Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 18-10-2006
Trudność: Średnie
Ilość wyświetleń: 52822
Ocena artykułu: 2.9/5
calacalacalapustapusta

Malarstwo w Photoshop

Photoshop nie s?u?y wy??cznie do obrabiania zdj??. Jego potencja? znacznie wykracza poza edycj? cyfrowych fotografii. Graficy u?ywaj? go do tworzenia stron WWW, arty?ci niejednokrotnie tworz? przy jego pomocy interesuj?ce obrazy.

Tak?e cyfromaniacy mog? u?ywa? Photoshop'a do realizowania swoich malarskich pomys?w poniewa? na niniejszej stronie krok po kroku zaprezentuj? w jaki sposb to robi?.

Podkre?lam, ?e ani jeden element powy?szej ilustracji nie zosta? utworzony aparatem cyfrowym. Ka?dy szczeg? to dobra robota tak drogiego nam Photoshop'a.

Etap pierwszy to przygotowanie bia?ej kartki wirtualnego papieru. Ka?dy kursant dobrze wie jak tego dokona?. Dla przypomnienia: u?ywamy Plik->Nowy. Nast?pnie w oknie ktre si? otworzy wpisujemy nast?puj?ce warto?ci: szeroko?? 1024 piksele, wysoko?? 768 pikseli, rozdzielczo?? 72 piksele na cal.

[!] U?ycie tych warto?ci sprawi, ?e rezultaty dalszych wskazwek b?d? w wi?kszym stopniu zbli?one do tych, ktre ja uzyskiwa?em (rozmiar i rozdzielczo?? obrazu cyfrowego ma niema?y wp?yw na efekty zastosowania filtrw itp.).

Nast?pnie ustawiamy kolor narz?dzia i kolor t?a, wybieraj?c kolejno barw? niebiesk? i bia??.U?ywamy Filtr - Renderuj - Chmury wskutek czego dwie uprzednio wybrane barwy stan? si? barwami sk?adowymi uzyskanego obrazu. Dla uzyskania bardziej dynamicznego nieba mo?emy na warstwie u?y? Edycja - Przekszta?? - Zniekszta?? i dolne punkty skrajne nieco zbli?y? do siebie - oczywi?cie poza kadrem, tak aby niebo wci?? go wype?nia?o. Mo?na si? posi?kowa? Stemplem, klonuj?c w taki sposb, by w kadrze nie znalaz? si? ?aden fragment niezagospodarowanej bieli.

Przyst?pujemy teraz do tworzenia S?o?ca. Opisa?em to mniej wi?cej w po?owie tego tekstu. Streszczaj?c: rysujemy okr?g eliptycznym zaznaczeniem, u?ywamy CTRL+C i CTRL+V, nanosimy stosowne efekty na tak utworzon? warstw?. Na koniec przy pomocy narz?dzia Przesuni?cie umieszczamy S?o?ce w prawym grnym rogu:Kolejn? czynno?ci?, ktr? musimy wykona? jest przej?cie do palety warstw i utworzenie dwch nowych, czystych (pozbawionych jakichklowiek pikseli) warstw. Pierwsz? z nich pokrywamy traw?. Aby tego dokona?, nale?y wybra? narz?dzie P?dzel, zmieni? kolory narz?dzia i t?a na dwa r?ne odcienie zieleni. Potem Okno-> P?dzle. Okno, ktre si? pojawi mo?e nas nieco przestraszy? wielo?ci? opcji, ale na szcz??cie w zasadzie nie musimy ich edytowa?, cho? bardziej zaawansowani u?ytkownicy pewnie tak post?pi?. W ka?dym razie naszym zadaniem jest wybr p?dzla w kszta?cie trawy (Photoshop posiada taki kszta?t w standardzie):

Na ni?szej z utworzonych warstw(1) malujemy traw? mniej wi?cej w po?owie kadru. Na grnej(2) warstwie tak?e malujemy traw?, ale wype?niaj?c doln? cz??? kadru. Post?pujemy w?a?nie w taki sposb gdy? docelowo mi?dzy tymi dwoma warstwami umie?cimy drzewa, ktre b?d? nieco os?oni?te przednimi k?osami trawy(2). Za drzewami tak?e powinno by? zielono - do tego s?u?y? b?dzie warstwa dolna (1):Tworzymy teraz kolejn? now? warstw? na przyk?ad z poziomu palety warstw, gdy? i tak b?dzie nam ona potrzebna. Umieszczamy utworzon? warstw? pomi?dzy jedn?, a drug? warstw? trawy.

Wybieramy narz?dzie Kszta?t w?asny i z jego pasku opcji klikamy Kszta?, a nast?pnie z prawego grnego rogu opcj? Natura, wskutek czego uzyskamy dost?p do kszta?tw takich jak motyle, li?cie i oczywi?cie potrzebne nam - drzewa:W tym samym pasku musimy jeszcze wybra? opcj? Warstwy kszta?tu , aby ka?dy rysowany obiekt znajdowa? si? na tej samej warstwie. Malujemy drzewa w r?nych rozmiarach wzd?u? linii horyzontu. W konsekwencji uzyskamy mniej wi?cej taki obraz:Tak?e tym razem bardziej zaawansowani u?ytkownicy mog? si? wykaza?. Sprawa dotyczy oczywi?cie modyfikowania kszta?tu drzew poprzez operowanie punktami ?cie?ki.

Osoby mniej obeznane mog? od razu przej?? do nast?pnego kroku. Ot? nie pozostaje nic innego, jak tylko nanie?? efekt na warstw? drzew, tak aby docelowo przypomina?y nieco rzeczywiste. W tym celu (pracuj?c na warstwie drzew) przechodzimy do Warstwa - Styl warstwy -Opcje mieszania.

Otworzy si? kolejne budz?ce strach okno, zawieraj?ce liczne opcje. Wiem z cz?stej korespondencji z u?ytkownikami kursw, i? tak w?a?nie reaguje si? na rozleg?e mo?liwo?ci programu. Zach?cam jednak serdecznie do zmiany swojego podej?cia. Osobi?cie zach?ysn???m si? wielokrotnie r?nymi oknami Photoshopa i mo?liwo?ciami, ktrych one dostarczaj?. W szkole bowiem zmuszony by?em korzysta? ze starszych wersji programu. Po przej?ciu na now? wersj? Photoshop'a dozna?em niema?ego szoku. Ale czy nie po to w?a?nie obcujemy z tym programem, by odczuwa? takie emocje? Wielo?? opcji daje ogrom potencjalnych efektw godnych naszej uwagi - a to przecie? jest zdecydowanie zalet? programu. ...No dobrze, zagalopowa?em si? chyba troch?, a pora dzia?a? dalej.

W oknie opcji mieszania dokonujemy nast?puj?cych ustawie?:

Gradient tworzymy samodzielnie.Uda?o si?? Doskonale! Osoby, ktre tworz? taki obraz pierwszy raz powinny by? dla siebie ?agodne. Nie wszystko musi od razu wygl?da? tak jak sobie tego ?yczymy, ale z czasem... b?dzie ju? tylko lepiej. Po to si? cz?owiek uczy, by czu? post?p - jest bowiem co? milszego ni? ?wiadomo?? rozwoju? ...

C?, nie da si? ukry?, ?e niniejsza lekcja nie nale?y do banalnie prostych i wygodniej by?oby j? przej?? z udzia?em filmw instrukta?owych, ale ten tekst jest materia?em ca?kowicie darmowym - st?d taka forma. Mam nadziej?, ?e z niej skorzystacie. Zawsze mo?na dopyta? - bezp?atne konsultacje.

Kolejne zadanie to przy pomocy kszta?tw w?asnych narysowanie na kolejnej nowej warstwie ptakw w lewym grnym rogu kadru. Tak?e na nich mo?na zastosowa? Opcje mieszania, z uwzgl?dnieniem satyny, obrysu o ma?ej warto?ci oraz ewentualnie na?o?enia koloru (ja u?y?em bieli).Fina?em jest przefiltrowanie obrazu w taki sposb, aby wygl?da? na malarski. Zanim jednak do tego przyst?pimy nale?y oczywi?cie po??czy? wszystkie warstwy Warstwa - Sp?aszcza obrazek. Dodatkowo duplikujemy tak uzyskan? warstw? T?A (Warstwa - Powiel warstw?).

Na duplikacie u?ywamy Filtr - Artystyczne - Podk?ad. Rozmiar p?dzla = 1, Zasi?g tekstury = 20. Z rozwijanego menu tekstur wybieramy P?tno. Skalowanie = 200%. Relief = 4.

Nast?pnie Filtr - Artystyczne -Akwarele. Szczeg?y p?dzla = 4. Stopie? zacienienia = 2. Tekstura = 2.

Teraz Filtr - Tekstura - Dodanie tekstury. Opcja P?tno. Skalowanie 100%. Relief = 4. Kierunek ?wiat?a - w d?.

Z poziomu palety warstw z opcji mieszania wybieramy Mno?enie. Krycie zmniejszamy wedle w?asnego gustu. Ja u?y?em warto?ci 72%:I to by by?o w?a?ciwie na tyle. Oczywi?cie powy?sz? kombinacj? czynno?ci mo?emy wzbogaci? o dodatkowe akcje. Wszystko zale?y od naszej weny.

Jak mawiam w swoich filmach instrukta?owych... "nie pozostaje nic innego jak tylko sp?aszczy? i zapisa? tak utworzony obraz".

To jest fragment z filmw instrukta?owych
CYFROGRAFIA
Kup filmy instrukta?owe w CYFROGRAFIA.PLKomentarze [26]

NfIPKSWghxwYz [31 Pałdziernik 2009, 09:05]
BwAPy1 vdqbmtukptzg, [url=http://lrrpvmjqfsum.com/]lrrpvmjqfsum[/url], [link=http://wzvtxmnutcoe.com/]wzvtxmnutcoe[/link], http://hwajmggdohcq.com/

Yoko [25 Sierpień 2009, 11:27]
mi wyszed? ?adniejszy - fajny tutek

AdPol [19 Czerwiec 2009, 01:11]
Sorry bardzo ale gdzie wy macie inne brushe oprcz zastosowania jednego standardowego umieszczonego na ?cie?ce, reszta to obiekty w?asne, kilka filtrw i to wszystko efekt nawet mo?liwy

AdPol [19 Czerwiec 2009, 01:10]
Sorry bardzo ale gdzie wy macie inne brushe oprcz zastosowania jednego standardowego umieszczonego na ?cie?ce, reszta to obiekty w?asne, kilka filtrw i to wszystko efekt nawet mo?liwy

Ola [22 Luty 2009, 20:52]
Jeju, ale wy mnie wkurzacie, wszyscy tak pisza, ?e jaki ten tutorial jest beznadziejny, ?enada itp, a za?o?e si?, ?e 95% z was nie potrafi w photoshopie narysowa? kreski ... Ale to tak jest jeden idiota napisze, ?e tutorial jest beznadziejny to reszta jeszcze wi?ksi kretyni powtarzaj? to samo, wiecie co wam powiem to nie tutorial jest ?enuj?cy tylko wy... ?al mi was, naprawd?

Raven [19 Czerwiec 2008, 20:49]
mo?e mi kto? pomc ? jak mo?na to na gg 6961768 .. bardzo prosze

Janusz [6 Kwiecień 2008, 15:12]
Mo?e i autor si? czego? nauczy? maluj?c w Photoshpie, ale nie powinien tego pokazywa? bo to cha?a

Raphagorn [9 Pałdziernik 2007, 18:32]
Fakt ?e efekt nie powala, ale jako kto? zupe?nie zielony w te klocki stwierdzam, ?e jest bardzo prosty i osobom nieobeznanym mo?e faktycznie pomc - 3/5.

damian [13 Wrzesień 2007, 21:11]
jak zmieni? kolor p?dzla na zielony?, bo trawa maluje mi sie na bia?o!

Wojtas [23 Lipiec 2007, 08:03]
Gdzie mo?na w??czy? t? opcje: kszta?t? Bo szukam w?asnie tej opcji i nie wiem gdzie jest

  1 / 3
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211334
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159572
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137717
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97660

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy