Aktualności   Co nowego w serwisie?


Creative Suite 3 - najwi?ksza premiera w historii firmy Adobe5|04|200727 marca, p??nym wieczorem naszego czasu mia?a miejsce najwi?ksza premiera w 25-letniej historii firmy Adobe. Producent zaprezentowa? w sumie 19 nowych produktw w tym najnowsz? wersj? flagowego pakietu Creative Suite 3 w ktrego sk?ad wchodzi m.in. Photoshop CS3.

Nowy pakiet Adobe Creative Suite 3 zadebiutowa? w 6 r?nych edycjach: Design Standard, Design Premium, Web Standard, Web Premium, Production Premium oraz w najbardziej rozbudowanej Master Collection. Swoj? premier? mia?y tak?e najnowsze wersje aplikacji wchodz?cych w sk?ad ww. pakietw: Photoshop CS3, Photoshop CS3 Extended, InDesign CS3, Illustrator CS3, Contribute CS3, Fireworks CS3, Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3, Adobe Premiere Pro CS3, After Effects CS3, Soundbooth CS3, Encore CS3, a tak?e nowe narz?dzie Device Central CS3. Warto podkre?li?, ?e po raz pierwszy zaprezentowano produkty bazuj?ce zarwno na dotychczasowych rozwi?zaniach Adobe jak i przej?tej w 2004 r. firmy Macromedia. Dotychczas produkty Macromedii oferowane by?y przez Adobe praktycznie w niezmienionej formie jako osobne pude?ka b?d?? w zestawach z oprogramowaniem Adobe.

W sk?ad Adobe Creative Suite 3 Design Standard wchodz? nast?puj?ce aplikacje: Photoshop CS3, Illustrator CS3, InDesign CS3 oraz Acrobat 8 Professional. Creative Suite 3 Design Premium jest powi?kszony w stosunku do Standard o dwie Flash CS3 Professional oraz Dreamweaver CS3, a Photoshop CS3 wyst?puje tu w bardziej rozbudowanej odmianie Extended. Creative Suite 3 Web Standard i Web Premium to ca?kiem nowe pakiety pod mark? Adobe. Pierwszy z nich jest od strony zawarto?ci bezpo?rednim nast?pc? Macromedia Studio 8 i zawiera Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3, Fireworks CS3, Contribute CS3. Drugi zawiera za? dodatkowo Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3 oraz Acrobat 8 Professional. Creative Suite 3 Production Premium to bezpo?redni nast?pca pakietu Production Studio, zawieraj?cy Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3, Flash CS3 Professional, Adobe Premiere Pro CS3, After Effects CS3, Soundbooth CS3 oraz Encore CS3. Najbogatsz? edycj? rodziny Creative Suite 3 jest edycja Master Collection zawieraj?c? wszystkie sk?adniki wyst?puj?ce w pozosta?ych edycjach.

Pierwsze 4 edycje pakietw Creative Suite 3 b?d? dost?pne w sprzeda?y od kwietnia b.r., Edycje Production Premium oraz Master Collection zapowiadane s? za? na trzeci kwarta? b.r. Jak deklaruje producent, wi?kszo?? wersji pakietu Adobe Creative Suite 3 b?dzie dost?pnych jako aplikacje uniwersalne, dzia?aj?ce na komputerach MacIntosh (zarwno z procesorami PowerPC, jak i Intel) oraz pod kontrol? systemw Microsoft Windows XP i Windows Vista. Ceny detaliczne netto poszczeglnych edycji maj? kszta?towa? si? na poziomie 2199 euro za Design Premium, 1899 euro za Web Premium, 2199 euro za Production Premium oraz 2999 euro za Master Collection. Ceny edycji Standard b?d? kszta?towa? si? na poziomie oko?o 1699 euro. Dla dotychczasowych u?ytkownikw oprogramowania Adobe i Macromedia dost?pne b?d? r?ne warianty aktualizacji.

Nie sposb w tym miejscu opisa? wszystkich nowo?ci w aplikacjach wchodz?cych w sk?ad Adobe Creative Suite 3. Z tych najwa?niejszych nale?y wymieni? przede wszystkim odmian? nowego Photoshopa CS3 oznaczon? jako "Extended", ktra oferuje wszystkie funkcje standardowego Photoshopa oraz nowe narz?dzia do przetwarzania grafiki trjwymiarowej i animacji, a tak?e do pomiarw i analizy obrazu.

Photoshop CS3 Extended umo?liwia obs?ug? popularnych formatw 3D i w??czanie grafiki 3D do dwuwymiarowych projektw, w tym tak?e edytowanie tekstur i zmian? o?wietlenia w modelach trjwymiarowych. Korzystaj?c z funkcji Enhanced Vanishing Point mo?na wykonywa? pomiary w perspektywie, a tak?e eksportowa? dane z tej funkcji do modelu 3D. Na potrzeby monta?u wideo program zapewnia obs?ug? formatw wideo i warstw, co umo?liwia edycj? plikw wideo klatka po klatce. Wynikowy plik wideo mo?na nast?pnie wyeksportowa? do r?nych formatw, w tym do Flash. Funkcja Measurement Log umo?liwia obliczanie nat??enie barw w obrazie, funkcja Scale Marker dodanie do obrazu skali, a nowe narz?dzie Count podliczenie cech obrazu po ich klikni?ciu, co otwiera mo?liwo?ci zastosowania produktu nie tylko w klasycznie rozumianej grafice ale w takich dziedzinach, jak produkcja przemys?owa czy medycyna.

Sam Photoshop CS3 oferuje za? m.in. nowe funkcje do zaawansowanego monta?u umo?liwiaj?ce automatycznie dopasowywa? do siebie wiele warstw lub obrazw na podstawie podobie?stwa zawarto?ci (co pozwala m.in. na ?atwe ??czenie zdj??). Dzi?ki automatycznemu dopasowywaniu warstw (Auto-align Layers) program analizuje szczeg?y oraz przesuwa, obraca lub zniekszta?ca warstwy aby je dopasowa?. Z kolei korzystaj?c z funkcji automatycznego ??czenia warstw (Auto-blend Layers) mo?na po??czy? kolory i cienie, tworz?c g?adki i nadaj?cy si? do dalszej obrbki obraz. Inne nowo?ci to m.in. inteligentne, bezstratne filtry, szybsze przetwarzanie plikw RAW, zgodno?? z Adobe Lightroom, a tak?e nowe narz?dzia, takie jak Fill Light i Dust Busting. Na uwag? zas?uguje tak?e ulepszony interfejs. Nowy Photoshop b?dzie dost?pny w sprzeda?y w drugim kwartale b.r. Producent zapowiada szacunkowe ceny detaliczne netto na poziomie 899 euro za Photoshop CS3 oraz 1349 euro za Photoshop CS3 Extended.

Nie wg??biaj?c si? w nowo?ci w innych aplikacjach wchodz?cych w sk?ad Creative Suite 3 warto jeszcze zwrci? na ca?kiem nowe narz?dzie wchodz?ce w sk?ad wszystkich edycji - Adobe Device Central CS3 - u?atwiaj?ce tworzenie projektw na telefony komrkowe i inne przeno?ne urz?dzenia. Zawiera ono ponad 200 profili r?nych urz?dze? m.in. firm Nokia i Sony Ericsson, oraz operatorw, takich jak np. Verizon. Profile te daj? przejrzysty i szczeg?owy obraz funkcji, ogranicze? i mo?liwo?ci poszczeglnych urz?dze?. Device Central CS3 zawiera realistyczne modele urz?dze? pozwalaj?ce bezpo?rednio na ekranie obserwowa? i testowa? wydajno??, zachowanie oraz wygl?d tworzonych tre?ci, a nawet symulowa? pod?wietlenie i odbicie ?wiat?a s?onecznego. Oprcz dost?pno?ci wraz z Creative Suite 3 narz?dzie to b?dzie do??czane do obu wersji Photoshop CS3 oraz Premiere Pro CS3.

Wi?cej informacji na temat nowych produktw (w tym tabel? porwnawcz? poszczeglnych edycji Creative Suite 3) znale??? mo?na na stronach producenta.

?rd?o: dobreprogramy.pl


Komentarze

QYlqZUDtJStYAw [31 Pałdziernik 2009, 09:05]
al9cbF gwfnpdbyscze, [url=http://tdbiwfoqvova.com/]tdbiwfoqvova[/url], [link=http://pwujpbhbczju.com/]pwujpbhbczju[/link], http://rgasuoxskwpe.com/

Anonim [3 Lipiec 2009, 14:04]
Za prawie 120 Z? si? nie op?aca !!!

Anonim [27 Kwiecień 2009, 02:49]
Online shopping for silk scarves Apparel; Silk scarves from our website: Our beautiful silk scarves make a uniqu

Anonim [25 Grudzień 2008, 13:27]
??????????????????????????????????????????????????不????????不???????304不???????316不????????种???????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 05:50]
?????????????中????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 05:16]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [23 Grudzień 2008, 04:54]
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [13 Grudzień 2008, 18:23]
??????????????????????????????????????????????????????????码????????????????码?????CCS-R??????码?????????????码??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

MarekAndrutewicz [8 Listopad 2008, 17:22]
Kawa? dobrej roboty. Za r?czk?, krok po kroku. 100 x lepsze ni? ?l?czenie nad ksi??k?.

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 3
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy