Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 14-05-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 23779
Ocena artykułu: 3.8/5
calacalacalacalapusta

Projektowanie menu p?yty DVD

W kolejnym ?wiczeniu zaprojektujemy ?? od strony wizualnej ?? menu dla p?yty DVD. Oczywi?cie, z technicznego punktu widzenia nie uzyskamy w ten sposb w pe?ni funkcjonalnego menu, lecz jedynie jego oglny projekt graficzny. Ponadto nie jest to nawet jeden sposb ?? to w?a?ciwie cztery sposoby (w ramach coraz bardziej popularnego trendu ??cztery w jednym?). Pierwsza i najwa?niejsza w tym ?wiczeniu sztuczka polega na przygotowaniu niezmiernie popularnego efektu polegaj?cego na zaprojektowaniu fotograficznego t?a o ziarnistej, jednobarwnej teksturze. W dalszej cz??ci ?wiczenia poznasz rwnie? kilka innych ciekawych efektw.

Wczytaj zdj?cie, ktre pos?u?y jako t?o dla projektowanego menu p?yty DVD (w przedstawionym tutaj przyk?adzie zajmiemy si? utworzeniem menu dla fikcyjnego filmu wojennego, opowiadaj?cego o perypetiach pewnej misji ratunkowej). Naci?nij Ctrl+A (Mac OS: Command+A), aby wyda? polecenie Select/All (Zaznacz/Wszystko), a nast?pnie skorzystaj ze skrtu Ctrl+Shift+J (Mac OS: Command+Shift+J), aby wyci?? ca?e zdj?cie z warstwy t?a i skopiowa? je do nowej, oddzielnej warstwy obrazu.Wybierz polecenie Desaturate (Usu? kolor) z menu Image/Adjustments (Obrazek/Dostosuj).Spowoduje to ca?kowite usuni?cie kolorw zdj?cia. Nast?pnie z menu Filter/Noise (Filtr/Szum) wybierz polecenie Add Noise (Dodaj szum). W oknie dialogowym Add Noise (Dodaj szum) zmie? warto?? parametru Amount (Warto??) na 7, w sekcji Distribution (Rozmieszczenie) wybierz opcj? Gaussian (Gaussowskie) i upewnij si?, ?e zaznaczone jest pole Monochromatic (Monochromatyczny), aby unikn?? wygenerowania szumu sk?adaj?cego si? z czerwonych, zielonych i niebieskich pikseli. Kliknij przycisk OK.Kliknij znajduj?c? si? na dole palety warstw ikon? Create New Fill or Adjustment Layer (Utwrz now? warstw? wype?nienia lub korekcyjn?) i z rozwijanego menu, ktre si? wwczas pojawi, wybierz warstw? typu Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Gdy pojawi si? okno dialogowe z ustawieniami warstwy, zaznacz opcj? Colorize (Koloruj), a nast?pnie przeci?gnij suwak Hue (Barwa) w prawo, a? pole powy?ej suwaka wska?e warto?? 200. W ten sposb ca?e uprzednio zaszumione zdj?cie zostanie zabarwione na niebiesko (rysunek obok). Kliknij przycisk OK. Praca nad pierwszym efektem ?? wspomnianym we wst?pie zaszumieniu i podbarwieniu zdj?cia ?? zosta?a ju? zako?czona. Poniewa? jednak naszym celem jest stworzenie menu dla filmu na p?ycie DVD, mo?emy kontynuowa? nauk? innych efektw i prac? nad projektem.Kolejna sztuczka polega na stonowaniu kolorw cz??ci fotografii w taki sposb, by mo?na by?o na niej umie?ci? tytu? b?d?? napisy ?? dzi?ki zmniejszeniu jasno?ci t?a b?d? one wyra??ne i czytelne. Utwrz now? warstw? obrazu, klikaj?c ikon? Create a New Layer (Utwrz warstw?), znajduj?c? si? na dole palety warstw. Zmie? kolor narz?dzia na czarny, naciskaj?c klawisz D, a nast?pnie wype?nij tym kolorem ca?? warstw?, korzystaj?c ze skrtu Alt+Backspace (Mac OS: Option +Delete). Zmniejsz stopie? krycia nowej warstwy, redukuj?c warto?? parametru Opacity (Krycie) w palecie warstw do 40%, aby samolot na zdj?ciu w tle by? znowu widoczny.Naci?nij klawisz M, aby w??czy? narz?dzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostok?tne), i utwrz du?e, prostok?tne zaznaczenie obejmuj?ce wn?trze obszaru roboczego ?? tutaj b?d? pojawia? si? miniatury prowadz?ce do poszczeglnych uj?? filmu. Nast?pnie naci?nij klawisz Backspace (Mac OS: Delete), aby usun?? ca?y zaznaczony fragment warstwy (rysunek obok). Na warstwie pozostan? wwczas dwa przyciemniaj?ce t?o paski ?? na grze i na dole projektu ?? o stopniu krycia wynosz?cym 40%. Na paskach tych umie?cimy dodatkowe napisy u?atwiaj?ce nawigacj? w gotowym menu. Anuluj bie??ce zaznaczenie, korzystaj?c ze skrtu Ctrl+D (Mac OS: Command+D). W ten sposb zako?czyli?my prac? nad drug? technik?, polegaj?c? na przyciemnieniu wybranych fragmentw t?a, na ktrych znajd? si? napisy informacyjne.Nadszed? czas na trzeci? cz??? zadania. Tworz?c odpowiednie obramowanie i po?wiat? wzd?u? przyciemnionych paskw u gry i na dole projektu, uzyskamy wra?enie przestrzenno?ci i g??bi. Kliknij ikon? Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy), znajduj?c? si? na dole palety warstw, i wybierz efekt Stroke (Obrys). Gdy pojawi si? okno dialogowe z ustawieniami efektu, kliknij prbnik koloru i w oknie Color Picker (Prbnik kolorw) zmie? barw? obrysu na bia??. Nie zamykaj jeszcze okna dialogowego Layer Effects (Style) i kliknij etykiet? Outer Glow (Faza zewn?trzna), znajduj?c? si? na li?cie efektw po jego lewej stronie. Przy u?yciu listy Blend Mode (Tryb mieszania) zmie? tryb mieszania efektu na Linear Dodge (Rozja?nianie liniowe), a nast?pnie kliknij prbnik koloru i zmie? bie??cy kolor po?wiaty na bia?y. Na koniec zwi?ksz warto?? parametru Spread (Rozszerzenie) do 18 i tak? sam? warto?? nadaj parametrowi Size (Wielko??). Kliknij przycisk OK.Czwarty efekt polega na umieszczeniu zdj?cia wewn?trz okr?g?ego zaznaczenia. Naci?nij Shift+M tyle razy, ile b?dzie trzeba, aby w??czy? narz?dzie Elliptical Marquee (Zaznaczanie eliptyczne), a nast?pnie przytrzymaj klawisz Shift i narysuj okr?g?e zaznaczenie, w ktrym umie?cisz zdj?cie prowadz?ce do pierwszego uj?cia filmu (rysunek obok).Wczytaj fotografi?, ktr? zamierzasz umie?ci? w narysowanym zaznaczeniu. Naci?nij Ctrl+A (Mac OS: Command+A), aby zaznaczy? j? ca??, a nast?pnie skorzystaj ze skrtu Ctrl+C (Mac OS: Command+C), aby skopiowa? j? do schowka. Powr? teraz do okna projektu menu dla p?yty DVD (utworzone uprzednio zaznaczenie powinno by? nadal aktywne) i wybierz polecenie Paste (Wklej) z menu Edit (Edycja). Skopiowane do schowka zdj?cie powinno zosta? wklejone do istniej?cego zaznaczenia i automatycznie umieszczone na nowej warstwie obrazu. Naci?nij Ctrl+T (Mac OS: Command+T), aby wyda? polecenie Free Transform (Przekszta?? swobodnie). Przytrzymaj klawisz Shift, kliknij jeden z uchwytw w naro?niku ramki przekszta?cenia i przeci?gnij go do wewn?trz ramki, aby przeskalowa? zdj?cie w sposb pokazany na obrazku obok. Zatwierd?? przekszta?cenie, naciskaj?c klawisz Enter (Mac OS: Return).Dodamy teraz po?wiat? i bia?y obrys wok? okr?g?ego wycinka fotografii. Z listy efektw dost?pnej po klikni?ciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy), znajduj?cej si? na dole palety warstw, wybierz Outer Glow (Blask zewn?trzny) i korzystaj?c z listy Blend Mode (Tryb mieszania), zmie? tryb mieszania na Linear Dodge (Rozja?nianie liniowe). Zmniejsz warto?? parametru Opacity (Krycie) do 43% i zmie? kolor po?wiaty na jasnoniebieski, korzystaj?c z niewielkiego prbnika koloru dost?pnego w oknie dialogowym z opcjami efektu. Zwi?ksz warto?? parametru Spread (Zasi?g) na 18 i Size (Wielko??) na 21, a nast?pnie kliknij etykiet? Stroke (Obrys) znajduj?c? si? na li?cie efektw po lewej stronie okna dialogowego Layer Style (Efekty). W sekcji po?wi?conej ustawieniom obrysu zmie? jego kolor na bia?y i kliknij przycisk OK.Powtrz opisany proces sk?adaj?cy si? z tworzenia okr?g?ego zaznaczenia, wczytywania kolejnego zdj?cia, zaznaczania, kopiowania i wklejania zawarto?ci schowka do zaznaczenia dla kolejnych uj?? filmu. Za pomoc? polecenia Free Transform (Przekszta?? swobodnie) skaluj wklejone zdj?cia. Za ka?dym razem kliknij etykiet? Effects (Efekty), znajduj?c? si? pod warstw? z pierwszym okr?g?ym zdj?ciem, i przeci?gnij j? pod warstw? z now? fotografi?. W ten sposb skopiujesz efekt po?wiaty i obrysu do wybranej warstwy. Gdy uda Ci si? powtrzy? ca?? operacj? trzykrotnie (a? otrzymasz menu z czterema fotkami, podobne do pokazanego na rysunku obok), przejd?? do nast?pnego kroku ?wiczenia.Na koniec dodaj kilka napisw przy u?yciu narz?dzia Type (Tekst). Wszystkie napisy kapitalikami pokazane na rysunku obok zosta?y wykonane czcionk? Stencil Std Bold. Je?li chcesz zwi?kszy? czytelno?? tytu?w scen znajduj?cych si? pod zdj?ciami, kliknij ikon? Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) i dodaj efekt Outer Glow (Blask zewn?trzny) do warstw zawieraj?cych te napisy, zmieniaj?c kolor po?wiaty na czarny i nadaj?c jej tryb mieszania Normal (Zwyk?y). Gotowe!
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Efekty specjalne
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [8]

ZXBFwuNPKWoFXzLb [31 Pałdziernik 2009, 09:21]
ZjOGxU yvwpdirnuahw, [url=http://itkygenscceb.com/]itkygenscceb[/url], [link=http://vzqcunxhdwbs.com/]vzqcunxhdwbs[/link], http://jxaxlcmqgftc.com/

piotrek [5 Pałdziernik 2009, 17:58]
w PS CS3 aby wkleic obrazek do zaznaczenia eliptycznego trzeba wybrac: edycja-> wklej do. potem skalowanie.pozdrawiam

zakopiec [12 Luty 2009, 16:34]
Zakopiec ?wietny efekt wykorzysta?em go

asfasa [14 Marzec 2008, 21:17]
porn ?? ????? invision ?? ? ? ????? ??????? ?? ?? ?? ????? ???? ? ?? ?????? ????? ?? ? ???? ????? www ?2 ru ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ? ?? ???? ?????? ?? ? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ? ????? ?? ??? ?? ? ? ? 2 ????? ?? ? ????? ??????? ?? ??? ?? ????? ????????

kakacko [11 Marzec 2008, 17:40]
?????? ??? ?? ????? ??? ????-?? ???? ???? ? ?? ????? ?????? ??? ?-???? ??? ?????? ?? ??? ? 14 ? ?? ?????? ???? ???? ??? ?? ??????? ?? ????? ??? ?????? ? ??? ?? ?? ????? ????? ??? ??? ????? ???? ????? ???? ?? ???? ????? ? ?? ??? ??????? ??? ?? ? ????? 5-10 ?? ?? ????? ??????

garkov44 [16 Luty 2008, 20:23]
????? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ?????? ?? ??????? ?? ????? ????? ?? ?? ?? ? ??? ???? a href=http://hom1.ru/intim-foto-seks.html>???? ? ???? ?? ? ??? ??? ?? ??? ????? ??? ? ?????? ????? ? ?? ? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????????? ???? ???? ?? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ??

garkov44 [12 Luty 2008, 21:08]
?? ????? ?? ???? ??????? ?? ??? ????? ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ? ? ???? ???? ???? ? ?? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ???? ???? ? ?? Www ?? ru ?? ????? ?????? ?? ???? ? ?? ?????? ?

allegra_m [22 Kwiecień 2007, 02:50]

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211335
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159572
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137717
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107842
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97660

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy