena artykułu: 3.1/5
calacalacalapustapusta

Ratowanie rozmytych fotografii

To bardzo prosta sztuczka, ktra umo?liwia uratowanie rozmytej fotografii przed skasowaniem, lecz zastrzegam z gry, ?e jej mo?liwo?ci s? powa?nie ograniczone. Po pierwsze, uzyskane w rezultacie zdj?cie nadaje si? co najwy?ej do wys?ania poczt? elektroniczn? przyjacio?om i rodzinie, ostatecznie mo?na uzyska? z niego odbitk? o wymiarach nie przekraczaj?cych 4??6 cali. Je?li we??miesz to pod uwag?, uzyskane efekty s? rzeczywi?cie bardzo przyzwoite. Ca?o?? opiera si? na s?usznym sk?din?d za?o?eniu, ?e w mniejszym formacie wiele zdj?? wydaje si? ostrzejszych ni? w ich oryginalnej wielko?ci (naj?atwiej si? o tym przekona?, patrz?c na wy?wietlacz LCD Twojego aparatu ?? nawet zupe?nie nieostre zdj?cia wydaj? si? na nim bardzo wyra??ne. Smutna prawda wychodzi na jaw dopiero po wczytaniu zdj?cia do Photoshopa).

Wczytaj rozmyte zdj?cie, ktre chcia?by? poprawi?. Przyk?adowe zdj?cie, pokazane na rysunku obok, skopiowa?em wprost z karty wyj?tej z aparatu.Wybierz polecenie Image Size (wielko?? obrazka) z menu Image (obrazek). Nawiasem mwi?c, polecenie to nareszcie ??dorobi?o si?? w Photoshopie CS2 w?asnego, standardowego skrtu klawiaturowego ?? jest to skrt Ctrl+Alt+I (Mac OS: Command+Option+I). Gdy pojawi si? okno dialogowe tego polecenia, zmniejsz rozdzielczo?? fotografii z 300 do 72 ppi, pozostawiaj?c jednocze?nie jej pocz?tkowe wymiary w calach (a zatem, w opisywanym przyk?adzie, po zmniejszeniu rozdzielczo?ci zdj?cie nadal mia?oby na wydruku nieco ponad 10 cali szeroko?ci). Uwaga! Je?li zdj?cie od samego pocz?tku mia?o rozdzielczo?? 72 ppi, to oczywi?cie nie musisz niczego zmienia?. Przepraszam, musia?em to napisa?!Je?li chcesz uzyska? rozdzielczo?? odpowiedni? do wydrukowania zdj?cia na drukarce atramentowej, ponownie wydaj polecenie Image Size (wielko?? obrazka). Usu? zaznaczenie pola Resample Image (metoda ponownego prbkowania) i zmniejsz warto?? parametru Width (szeroko??) do 6 cali (co w efekcie spowoduje zmniejszenie obrazka na wydruku do wielko?ci 6??4 cale, przy rozdzielczo?ci 120 ppi).Nadszed? czas na zastosowanie filtra Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie), ktry potrafi czyni? cuda. Wybierz polecenie Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie) z menu Filter/Sharpen (filtr/wyostrzanie). Gdy pojawi si? okno dialogowe tego polecenia, zmie? warto?? parametru Amount (warto??) na 58%, pozostaw warto?? parametru Radius (promie?) wynosz?c? 1 piksel i upewnij si?, ?e z listy rozwijanej Remove (usu?) wybrana zosta?a opcja Gaussian Blur (rozmycie gaussowskie). Na koniec zaznacz pole opcji More Accurate (dok?adniej) i kliknij przycisk OK, aby podda? zdj?cie pierwszej fazie wyostrzania. Zaraz p??niej naci?nij Ctrl+F (Mac OS: Command+F), aby na?o?y? filtr Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie) raz jeszcze; przy u?yciu tych samych ustawie?. Zwykle dopiero druga faza wyostrzania przynosi oczekiwane rezultaty.Przed: to zdj?cie nadawa?o si? do skasowaniaPo: dzi?ki algorytmom wyostrzaj?cym polecenia Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie) zdj?cie zosta?o uratowane


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Fotografia cyfrowa. Edycja zdj??. Wydanie III
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [1]

nathalcia [13 Sierpień 2006, 18:01]
Dobra sztuczka, prawie mi sie uda?o, nie znalaz?am tylko "Smart Sharpen", a jedynie "Filter/Sharpen/Unsharp mask"...

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93484
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62514
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34174

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy