Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 11-05-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 22116
Ocena artykułu: 3.8/5
calacalacalacalapusta

Piaskowy metal

Na efekt piaskowanego metalu natkn??em si? ostatnio, przegl?daj?c magazyn Fortune, w ktrym zamieszczona by?a reklama firmy Garmin, producenta systemw nawigacyjnych GPS. Projektant reklamy wykona? kawa? dobrej roboty, umiej?tnie zachowuj?c w?a?ciwe proporcje pomi?dzy technicznym stylem a czytelno?ci?, przez ograniczenie roli umieszczonego w projekcie metalicznego paska jako doskona?ego t?a dla nag?wka i zdj?cia produktu. W zaprezentowanym tutaj przyk?adzie stara?em si? odda? nastrj tego projektu i zastosowane w nim efekty specjalne.

Realizacj? projektu rozpoczniemy od wyboru w?a?ciwego zdj?cia. Wczytaj fotografi?, ktra pos?u?y jako kanwa reklamy (zdj?cie wykorzystane w opisanym tutaj przyk?adowym projekcie mo?esz pobra? ze strony internetowej http://www.scottkelbybooks.com/classic- photos/). Naci?nij klawisz D, aby zmieni? bie??cy kolor narz?dzia na czarny i kolor t?a na bia?y. Podczas dalszych prac nad projektem poni?ej zdj?cia znajd? si? informacje i napisy reklamowe, nale?y wi?c odpowiednio powi?kszy? obszar roboczy obrazka. Wydaj polecenie Canvas Size (Wielko?? obszaru roboczego), usu? zaznaczenie z pola Relative (Wzgl?dnie), a w polu Height (Wysoko??) wpisz warto?? 3 cale. Kliknij ?rodkowe grne pole w siatce Anchor (Kotwica), za? z rozwijanej listy Canvas extension color (Kolor rozszerzenia obszaru roboczego) wybierz opcj? White (Bia?y) (rysunek obok). Kliknij przycisk OK, aby powi?kszy? wysoko?? obszaru roboczego projektu o podan? warto??.Naci?nij klawisz M, aby w??czy? narz?dzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostok?tne) i utwrz zaznaczenie obejmuj?ce ca?e wn?trze obszaru roboczego projektu, pomijaj?c w?ski pasek wok? kraw?dzi dokumentu (rysunek obok). W nast?pnym kroku ?wiczenia zaznaczenie to otoczymy w?sk? ramk?, ktra b?dzie stanowi? granic? projektowanej reklamy, utwrz wi?c now? warstw? doku- mentu, klikaj?c Create a New Layer (Utwrz warstw?), znajduj?c? si? na dole palety Layers (Warstwy).Narysujemy teraz wspomnian? przed chwil? ramk?. Wybierz polecenie Stroke (Obrysuj) z menu Edit (Edycja). Gdy pojawi si? okno dialogowe tego polecenia, w polu Width (Szeroko??) podaj warto?? 1, w sekcji Location (Po?o?enie) zaznacz opcj? Center (?rodek) i kliknij przycisk OK, aby obrysowa? bie??ce zaznaczenie cienk?, czarn? kresk?. Na razie nie anuluj zaznaczenia. Przyda si? podczas dalszej pracy.Z menu Select (Zaznacz) wybierz polecenie Inverse (Odwrotno??). Spowoduje to zaznaczenie ca?ego obszaru na zewn?trz cienkiej, czarnej kreski. Kliknij warstw? Background (T?o) w palecie Layers (Warstwy), aby j? uaktywni?, a nast?pnie naci?nij klawisz Backspace (Mac OS: Delete), aby usun?? te fragmenty zdj?cia, ktre znajduj? si? na zewn?trz utworzonego w poprzednim kroku obrysu (rysunek obok). Teraz mo?esz ju? anulowa? zaznaczenie, naciskaj?c Ctrl+D (Mac OS: Command+D).Kliknij ikon? Create a New Layer (Utwrz warstw?), znajduj?c? si? na dole palety Layers (Warstwy). Wybierz narz?dzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostok?tne) i utwrz zaznaczenie w kszta?cie w?skiego prostok?ta, umieszczaj?c je tu? pod fotografi? (rysunek obok). W tym miejscu pojawi si? pasek imituj?cy piaskowany metal, ktry pos?u?y nam jako t?o nag?wka reklamy i zdj?cia produktu.Naci?nij klawisz G, aby w??czy? narz?dzie Gradient, a nast?pnie naci?nij Enter (Mac OS: Return), aby wy?wietli? okno prbnika gradientw. Kliknij miniatur? gradientu o nazwie Copper (Mied??) (jest to przedostatnia miniatura w drugim rz?dzie w standardowej bibliotece gradientw). Korzystaj?c z narz?dzia Gradient, kliknij w lewym grnym rogu zaznaczenia i przeci?gnij kursorem myszy po przek?tnej, a? do jego prawego dolnego rogu (rysunek obok), aby wype?ni? ca?e zaznaczenie wybranym gradientem. Pozostaw jeszcze bie??ce zaznaczenie ?? przyda si? podczas dalszej pracy.Poniewa? pasek ma by? srebrny, a nie miedziany, wciskaj?c kombinacj? klawiszy Shift+Ctrl+U (Mac OS: Shift+Command+U), usu? kolor z warstwy z gradientem. Spowoduje to zmniejszenie nasycenia barw w bie??cej warstwie do zera, dzi?ki czemu uzyskamy szary gradient o metalicznym po?ysku. Gradient jest jednak zbyt ciemny i nale?y rozja?ni? go przy u?yciu polecenia Image/Adjustment/Levels (Obrazek/Dopasuj/ Poziomy). W oknie dialogowym tego polecenia odnajd?? czarny suwak znajduj?cy si? pod etykiet? Output Levels (Poziomy wyj?cia) i przeci?gnij go w prawo (rysunek obok). Na koniec zatwierd?? ca?? operacj?, klikaj?c przycisk OK.W porz?dku ?? uda?o si? nam uzyska? metaliczny wygl?d paska, teraz czas na jego ??piaskowanie?. Wybierz polecenie Add Noise (Dodaj szum) z menu Filter/Noise (Filtr/Szum). Gdy pojawi si? okno dialogowe tego filtra (pokazane na rysunku obok), zmie? warto?? parametru Amount (Warto??) na 20%, w sekcji Distribution (Rozmieszczenie) wybierz opcj? Gaussian (Gaussowskie) i zaznacz pole opcji Monochromatic (Monochromatyczny) (je?li nie zaznaczy?by? tej opcji, wygenerowa- ny szum sk?ada?by si? z czerwonych, zielo- nych i niebieskich punktw). Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi? wybrane ustawienia i tym samym na?o?y? szum na przygotowany wcze?niej pasek z gradientem.Wygenerowany szum trzeba teraz przekszta?ci? w taki sposb, by ca?o?? przypomina?a piaskowany metal. Wybierz polecenie Motion Blur (Poruszenie) z menu Filter/Blur (Filtr/Rozmycie). Zmie? warto?? parametru Angle (K?t) na 0 (aby uzyska? rozmycie w kierunku poziomym), za? parametrowi Distance (Odleg?o??) nadaj warto?? 200 i kliknij przycisk OK. Skorzystaj ze skrtu Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby anulo- wa? bie??ce zaznaczenie. Efekt piaskowanego metalu jest gotowy. Teraz zajmiemy si? dodaniem kosmetycznych, lecz istotnych szczeg?w, takich jak nadanie kraw?dziom ??metalowego? paska odpowiednich konturw i wypuk?o?ci, a oprcz tego dodamy stosowne napisy i informacje. Zapraszam zatem do kolejnego kroku ?wiczenia.Rozpoczniemy od podkre?lenia wypuk?o?ci metalowego paska. Z listy efektw dost?pnej po klikni?ciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) znajduj?cej si? na dole palety warstw wybierz efekt Bevel and Emboss (Faza i p?askorze??ba). W oknie dialogowym z ustawieniami tego efektu nale?y zmieni? warto?? zaledwie dwch parametrw: Depth (G??bia) na 200% oraz Size (Wielko??) na 1 piksel. Zmienione w ten sposb kraw?dzie metalowego paska b?d? sprawia?y wra?enie zeszlifowanych pod pewnym k?tem, nadaj?c ca?o?ci ?adny, przestrzenny wygl?d (rysunek obok). To jeszcze nie koniec pracy w oknie dialogowym Layer Style (Efekty), powstrzymaj si? wi?c na razie przed klikni?ciem przycisku OK.Kliknij etykiet? Drop Shadow (Cie?) po lewej stronie okna dialogowego Layer Style (Efekty). Twoim zadaniem b?dzie teraz dodanie mi?kkiego, jasnego cienia tu? pod metalowym paskiem. Zmniejsz warto?? parametru Opacity (Krycie) do 40% (aby rozja?ni? efekt), parametrowi Angle (K?t) nadaj warto?? 85 (dzi?ki temu cie? pojawi si? dok?adnie pod paskiem i nie b?dzie nadmiernie przesuni?ty w lewo lub w prawo), a na koniec zwi?ksz warto?? parametru Size (Wielko??) do 10 (cie? stanie si? wwczas bardziej subtelny) i kliknij przycisk OK.W og?oszeniu, ktre zainspirowa?o mnie do przygotowania tego projektu, zdj?cie reklamowanego urz?dzenia ?? czyli palmtopa z systemem nawigacji satelitarnej ?? umieszczone by?o na metalowym pasku, w taki jednak sposb, ?e cz??ciowo nak?ada?o si? ono na fotografi? umieszczon? powy?ej. Poniewa? nie dysponowa?em zdj?ciem palmtopa, zdecydowa?em si? wykorzysta? fotografi? monitora LCD (mo?esz pobra? j? ze strony internetowej zawieraj?cej materia?y pomocnicze do ?wicze? zawartych w tej ksi??ce). Wczytaj to lub inne wybrane zdj?cie i naci?nij klawisz W, w??czaj?c tym samym narz?dzie Magic Wand (R?d?ka). Naci?nij i przytrzymaj klawisz Shift, a nast?pnie kliknij kolejno wszystkie bia?e i nie stykaj?ce si? ze sob? fragmenty obrazka. Nast?pnie wydaj polecenie Select/Inverse (Zaznacz/Odwrotno??), aby odwrci? zaznaczenie w taki sposb, by obejmowa?o jedynie kszta?t monitora. Naci?nij klawisz V, aby w??czy? narz?dzie Move (Przesuni?cie), kliknij w dowolnym miejscu wewn?trz zaznaczonego obszaru i przeci?gnij zdj?cie monitora do okna dialogowego z reklam?, umieszczaj?c je na metalowym pasku (w sposb pokazany na rysunku obok). W razie potrzeby naci?nij Ctrl+T (Mac OS: Com- mand+T), aby wyda? polecenie Free Transform (Przekszta?? swobodnie), i skoryguj wielko?? skopiowanego zdj?cia.Naci?nij klawisz T, aby w??czy? narz?dzie Type (Tekst) i wstaw g?wny napis reklamowy projektu. W pokazanym obok przyk?adzie napis ten (zapisany kapitalikami) zosta? wykonany czcionk? Cronos z biblioteki czcionek firmy Adobe, z powodzeniem mo?na j? jednak zast?pi? krojem Myriad Pro, dostarczanym wraz z pakietem Photoshop CS. We wspomnianym ju? og?oszeniu napis reklamowy zosta? poddany dzia?aniu pewnej drobnej sztuczki, ktra sprawia, ?e litery tekstu wygl?daj? jak wyryte w metalu. Sprbujmy uzyska? podobny efekt. Skopiuj warstw? z tekstem, korzystaj?c ze skrtu Ctrl+J (Mac OS: Command+J), a nast?pnie naci?nij kolejno klawisze D oraz X, aby zmieni? bie??cy kolor narz?dzia na bia?y. Naci?nij Alt+Backspace (Mac OS: Option+Delete), aby wype?ni? powielon? warstw? kolorem bia?ym i korzystaj?c z palety warstw, przeci?gnij j? poni?ej warstwy z napisem w kolorze czarnym. W??cz narz?dzie Move (Przesuni?cie) i naci?nij klawisz strza?ki skierowanej w lewo, aby odrobin? przesun?? skopiowan? warstw? ?? gotowe!Gotowy projekt powinien zosta? uzupe?niony o dodatkowy tekst informacyjny. W??cz zatem narz?dzie Type (Tekst) i wprowad?? odpowiednie informacje (na przyk?adzie pokazanym obok wykorzysta?em w tym celu wspomnian? ju? czcionk? o nazwie Cronos), dodaj znak firmowy i slogan reklamowy.


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Efekty specjalne
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [3]

virus [14 Kwiecień 2007, 11:24]
niewiem co w tym takiego dziwnego ?? bez sensu ten tutek

Jimmy [8 Wrzesień 2006, 09:07]
Ciekawy efekt. Mo?e si? przyda? w niektrych materialach reklamowych.

Mistrz Paj?czynek [28 Czerwiec 2006, 20:04]
No takie sobie... ...Ale zawsze jest i mo?e si? przyda?.

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211352
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159589
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137756
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107859
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97684

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy