Aktualności   Co nowego w serwisie?


Linuksowi trzeba... Photoshopa9|02|2006Ankieta online, ktr? ca?y czas mo?na wype?nia?, wystartowa?a w po?owie stycznia br. Jak dot?d wypowiedzia?o si? w niej 10 tysi?cy respondentw. Najcz??ciej wskazywan? przez nich aplikacj?, ktr? chcieliby zobaczy? na Linuksie by? w?a?nie Adobe Photoshop.

Eksperci uwa?aj?, ?e ?wiadczy to o dojrzewaniu Linuksa. Jeszcze nie tak dawno w podobnych ankietach wymieniano aplikacje b?d?ce klientami poczty lub edytorami tekstu. To dobrze, ?e u?ytkownicy wskazuj? na tak zaawansowan? aplikacj?. Obok Photoshopa u?ytkownicy wymieniaj? jeszcze: Dreamweaver, Macromedia Studio i AutoCAD.

W tym miejscu jednak, niektrzy u?ytkownicy obeznani z rynkiem OSS mogliby powiedzie?: "Zaraz zaraz! Dlaczego Photoshop! Przecie? jest alternatywny GIMP! Czy naprawd? PS jest niezast?piony?"

Tymczasem fani Photoshopa udziel? odpowiedzi natychmiast - GIMP nie posiada tej samej funkcjonalno?ci. Czy na pewno? Tak naprawd?, mo?liwo?ci obydwu programw s? bardzo zbli?one. R?nice dotycz? drobnostek, mo?liwych do rozwi?zania, ale nadal istotnych.

Ciekaw? analiz? tego tematu - opart? na opiniach grafikw - przedstawi? w serwisie DesktopLinux.com Steven J. Vaughan-Nichols. Poni?ej podziel? si? w?asnymi do?wiadczeniami i spostrze?eniami.

Postanowi?em kiedy? sprawdzi?, czy rzeczywi?cie funkcjonalno?? GIMPa jest tak ograniczona, ?e mog?aby by? odczuwalna. Poprosi?em kilku znajomych grafikw o notowanie w czasie pracy jakich funkcji programu u?ywaj?. Po analizie zebranych danych okaza?o si?, ?e ?adna z nich nie by?a dost?pna wy??cznie w Photoshopie. Co wi?c sprawia, ?e GIMP nie jest widziany jako alternatywa dla Photoshopa?

Po pierwsze, Photoshop jest na ca?ym ?wiecie uznawany za aplikacj? "profesjonaln?" (zawodowcy u?ywaj? Photoshopa). Tak naprawd? tylko w?ska grupa osb wykorzystuje go w pe?ni, ale ka?dy czuje si? w obowi?zku posiadania go. Tyczy si? to zarwno firm, jak i mi?o?nikw fotografii cyfrowej, ktrzy za jego pomoc? koryguj? sobie kontrast w zdj?ciach. Niema?e znaczenie ma te? fakt, ?e jest on dost?pny na platform? Mac OS X, tak lubian? przez grafikw.

Do GIMPa mo?e zniech?ca? interfejs. Wielu osobom nie pasuje to, ?e ka?dy obrazek obrabia si? w GIMPie w osobnym oknie. Trudno powiedzie?, czy jest to rzeczywiste gorsze rozwi?zanie. Z ca?? pewno?ci? ludzie wyszkoleni na Photoshopie nie s? do tego przyzwyczajeni.

Wiele funkcji GIMPa nie jest ?atwo dost?pnych przez menu. Niektre z nich mo?na uzyska? tylko za pomoc? odpowiedniego skrtu klawiszowego. Dla osb znaj?cych program to ?adna przeszkoda, ale osoby przyzwyczajone do PS - ktre po raz pierwszy stykaj? si? z GIMPem - uznaj? to za utrudnienie, albo dochodz? do wniosku, ?e tych funkcji po prostu w programie nie ma.

Jeszcze inn? rzecz? jest to, ?e GIMP jest projektem du?o m?odszym. Wiele osb krytykuj?cych ten otwarty program opiera swoje spostrze?enia na wersji 1.x. Wersja 2.0 jest o wiele bardziej zaawansowana, a 2.4 to ju? naprawd? ogromny skok do przodu. Coraz cz??ciej zauwa?am jednak, ?e po nowe wersje si?gaj? "wyprbowani" u?ytkownicy. Ci, ktrzy zniesmaczyli si? do GIMPa na pocz?tku ograniczaj? si? do zainstalowania i stwierdzenia" "To nie Photoshop".

To stwierdzenie jest niezwykle trafne i rwnie? wskazuje na pewien problem. Korzystaj?c z GIMPa u?ytkownik powinien mie? pod r?k? jak?? instrukcj?. GIMP nie jest Photoshopem - to inny program, ktrego trzeba si? nauczy? praktycznie od nowa. Tymczasem traktowany jest z gry jak dok?adny klon. Je?li jaka? jego funkcja znalaz?a si? gdzie? indziej, je?li dzia?a nieco inaczej, widziane jest to jako odst?pstwo od jedynego s?usznego wzorca.

Pozostaje jeszcze kwestia edukacji u?ytkownikw. Najcz??ciej podr?czniki do grafiki komputerowej, czy obrbki zdj?? to jednocze?nie podr?czniki do PS. Na studiach z zakresu grafiki uczy si? obs?ugi PS. Faktem jest tak?e, ?e wiele innych aplikacji wsp?pracuje w?a?nie z PS. Mwi?c krtko - ca?y rynek zwi?zany z grafik? jest ustawiony pod flagowy produkt Adobe.

Oczywi?cie, na koniec nale?y przyzna?, ?e GIMP ma pewne wady. Krytykowane s? np. jego funkcje zarz?dzania barw? (bardzo dopracowane w wersji 2.4, ale nadal niedoskona?e). Trzeba te? przyzna?, ?e w systemie Windows program nie wsp?pracuje poprawnie z niektrymi tabletami.

Nadal jednak dziwi fakt, ?e ta darmowa (a to te? istotne) alternatywa dla PS nie mo?e si? zaadaptowa? cho?by w?rd u?ytkownikw domowych, ktrzy cz?sto wol? naby? pirackiego PS, ni? uczciwie pobra? z sieci darmowego GIMPa. Pewien mj znajomy grafik ma na komputerze dwa systemy. Jak sam twierdzi: "potrzebuje Windowsa tylko do Photoshopa".

Czy wi?c GIMP ma szanse na dogonienie produktu Adobe? Specjali?ci s? zdania, ze twrcy GIMPa musza czeka? na "b??dy Adobe". Ewentualnie mo?na czeka? na to, a? Adobe Systems zainteresuje si? platform? Linux. Wtedy niewykluczone, ?e osoby zainteresowane tworzeniem grafiki zwrc? si? w stron? PS dla Linux i samego Linuksa.

Niezale?nie od dalszych posuni?? Adobe, trzeba przyzna?, ?e ankieta jak? przeprowadzi? Novell otworzy?a twrcom wolnego oprogramowania oczy. Jak wida?, nie wystarczy mie? alternatywy. Trzeba mie? naprawd? idealn? alternatyw?.

??rd?o: Dziennik Internautw


Komentarze

Anonim [29 Kwiecień 2009, 03:57]
That's about it. This one little tip could make the difference between your website

Anonim [21 Grudzień 2008, 17:58]
?????种??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中????????????中??????????????????????????

Anonim [18 Grudzień 2008, 10:13]
?????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 10:50]
?????????????中????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 10:01]
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 07:57]
?????????????,??????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????

Anonim [11 Grudzień 2008, 11:36]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ja [13 Pałdziernik 2006, 10:04]
fajnie, tylko czemu ps 7 i tak drogo

marcin [8 Wrzesień 2006, 21:35]
Rewelacja. Jak biblia Photoshopa, tyle tylko ?e w postaci filmw.

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy