Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 12-05-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 24170
Ocena artykułu: 2.2/5
calacalapustapustapusta

Barwienie fotografii

Jednolita zmiana zabarwienia kolorowej fotografii to bardzo cz?sto stosowany i do?? prosty do przygotowania efekt ?? wystarczy jedynie wiedzie?, jak go uzyska?. Dlatego te? zdecydowa?em si? zawrze? w tym samouczku nie tylko proste informacje zwi?zane z barwieniem zdj?cia, lecz rwnie? dodatkowe wskazwki umo?liwiaj?ce dodanie kilku prostych elementw, pozwalaj?cych na przygotowanie du?ego, interesuj?cego plakatu. W tej sztuczce najbardziej podoba mi si? mo?liwo?? przerobienia zwyczajnego, nieskomplikowanego zdj?cia w co? bardziej intryguj?cego pod wzgl?dem artystycznym ?? a wszystko to niewielkim nak?adem pracy.

Wczytaj fotografi?, ktr? zamierzasz zabarwi?. Wydaj polecenie File/New (Plik/Nowy) i utwrz nowy dokument o wymiarach wi?kszych od wielko?ci wybranej fotografii, a nast?pnie naci?nij klawisz V i za pomoc? narz?dzia Move (Przesuni?cie) przeci?gnij warstw? ze zdj?ciem do okna nowego, wi?kszego dokumentu (rysunek obok). Zabieg ten jest niezb?dny, poniewa? naszym zamiarem jest nie tylko pokolorowanie fotografii, lecz rwnie? przygotowanie ciekawego projektu plakatu (oczywi?cie, sam ??efekt? polega tylko na barwieniu, za? ta cz??? ?wiczenia, ktra po?wi?cona zostanie na opracowanie plakatu, umo?liwi wykorzystanie tego efektu w kompletnym, gotowym projekcie).Naci?nij klawisz Ctrl (Mac OS: Command) i kliknij miniatur? warstwy ze zdj?ciem w palecie Layers (Warstwy), aby utworzy? obejmuj?ce to zdj?cie zaznaczenie. Kliknij ikon? Create New Fill or Adjustment Layer (Utwrz now? warstw? wype?nienia lub korekcyjn?) znajduj?c? si? na dole palety warstw (czwarta od lewej) i z rozwijanego menu, ktre si? wwczas pojawi, wybierz warstw? korekcyjn? Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Gdy pojawi si? okno dialogowe z opcjami tworzenia warstwy, zaznacz pole opcji Colorize (Koloruj). Nast?pnie przesu? suwak Hue (Barwa) i wybierz interesuj?cy odcie? (warto?? tego parametru w naszym przyk?adzie wynosi 75). Poniewa? wybrana fotografia jest stosunkowo jasna, warto przy okazji nieznacznie j? przyciemni?, zmniejszaj?c warto?? parametru Lightness (Jasno??) do - 25. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi? wybrane ustawienia i zabarwi? zdj?cie jednolitym, zielonym kolorem. Proste, prawda? Przejd??my w takim razie do dalszej cz??ci projektu.Dorysujmy ramk? do zdj?cia ?? w tym celu z rozwijanego menu dost?pnego po klikni?ciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) znajduj?cej si? na dole palety warstw wybierz efekt Stroke (Obrys). Gdy pojawi si? okno dialogowe z ustawieniami tego efektu, kliknij prbnik koloru i zmie? kolor obrysu na czarny. Zwi?ksz warto?? parametru Size (Wielko??) na 8, za? z rozwijanego menu Position (Po?o?enie) wybierz opcj? Inside (Wewn?trz), aby unikn?? utworzenia ramki o zaokr?glonych naro?nikach. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi? wprowadzone zmiany.Wyprzedzimy teraz nieco czas i dodamy dwa spo?rd trzech efektw, ktre poznasz dok?adniej w jednym z kolejnych ?wicze? w tym rozdziale. Wprowad?? dwa akapity dowolnego tekstu przy u?yciu bardzo niewielkiej czcionki (na przyk?ad Helvetica o wielko?ci 3 punktw), umie?? tu i wdzie kilka du?ych plusw (symbol +) i linijk? tekstu wypisanego kapitalikami, zawieraj?cego jak?? g??bok? my?l w rodzaju ??Jak dociec prawdy w ?wiecie otaczaj?cej nas iluzji??. Zmniejsz stopie? krycia wszystkich warstw tekstowych, redukuj?c warto?? parametru Opacity (Krycie) w palecie warstw dla ka?dej z nich z osobna.Na koniec warto doda? napisy reklamowe na bia?ym polu poni?ej zdj?cia (jak na rysunku obok). Tekst ??truth in advertising? napisany zosta? czcionk? Helvetica Regular. Do utworzenia napisu umieszczonego tu? pod spodem pos?u?y?a czcionka Copperplate Gothic Regular. Nazwa fikcyjnej galerii sztuki zapisana zosta?a czcionk? Trajan Pro (dostarczan? wraz z programem Photoshop CS).


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Efekty specjalne
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [4]

mius [5 Sierpień 2007, 12:12]
fajna ?y?a na zdjeciu :)

snajper [2 Luty 2007, 16:18]
Bez urazy, ale o co chodzi w tym tutorialu poza pokolorowaniem obrazka? :)

madzik [23 Styczeń 2007, 14:54]
banalne :) dosz?am do tego nawet bez tutka..

emka [22 Sierpień 2006, 18:33]
Dobre!podoba mi sie!

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211352
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159589
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137756
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107859
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97684

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy