Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 5-10-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 29493
Ocena artykułu: 3.4/5
calacalacalapolowapusta

Naszywka

W poni?szym tutorialu postanowili?my zaprezentowa? jedno z praktycznych zastosowa? ma?o znanego i rzadko u?ywanego przez wi?kszo?? grafikw filtra Przemie??... (Displace...) - pos?u?y on nam do stworzenia realistycznie wygl?daj?cej naszywki na ubranie. Ponadto b?dziecie mieli okazj? zapozna? si? z ciekawymi funkcjami styli warstw oraz nauczycie si? tworzy? nowe p?dzle..Wzr nowego p?dzla
Tworzymy nowy dokument o wymiarach 100 na 100 pikseli (z bia?ym t?em). Kolejno u?ywaj?c P?dzla (Brush Tool) z czarn?, tward? ko?cwk? rysujemy na nowej warstwie kszta?t szwu tak jak jest to pokazane na ilustracji. Nast?pnie przygotowany w ten sposb wzr p?dzla zapisujemy. W tym celu aktywujemy polecenie Edycja>Zdefiniuj p?dzel... (Edit>Define Brush...).P?dzel - ustawianie parametrw
Otwieramy palet? p?dzli i wyszukujemy w niej nasz nowo utworzony p?dzel (stitch). Kolejno aktywujemy zak?adk? Kszta?t p?dzla (Brush Tip Shape), odnajdujemy w niej opcj? Odst?py (Spacing) i ustawiamy jej tak? warto??, ?eby ko?cwki ramion utworzonego we wcze?niejszym kroku szwu styka?y si? ze sob? (w naszym przypadku wynosi ona 78%). Nast?pnie w zak?adce Dynamika kszta?tu (Shape Dynamics) wyszukujemy podgrup? Wahania k?ta (Angle Jitter), a w niej opcj? Kontrola (Control)- ustawiamy jej warto?? Kierunek (Direction). Ostatecznie tak zmodyfikowany p?dzel zapisujemy.

Mapa przemieszcze?
Przygotujemy teraz map? przemieszcze?. W tym celu otwieramy plik jeans.tif, aktywujemy opcj? Obrazek>Tryb>Skala szaro?ci... (Image> Mode>Grayscale) i za pomoc? filtra Rozmycie gaussowskie... (Gaussian Blur...) z warto?ci? parametru Promie? (Radius): 9,5 piksela rozmywamy obraz. Wykorzystuj?c opcj? Obrazek> Dopasuj> Jasno??/Kontrast... (Image>Adjustments>Brightness/Contrast...) zwi?kszamy kontrast ilustracji (warto?ci poszczeglnych parametrw pokazane s? na rysunku). Tak przygotowan? grafik? zapisujemy na dysku jako plik *.psd.Wzr ?aty
Otwieramy ponownie plik jeans.tif, tworzymy now? warstw? o nazwie stripe i rysujemy na niej wzr ?aty (wype?niamy go bia?ym kolorem). W naszym przypadku wykorzystali?my jeden ze standardowych autokszta?tw Photoshopa - kwiatek. Oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie, ?eby funkcj? t? pe?ni? jaki? napis lub logo. Podczas dopasowywania ?aty do kieszeni spodni przydatny mo?e okaza? si? klawisz [Shft] - przytrzymuj?c go podczas skalowania mamy pewno??, ?e zachowane zostan? oryginalne proporcje danego autokszta?tu.Deformacja ?aty
Za pomoc? mapy przemieszcze? (utworzonej w trzecim kroku) dopasujemy teraz wzr ?aty do kszta?tu i nierwno?ci materia?u spodni. W tym celu aktywujemy polecenie Filtr> Zniekszta??> Przemie??... (Filter> Distort> Displace...) z warto?ciami parametrw: Skalowanie poziome (Horizontal Scale): 6%, Skalowanie pionowe (Vertical Scale): 6%, Mapa przemieszczania (Displacement Map): S?siaduj?co (Tile), Obszary niezdefiniowane (Undefined Areas): Powtrz piksele kraw?dziowe (Repeat Edge Pixels). Oczywi?cie jako map? przemieszcze? wskazujemy utworzony w trzecim kroku plik *.psd.?cieg - generowanie ?cie?ki
Na warstwie stripe klikamy lewym przyciskiem myszy z jednocze?nie wci?ni?tym klawiszem [Ctrl] - uzyskamy w ten sposb obszar selekcji znajduj?cej si? na niej ?aty. Nast?pnie tworzymy now? warstw? o nazwie stitch, przechodzimy do palety ?cie?ki (Paths) i klikaj?c na przycisk Utwrz ?cie?k? robocz? z zaznaczenia (Make work path from selection) tworzymy ?cie?k?, ktra pos?u?y nam do wygenerowania ?ciegu a tym samym przyszycia ?aty do spodni.?cieg - obrysowanie ?cie?ki
Z przybornika narz?dzi wybieramy Piro (Pen Tool), klikamy prawym klawiszem myszy na ?cie?ce znajduj?cej si? na warstwie stitch i z rozwijanego menu aktywujemy polecenie Obrysuj ?cie?k?... (Stroke Path...). Obrysu dokonujemy za pomoc? wcze?niej zdefiniowanego przez nas p?dzla symuluj?cego krawiecki ?cieg (wielko?? jego ko?cwki ustawiamy na 9 pikseli, natomiast kolor na czarny).Tekstura - dopasowanie do uk?adu kieszeni
Zast?pimy teraz jednolit?, bia?? faktur? ?aty tekstur? materia?u. W tym celu otwieramy plik suiting.tif i przenosimy jego zawarto?? do roboczego dokumentu. Nowo powsta?? w ten sposb warstw? nazywamy suiting i umieszczamy j? pod warstw? stitch. Za pomoc? skrtu klawiszowego [Ctrl]+[T] dopasowujemy materia? do uk?adu kieszeni.

Tekstura - deformacja
Warstw? na ktrej znajduje si? materia? tak?e poddajemy deformacji za pomoc? polecenia Filtr> Zniekszta??> Przemie??... (Filter> Distort> Displace...). Warto?ci poszczeglnych parametrw s? analogiczne do tych z kroku pi?tego (deformacja ?aty). Jak zapewne si? domy?lacie jako map? przemieszcze? i tym razem wskazujemy plik *.psd utworzony w trzecim kroku. Dzi?ki temu zabiegowi grafika stanie si? bardziej realistyczna i przekonywuj?ca.Materia? - nadanie g??bi i realizmu
Poprzez zgrupowanie warstw suiting oraz stripe, a nast?pnie ich po??czenie dopasujemy materia? do kszta?tu ?aty. W tym celu aktywujemy skrt klawiszowy [Ctrl]+[G] oraz [Ctrl]+[E]. Kolejno klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na warstwie suiting i w oknie dialogowym Efekty (Layer Style) aktywujemy opcj? Cie? wewn?trzny (Inner Shadow) z nast?puj?cymi warto?ciami poszczeglnych parametrw: K?t (Angle): 103, Odleg?o?? (Distance): 0, Ssanie (Choke): 9, Wielko?? (Size): 21, U?yj ?wiat?a oglnego (Use Global Light) - odznaczone.Materia? - ostatnie poprawki
Znajduj?c si? ca?y czas w oknie dialogowym Efekty (Layer Style) zaznaczamy opcj? Faza i p?askorze??ba (Bevel and Emboss) z nast?puj?cymi warto?ciami poszczeglnych parametrw: Styl (Style): Faza wewn?trzna (Inner Bevel), G??bia (Depth): 1000%, Wielko?? (Size): 0, Zmi?kczanie (Soften): 16, K?t (Angle): 30 stopni, Wysoko?? (Altitude): 30 stopni. Reszta parametrw pozostaje bez zmian.?cieg - poprawa wygl?du
W celu nadania szwom bardziej realistycznego wygl?du rwnie? zastosujemy style warstw. Klikamy zatem dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na warstwie stitch i gdy pojawi si? okno dialogowe Efekty (Layer Style) zaznaczamy nast?puj?ce opcje: Cie? (Drop Shadow), Blask wewn?trzny (Inner Glow) oraz Faza i p?askorze??ba (Bevel and Emboss). Warto?ci parametrw zastosowanych w poszczeglnych opcjach pokazane s? na ilustracjach.Wyostrzanie - ostatnie poprawki
W celu nadania szwom bardziej realistycznego wygl?du rwnie? zastosujemy style warstw. Klikamy zatem dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na warstwie stitch i gdy pojawi si? okno dialogowe Efekty (Layer Style) zaznaczamy nast?puj?ce opcje: Cie? (Drop Shadow), Blask wewn?trzny (Inner Glow) oraz Faza i p?askorze??ba (Bevel and Emboss). Warto?ci parametrw zastosowanych w poszczeglnych opcjach pokazane s? na ilustracjach.??rd?o: Materia? pochodzi z magazynu .PSD
Komentarze [6]

VxWsOZNBUCRt [31 Pałdziernik 2009, 08:36]
7VDXjP ufqthqxewnih, [url=http://lexpwgwztyej.com/]lexpwgwztyej[/url], [link=http://vxbzflzxxmvx.com/]vxbzflzxxmvx[/link], http://dxuqszgcowgp.com/

dfgsd [8 Maj 2008, 22:15]
Dupa, wiedzia?am juz to, cche czcionki!

Nata_012 [3 Sierpień 2007, 20:08]
Yyyyy nie rozumiem. Czy ja mog? usun?c te Path?? Bo jak tego nie zrobi? to w sumie przy punkcie 8 mam problemy bo zamiast obracac wzorek obracam kwiatek!!!! Pliiiisss pomzcie mi!!! GG: 4198288

pustulka [4 Lipiec 2007, 21:56]
Wszystko fajnie, ?adnie, pi?knie tylko sk?d mam wzi?? ten plik "jeans"? Wsz?dzie go szuka?am i kapa :(

KaczekS [30 Czerwiec 2007, 11:44]
Ehhhh bardzo ciekawy efekt :D musze przyzna?, ?e trzeba si? przytym napracowa? ale warte czasu :] Pozdrawiam KaczekS

waw [30 Listopad 2006, 15:41]
fajnie wszystko, tylko po 1 12 i 13 pkt sa takie same, wnioskuje ze 13 jest bledny, po 2 trzeba manualnie wycinac wokol 'laty'? Czy jest moze jakis sposob zeby material zostal automatycznie dopasowany?

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211334
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159572
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137717
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97660

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy