Publikacje   Najpopularniejsze publikacje


Photoshop. Warsztaty dla fotografw przyrody
Ksi??ka "Photoshop dla fotografw przyrody" to kompendium wiedzy na temat obrbki, korekcji i publikacji cyfrowych fotografii skierowane do osb zajmuj?cych si? rejestrowaniem otaczaj?cej nas natury. Przedstawiono w niej techniki korzystania z doskona?ego narz?dzia, jakim niew?tpliwie jest Photoshop CS2.
8|05|2007Odsłon: 6790Średnia ocena: 0
Profesjonalny druk. Przygotowanie materia?w
Dost?pne obecnie narz?dzia wspomagaj?ce projektowanie publikacji otwieraj? przed projektantami i grafikami nowe, niezwyk?e mo?liwo?ci. Trzeba jednak pami?ta?, ?e przygotowanie efektownego projektu to jedynie cz??? sukcesu. Przenoszenie koncepcji artystycznych na papier stanowi spore wyzwanie i wymaga du?ego do?wiadczenia. Wa?na jest nie tylko znajomo?? rozwi?za?, ktre nale?y stosowa?. Cz?sto wa?niejsza jest wiedza o tym, z jakich technik nie nale?y korzysta? i dlaczego. Ta ksi??ka pomo?e Ci w zrozumieniu powy?szych zagadnie?.
21|04|2007Odsłon: 6418Średnia ocena: 0
Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II
"Fotografia cyfrowa. Kurs. Wydanie II" to kolejna edycja ksi??ki, dzi?ki ktrej poznasz wszystkie zagadnienia niezb?dne do tego, aby Twoje zdj?cia wyr?nia?y si? na tle innych. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak zbudowany jest aparat cyfrowy i jakie mo?liwo?ci oferuje. Nauczysz si? korzysta? z programw tematycznych, dobiera? r?cznie szybko?? migawki i rozmiar przys?ony, zmienia? czu?o?? matrycy i stosowa? lamp? b?yskow?...
17|04|2007Odsłon: 3657Średnia ocena: 0
Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistw
Tak?e w fotografii artystycznej akty, fotografie glamour, zdj?cia erotyczne czy pejza?e cia?a daj? artystom mo?liwo?? ekspresji i kreowania niepowtarzalnych dzie?. Obecnie, dzi?ki popularno?ci aparatw cyfrowych, fotograficy zyskali du?o wi?ksz? swobod? w zakresie eksperymentowania ze swoimi pracami. Jednak wci?? tworzenie profesjonalnych i artystycznych zdj?? wymaga du?ej wiedzy oraz kreatywno?ci.
5|04|2007Odsłon: 2715Średnia ocena: 0
ABC grafiki komputerowej i obrbki zdj??
"ABC grafiki komputerowej i obrbki zdj??" to wprowadzenie do grafiki komputerowej przeznaczone dla tych, ktrzy chc? pozna? jej mo?liwo?ci i znale??? aplikacj? odpowiedni? do swoich potrzeb. Przedstawiono tu dwa najpopularniejsze programy -- CorelDRAW X3 do grafiki wektorowej oraz Photoshop CS2 do grafiki bitmapowej.
5|04|2007Odsłon: 2348Średnia ocena: 0
Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III
Ksi??ka "Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III" przedstawia techniki retuszerskie, ktre pomog? Ci uratowa? nawet najbardziej zniszczone fotografie. Wykonuj?c kolejne przyk?ady, poznasz narz?dzia i metody wykorzystywane przez fotografw, projektantw, pracownie retuszerskie i artystw-retuszerw do odnawiania cennych, zabytkowych zdj??, retuszowania portretw i wzbogacania fotografii artystycznych...
5|04|2007Odsłon: 3162Średnia ocena: 0
Photoshop CS2/CS2 PL. Niezb?dne umiej?tno?ci
Chyba ka?dy, kto cho? przez chwil? zetkn?? si? z grafik? komputerow?, s?ysza? o programie Photoshop. Flagowy produkt firmy Adobe ju? od dawna wyznacza trendy na rynku i jest podstawowym instrumentem cyfrowych artystw, projektantw i fotografw. Ogromny wachlarz narz?dzi, filtrw i efektw sprawia, ?e Photoshop doskonale sprawdza si? w ka?dym aspekcie pracy komputerowego artysty.
5|04|2007Odsłon: 2251Średnia ocena: 0
Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2
Ksi??ka "Fotografia cyfrowa. Krajobrazy i natura w Photoshopie CS2" to przewodnik po technikach obrbki zdj?? cyfrowych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem fotografii przyrody. Nie znajdziesz tu metod "poprawiania natury". Nauczysz si? wydobywa? ze zdj?? wszystkie szczeg?y, poszerza? ich zakres tonalny i korygowa? kolorystyk?...
5|04|2007Odsłon: 2090Średnia ocena: 0
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty
Je?li jeste? u?ytkownikiem Photoshopa CS2 i chcesz dok?adniej pozna? jego mo?liwo?ci, si?gnij po ksi??k? "Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty". Znajdziesz w niej omwienie tych funkcji programu, po ktre si?gaj? zawodowcy. Dowiesz si?, jak najefektywniej pos?u?y? si? narz?dziami rysunkowymi i malarskimi, w jaki sposb zaznacza? fragmenty obrazw oraz stosowa? warstwy. Poznasz wszystkie tajemnice trybw mieszania, filtrw i efektw.
30|01|2007Odsłon: 6439Średnia ocena: 0
Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazw ?wiatowej klasy
Dzi?ki ksi??ce "Profesjonalna fotografia cyfrowa. Warsztaty. Tworzenie i druk obrazw ?wiatowej klasy" rwnie? Ty staniesz si? autorem zdj??, ktre b?d? podziwiane. Czytaj?c j?, nauczysz si? wykorzystywa? wszystkie mo?liwo?ci swojego aparatu fotograficznego i wykonywa? zdj?cia w r?nych warunkach. Dowiesz si?, jak wybra? odpowiedni dla Twoich celw format zapisu zdj??, jak odpowiednio korzysta? z lampy b?yskowej i stosowa? efekty specjalne.
14|12|2006Odsłon: 3099Średnia ocena: 0
ABC fotografii cyfrowej i obrbki zdj??
Dzi?ki ksi??ce "ABC fotografii cyfrowej i obrbki zdj??" nauczysz si? robi? imponuj?ce zdj?cia cyfrowe, obrabia? je komputerowo i drukowa?. Dowiesz si?, jak wybra? aparat cyfrowy spe?niaj?cy Twoje potrzeby. Poznasz sprawdzone kanony fotografowania ludzi, zwierz?t oraz obiektw w r?nych warunkach atmosferycznych i o?wietleniowych.
26|10|2006Odsłon: 2902Średnia ocena: 0
Photoshop. Ksi?ga kana?w obrazu
"Photoshop. Ksi?ga kana?w obrazu" to kolejny, rewelacyjny podr?cznik autorstwa Scotta Kelby??ego, twrcy wielu bestsellerw po?wi?conych Photoshopowi. Po przeczytaniu poznasz tajniki wykorzystywania kana?w obrazu i przekonasz si?, ?e osi?gni?cie zapieraj?cych dech w piersiach efektw le?y tak?e w Twoim zasi?gu.
12|10|2006Odsłon: 2962Średnia ocena: 0
Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska
"Real World Adobe Photoshop CS2. Edycja polska" szczeg?owo opisuje profesjonalne techniki stosowane przez cyfrowych artystw i projektantw. Je?li wi?c szukasz podr?cznika, dzi?ki ktremu poznasz wszystkie zagadnienia zwi?zane z uzyskiwaniem obrazw najwy?szej jako?ci, to w?a?nie jest ksi??ka dla Ciebie.
13|09|2006Odsłon: 2542Średnia ocena: 0
Prawda i rzeczywisto?? w fotografii
Czy technologia cyfrowa sprawia, ?e fotografie przestaj? oddawa? rzeczywisto??? Technologia cyfrowa umo?liwi?a ingerencj? w wygl?d zdj?? jeszcze przed ich opublikowaniem. Zwolennicy fotografii tradycyjnej krytykuj? t? praktyk?, wskazuj?c na ryzyko manipulacji i oszukiwania widzw.
12|09|2006Odsłon: 2244Średnia ocena: 0
Fotografia cyfrowa i obrbka zdj??. ?wiczenia praktyczne
Ksi??ka "Fotografia cyfrowa i obrbka zdj??. ?wiczenia praktyczne" to wprowadzenie w ?wiat fotografii cyfrowej. Czytaj?c j?, poznasz budow? swojego aparatu cyfrowego, nauczysz si? korzysta? z programw tematycznych, samodzielnie dobiera? parametry ekspozycji i komponowa? uj?cia.
9|09|2006Odsłon: 2441Średnia ocena: 0
Photoshop CS2/CS2 PL. Skuteczne rozwi?zania
Photoshop CS2 niew?tpliwie jest doskona?ym i efektywnym programem. Jednak samo jego zainstalowanie to nie wszystko. Szybka praca z Photoshopem mo?liwa jest po opanowaniu obs?ugi jego narz?dzi i poznaniu sztuczek pozwalaj?cych na usprawnienie korzystania z nich. Do tego nie wystarczy dokumentacja programu -- tu niezb?dna jest wiedza i praktyczne umiej?tno?ci.
3|09|2006Odsłon: 2268Średnia ocena: 0
Profesjonalne zarz?dzanie barw?. Wydanie II
Prawid?owe odwzorowanie barw w procesie projektowania i drukowania publikacji to rzecz niezwykle istotna. Niewielkie niezgodno?ci w ustawieniach urz?dze? i oprogramowania mog? spowodowa? katastrofalne rezultaty -- wydruki z przebarwieniami i przek?amania w kolorystyce drukowanych prac.
2|09|2006Odsłon: 2929Średnia ocena: 0
Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikni?cie!
Ksi??ka "Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno klikni?cie!" pozwala odkry? prawdziw? magi? tego programu. Niezale?nie od tego, czy jeste? ekspertem, czy dopiero zaczynasz przygod? z Photoshopem, znajdziesz w niej przydatne wskazwki i cenne porady.
29|07|2006Odsłon: 2571Średnia ocena: 0
Fotografia cyfrowa. Wydanie III
W ksi??ce "Fotografia cyfrowa. Wydanie III" znajdziesz m.in. informacje, dzi?ki ktrym wykonasz wspania?e zdj?cia. Poznasz budow? aparatu cyfrowego i dowiesz si?, do czego s?u?? programy tematyczne, przys?ona, migawka i inne elementy steruj?ce.
29|07|2006Odsłon: 2236Średnia ocena: 0
Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce
W ksi??ce "Photoshop CS2/CS2 PL. Klatka po klatce" znajdziesz wszystko, co b?dzie Ci niezb?dne do znalezienia swojej metody pracy -- od podstawowych informacji o korzystaniu z interfejsu u?ytkownika, poprzez zastosowania narz?dzi i polece?, a? do zaawansowanych zagadnie? zwi?zanych z korekcj? cyfrowych zdj?? i przygotowywaniem grafiki na strony WWW.
6|06|2006Odsłon: 3351Średnia ocena: 0
CYFROGRAFIA - Cyfrowe k?amstwa
Dodano: [1|11|2006]
Odwiedzin: 23375
Cyfrografia - Efekty
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 21714
CYFROGRAFIA - Korekcja fotografii
Dodano: [5|04|2007]
Odwiedzin: 20006
CYFROGRAFIA W PLENERZE z Adobe Photoshop CS
Dodano: [13|06|2006]
Odwiedzin: 14814
Cyfrografia - Efekty 2
Dodano: [2|11|2008]
Odwiedzin: 14796

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy