Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 12-05-2006
Trudność: Średnie
Ilość wyświetleń: 18987
Ocena artykułu: 4.1/5
calacalacalacalapusta

Nak?adanie wzorw

Ten klasyczny ju? dzi? efekt polega na na?o?eniu wzorku na wybrany obiekt b?d?? jego fragment. Zanim Photoshop zosta? wyposa?ony w mo?liwo?? tworzenia efektw warstw (nast?pi?o to w 6. edycji tego programu), tego typu sztuczki nale?a?o wykonywa? r?cznie, co niejednokrotnie nastr?cza?o sporych trudno?ci. Dzi?ki zaletom efektw warstw ca?y proces uleg? znacznemu uproszczeniu.

Wczytaj zdj?cie przedstawiaj?ce obiekt, na ktry chcesz na?o?y? wybrany wzorek. W opisanym tutaj przyk?adzie takiej modyfikacji poddam zdj?cie parasolki, a w?a?ciwie tylko tej jej cz??ci, ktra wykonana jest z tkaniny.Pierwszy etap tego zadania polega na zaznaczeniu wszystkich fragmentw parasola, ktre wykonane s? z tkaniny. Rozpocznij od naci?ni?cia klawisza W, w??czaj?c tym samym narz?dzie Magic Wand (R?d?ka), a nast?pnie kliknij po lewej stronie poszycia parasola (rysunek obok). (Uwaga! Je?li klikni?cie R?d?k? spowoduje zaznaczenie jedynie bardzo niewielkiego obszaru parasolki, sprbuj zwi?kszy? warto?? parametru Tolerance (Tolerancja), ktrego pole znajduje si? na pasku opcji programu, a nast?pnie kliknij jeszcze raz).Naci?nij i przytrzymaj klawisz Shift, a nast?pnie kliknij narz?dziem Magic Wand (R?d?ka) w ?rodkowej cz??ci tkaniny tworz?cej poszycie parasola, aby zaznaczy? pozosta?? jej cz???. By? mo?e po klikni?ciu nadal nie wszystkie fragmenty parasola zostan? ca?kowicie zaznaczone. W takim przypadku naci?nij klawisz L i w??cz narz?dzie Lasso, a nast?pnie ?? przytrzymuj?c klawisz Shift ?? kliknij i obrysuj wszystkie niezaznaczone fragmenty. Na koniec powiniene? otrzyma? zaznaczenie obejmuj?ce ca?? parasolk? ?? a ?ci?lej mwi?c t? jej cz???, ktra wykonana jest z tkaniny.Aby na?o?y? styl Pattern Overlay (Na?o?enie wzorka) na dowolny fragment obrazu, nale?y umie?ci? ten fragment na oddzielnej warstwie projektu. Naci?nij zatem Ctrl+J (Mac OS: Command+J), by skopiowa? zaznaczony fragment parasolki do nowej warstwy obrazu (rysunek obok).Wybierz opcj? Pattern Overlay (Na?o?enie wzorka) z rozwijanego menu, wy?wietlanego po klikni?ciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) znajduj?cej si? na dole palety warstw (pierwsza od lewej). Gdy pojawi si? okno dialogowe z ustawieniami tego efektu, na parasol zostanie automatycznie na?o?ony standardowy wzorek (dziwaczne niebieskie b?ble). Nie zostanie on po??czony i zmieszany z naturalnym kolorem parasola, lecz ca?kowicie go przykryje (jak na rysunku obok), sprawiaj?c, ?e ca?y obrazek b?dzie wygl?da? ?? delikatnie mwi?c ?? nie najlepiej.Najpierw znajd??my jaki? interesuj?cy wzorek, a p??niej zastanowimy si?, w jaki sposb po??czy? go z istniej?cym t?em. Kliknij niewielk?, skierowan? w d? strza?k? znajduj?c? si? po prawej stronie miniatury wzorku w sekcji Pattern (Wzorek), aby rozwin?? prbnik dost?pnych wzorkw. Nast?pnie kliknij niewielki przycisk ze strza?k? w prawym grnym rogu tego prbnika, aby rozwin?? podr?czne menu, zawieraj?ce mi?dzy innymi list? dost?pnych bibliotek z wzorkami. Wybierz bibliotek? Nature Patterns (Wzorki ?? natura) (rysunek obok), a gdy pojawi si? ostrzegawcze okno dialogowe, kliknij przycisk Append (Do??cz), aby doda? wzorki zawarte w wybranej bibliotece do bie??cego zestawu wzorkw w prbniku.Wzorki zawarte w wybranej bibliotece pojawi? si? w oknie prbnika wzorkw. Kliknij wzorek o nazwie Blue Daisies (rysunek obok), aby uaktywni? interesuj?cy, ?adny wzorek kwiatowy. Nie klikaj jeszcze przycisku OK.Gdy powtrnie przyjrzysz si? obrazkowi, przekonasz si?, ?e dziwne niebieskie b?ble zosta?y zast?pione przez fioletowe stokrotki (rysunek obok). Niemniej jednak, cho? wzorek jest znacznie ?adniejszy, to nadal nie tworzy z tkanin? jednolitej ca?o?ci, lecz wydaje si? by? na ni? naklejony.Aby po??czy? na?o?ony wzorek z tkanin? parasola, nale?y zmieni? bie??cy tryb mieszania w rozwijanym menu Blend Mode (Tryb mieszania), znajduj?cym si? u gry okna dialogowego Layer Style (Efekty), w sekcji Pattern (Wzorek). Zazwyczaj w takich sytuacjach bardzo dobrze spisuje si? opcja Overlay (Nak?adka), lecz w tym konkretnym przypadku lepiej jest skorzysta? z trybu mieszania Color Dodge (Rozja?nianie), ktry spowoduje jednocze?nie nieznaczne rozja?nienie kwiatw. Zmniejsz stopie? krycia efektu, zmieniaj?c warto?? parametru Opacity (Krycie) do 65% (rysunek obok). Teraz mo?esz ju? klikn?? przycisk OK i zatwierdzi? wprowadzone zmiany. W kolejnych krokach ?wiczenia przekszta?cimy nasze zdj?cie parasola w reklam? ?rodka przeciwdepresyjnego.Pod zdj?ciem nale?y doda? troch? pustego miejsca, aby mo?na by?o uzupe?ni? projekt o odpowiedni slogan reklamowy i tekst informacyjny. Wydaj polecenie Image/Canvas Size (Obrazek/Wielko?? obszaru roboczego) i w oknie dialogowym tego polecenia zaznacz pole opcji Relative (Wzgl?dnie), a w polu parametru Height (Wysoko??) wprowad?? warto?? 3 cale. Na koniec kliknij ?rodkowe grne pole w diagramie Anchor (Kotwica) i wybierz opcj? White (Bia?y) z rozwijanej listy Canvas extension color (Kolor rozszerzenia obszaru roboczego).Po klikni?ciu przycisku OK, poni?ej zdj?cia parasola dodane zostan? 3 cale pustego obszaru roboczego. W pustym miejscu mo?esz wprowadzi? slogan i inne napisy informacyjne przy u?yciu narz?dzia Type (Tekst). Na pokazanym obok przyk?adzie slogan i tekst reklamowy wpisa?em czcionk? Minion Pro (dostarczan? wraz z Photoshopem CS), za? nazw? leku w owalnej niebieskiej ??kapsu?ce? na dole reklamy utworzy?em przy u?yciu kroju Helvetica Bold. Sam owal przygotowa?em na oddzielnej warstwie projektu, tworz?c zaznaczenie narz?dziem Elliptical Marquee (Zaznaczanie eliptyczne) i wype?niaj?c je jasnym, niebieskim kolorem. Nast?pnie z rozwijanego menu dost?pnego po klikni?ciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) w palecie warstw wybra?em efekt Bevel and Emboss (Faza i p?askorze??ba) i uzupe?ni?em ca?o?? efektem Drop Shadow (Cie?), korzystaj?c z listy efektw w oknie dialogowym Layer Style (Efekty).


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Efekty specjalne
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [5]

mius [5 Sierpień 2007, 13:39]
bardzo dobry tutek !! :) na koncu przed sloganami itd ;) mozna jeszcze zblurowac te parasolke czy cokolwiek, ja "ozdobilam" puzon i po zmieszaniu blurem kwiaty wygladaly bardziej realnie na blasze :)))

zagu [9 Czerwiec 2007, 11:05]
bierzemy dowolny obrazek, b?d?? rysujemy sobie jaki?, rasteryzujemy go i zapomoc? edycja\zdefiniuj wzorek P.S. to samo robimy z p?dzlami

barbra [8 Czerwiec 2007, 18:03]
Anonim zada? dobre pytanie. Mo?e kto? zechcia?by na nie odpowiedzie?, bo wzorki z adoba s? do kitu.

Anonim [13 Wrzesień 2006, 15:01]
jak zaladowac swoj wzorek?? zrobiony wlasno recznie??

trishanna [2 Lipiec 2006, 20:50]
super! ^^

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211352
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159589
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137755
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107859
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97684

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy