Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 19-09-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 24807
Ocena artykułu: 2.4/5
calacalapolowapustapusta

Ukryte zdj?cie

W poni?szym tutorialu poznamy ciekawy i interesuj?cy efekt, jakim s? ukryte zdj?cia (po zaznaczeniu specjalnie spreparowanego zdj?cia pojawia si? drugie - wcze?niej niewidoczne zdj?cie). Nauczymy si? jak przy niewielkiej ingerencji w warstwy, modyfikacji poziomu ich widoczno?ci i przy u?yciu r?nego rodzaju wzorw wype?nie?, mo?na otrzyma? ciekawy, nieszablonowy a niekiedy bardzo ?mieszny efekt ko?cowy.Dobr Zdj?cia
Prac? zaczynamy od w?a?ciwego doboru zdj??. Najlepiej jest wykorzysta? dwa podobne zdj?cia, ktre r?ni? si? jakim? bardzo widocznym i wyrazistym szczeg?em lub szczeg?ami (chocia? nie jest to regu??, bo wszystko zale?y od naszej inwencji i wyobra??ni). Pomys?em na takie zdj?cie mo?e by? chocia?by zdj?cie pustej ulicy po??czone ze zdj?ciem zat?oczonej ulicy, czy zdj?cie twarzy wyra?aj?cej smutek po??czone ze zdj?ciem twarzy przedstawiaj?cej u?miech. Gdy mamy ju? pomys?, otwaramy zdj?cie, ktre ma by? ukryte (widoczne dopiero po zaznaczeniu) i dwukrotnie klikamy na warstwie T?o (Background) w celu zmienienia jej nazwy na warstwa 1 i pozbycia si? zabezpieczenia uniemo?liwiaj?cego nam prac? na tej warstwie (symbol k?dki).Inwersja
Powielamy warstw? warstwa 1 i nadajemy jej nazw? warstwa 2. Ponownie wracamy do warstwy warstwa 1 i dokonujemy inwersji zdj?cia przy pomocy zak?adki Obrazek>Dopasuj>Odwrotno?? (Image>Adjustments>Invert). W tym celu mo?emy rwnie? wykorzysta? skrt klawiszowy [Ctrl]+[I].Wzr wype?nienia ? przygotowanie dokumentu
Dokonamy teraz jednej z kluczowych czynno?ci, ktra jest niezb?dna do osi?gni?cia zamierzonego przez nas celu - stworzymy odpowiedni wzr wype?nienia. Wype?nienie b?dzie stanowi? swoistego rodzaju kurtyn? zas?aniaj?c? jedno ze zdj??. Natomiast u?ycie odpowiedniego wzoru do wy?ej wspomnianego wype?nienia sprawi, ?e gdy zaznaczymy zdj?cie, to naszym oczom uka?e si? druga fotografia - wcze?niej niewidoczna dla nas. W tym celu otwieramy nowy dokument z nast?puj?cymi parametrami Szeroko?? (Width) i Wysoko?? (Height): 2 piksele, Rozdzielczo?? (Resolution): 72 piksele/na cal, Tryb (Mode): RGB Color, Wype?nienie (Contents): Przezroczyste (Transparent) i zatwierdzamy nasze ustawienia przyciskiem [OK].Definicja i zapis wzoru wype?nienia
Nast?pnie u?ywaj?c narz?dzia Lupka (Zoom Tool) [Z], powi?kszamy maksymalnie nasz dokument. Kolejno wybieramy narz?dzie O?wek (Pencil Tool) [B], ustawiamy wielko?? na 1 piksel. Upewniamy si?, ?e mamy ustawiony do rysowania kolor czarny i stawiamy dwie kropki: w lewym grnym rogu i prawym dolnym rogu dokumentu. Wybieramy zak?adk? Zaznacz>Wszystko (Select>All) [Ctrl]+[A] i zapisujemy nasz dokument jako wzr wype?nienia, czyli aktywujemy zak?adk? Edycja>Zdefiniuj Wzorek... (Edit>Define Pattern...). Naszemu nowo utworzonemu wzorowi wype?nienia nadajemy nazw? szachownica i zatwierdzamy ca?? operacj? przyciskiem [OK].Warstwa wype?nienie - u?ycie nowego wzoru
Wracamy do naszego wcze?niejszego zdj?cia i tworzymy now? warstw?, ktra b?dzie si? znajdowa? powy?ej warstwy warstwa 2. Nowo tworzonej warstwie nadajemy nazw? wype?nienie i zatwierdzamy wszystko przyciskiem [OK]. Kolejno wybieramy narz?dzie Wiadro z Farb? (Paint Bucked Tool) [G] i ustawiamy nast?puj?ce parametry: ?rd?o (Fill): Wzorek (Pattern), Wzorek (Pattern): nasz wzorek o nazwie szachownica, Tryb (Mode): Zwyk?y (Norlmal), Krycie (Opacity): 100%, Zakres (Tolerance): 32. Zostawiamy zaznaczone ?rodkowe pole - Ci?g?e (Contiguous) (pozosta?e odznaczamy). Ostatni? czynno?ci? jest klikni?cie narz?dziem Wiadro z Farb? (Paint Bucked Tool), [G] na warstwie wype?nienie.Warstwa 2 - modyfikacja
Trzymaj?c ca?y czas wci?ni?ty przycisk [Ctrl] klikamy na warstwie wype?nienie, co w konsekwencji spowoduje zaznaczenie ca?ej jej zawarto?ci. Nast?pnie klikamy na warstw? warstwa 2 i naciskamy przycisk [Delete]. Kolejno u?ywamy kombinacji klawiszy [Ctrl]+[D] w celu odznaczenia wszystkiego. Ostatni? czynno?ci? w tym kroku b?dzie wy??cznie widoczno?ci warstwy wype?nienie, a dokonujemy tego poprzez wy??czenie symbolu oczka znajduj?cego si? przy wy?ej wspomnianej warstwie.Pierwszoplanowe zdj?cie - dodanie
W tym kroku zajmiemy si? wstawieniem do naszego projektu zdj?cia, ktre b?dzie widoczne na pierwszym planie. W tym celu otwieramy plik z wspomnianym zdj?ciem (wa?ne jest ?eby wybrane przez nas zdj?cia do stworzenia efektu by?y tych samych rozmiarw). Zaznaczamy ca?e zdj?cie u?ywaj?c Zaznacz>Wszystko [Ctrl]+[A] i kopiujemy je przy pomocy Edycja>Kopiuj (Edit>Copy) [Ctrl]+[C]. Mo?emy ju? zamkn?? plik z drugim zdj?ciem i wrci? do w?a?ciwego dokumentu z nasz? prac?.Pierwszoplanowe zdj?cie - modyfikacja
Zaznaczamy warstw? warstwa 2 i wstawiamy powy?ej niej now? warstw? o nazwie pierwszoplanowe zdj?cie. Nast?pnie wklejamy do tej warstwy wyci?te przez nas wcze?niej zdj?cie u?ywaj?c Edycja>Wklej lub [Ctrl]+[V]. Zmniejszamy krycie warstwy pierwszoplanowe zdj?cie do 50%.Po??czenie warstw - ostatnie poprawki
Zaznaczamy warstw? warstwa 2, klikamy w prawym grnym rogu okna warstw na ma?y trjk?cik (symbol trjk?ta w kole) i wybieramy opcj? Po??cz w D? (Merge Down) lub pos?ugujemy si? w tym celu skrtem klawiszowym [Ctrl]+[E]. Powy?ej opisywana czynno?? spowoduje po??czenie warstw: warstwa 2 i warstwa 1 w jedn? warstw?. Ostatni? czynno?ci? do osi?gni?cia zaplanowanego przez nas efektu jest nadanie nowo powsta?ej warstwie (otrzymanej z po??czenia warstw warstwa 2 i warstwa 1) warto?ci kontrast: -30. Uzyskamy to za pomoc?: Obrazek>Dopasuj>Jasno??/Kontrast... (Image>Adjustemnts>Brightness/Contrast...). W celu obejrzenia efektu naszej pracy musimy utworzone przez nas zdj?cie zamie?ci? na stronie WWW lub przes?a? e-mailem, a nast?pnie zaznaczy? (u?y? [Ctrl]+[A]). Nie wszystkie zdj?cia w rwnym stopniu nadaj? si? do wykorzystania przy tworzeniu tego efektu. Po kilku prbach powinni?my doj?? do wprawy i dokonywa? w?a?ciwego doboru fotografii.??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [8]

riNyhYAyVaTEIAk [31 Pałdziernik 2009, 09:02]
9EYfHO qybicxwxzpat, [url=http://dabtesovczbg.com/]dabtesovczbg[/url], [link=http://gmmoxjqgflpc.com/]gmmoxjqgflpc[/link], http://lbuhekauuabg.com/

pablo [24 Czerwiec 2008, 20:17]
punkt 6 jest zupe?nie bez sensu :< tak jakby nie mo?na by?o po ludzku wyt?umaczy? tylko jakie? skrty... nie kumam zupe?nie tego punktu. skoro mamy zaznaczyc ca?o?? i klikn?? na warstwe 2 i delete to po co j? tworzyli?my wcze?niej? bez sensu ... :|

Nera01 [3 Listopad 2007, 09:33]
Kompletnie nic nie rozumiem. Za du?o tu tych warstw.

JBG [1 Maj 2007, 13:47]
na FF jest inny sposb zaznaczenia i nie dzia?a, plik nale?y otworzy? IE, bardzo warto?ciowy tutek, kiedy? sam to prbowa?em wymy?le?

Bsa [2 Kwiecień 2007, 13:52]
Nic z tego nie wiem mimo ze juz troche z PS kozystam. Do kroku 4 jest w miare a pzniej zamotane na maxa

gregor [12 Luty 2007, 19:27]
dla kogo? niewtajemniczonego to mas?o ma?lane

Basiaktmn [9 Styczeń 2007, 08:52]
Szczerze mwi?c, gdy zobaczy?am efekt ko?cowy tej pracy, to wcale nie widzia?am ?e jest to strach na wrble :D Jac, aby zmieni? krycie warstwy nalezy wej?? w opcje mieszania warstwy i wska??nikiem zmieni? jej krycie, nic trudnego :)

jac [27 Wrzesień 2006, 17:26]
w jaki sposob zmienic krycie warstwy?

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211334
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159571
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137717
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97660

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy