Tutoriale   Najpopularniejsze tutoriale


O tutorialu
Dodano: 12-05-2006
Trudność: Łatwe
Ilość wyświetleń: 17853
Ocena artykułu: 2.6/5
calacalapolowapustapusta

Separacja zdj?? intensywnie czerwonych obiektw

Zdj?cia przedstawiaj?ce obiekt w intensywnej czerwieni zawsze sprawiaj? k?opot przy konwersji z modelu RGB do CMYK. Czerwienie zawieraj?ce subtelne szczeg?y s? niesforne jak dziki mustang - w trybie RGB wygl?daj? wspaniale a po konwersji staj? si? jednolit? czerwon? plam?. Dzieje si? tak dlatego, ?e kana? cyjanu w modelu CMYK, b?d?cy odpowiednikiem kana?u czerwonego [R] w RGB, niezale?nie od tego jak ustawimy opcje separacji, cz?sto bywa ubo?szy w szczeg?y (szczeglnie w ?wier?tonach) od swego ??czerwonego brata? w RGB. Ale mo?emy (trzymaj?c si? nadal terminologii Dzikiego Zachodu) te czerwienie ??uje??dzi??. Trzeba sprawi? aby zachowa?y zarazem intensywno?? i szczeg?y. Howg! Tylko jak to zrobi?, skoro co? intensywnie czerwonego w CMYK sk?ada si? ze 100% magenty oraz 100% ??tego i w tej ilo?ci farb nie mo?e ju? by? bardziej lub mniej czerwone? W tym momencie wszystko zale?y od koloru przeciwstawnego, inaczej zwanego kolorem niechcianym. Przeciwstawny kolor to w?a?nie cyjan - w wi?kszo?ci bezpo?rednich separacji s?aby, o niskim kontra?cie. Nale?y wzmocni? jego kontrast i zwi?kszy? ilo?? szczeg?w. Najlepiej wzi?? to z kana?u czerwonego, bo jest idealne.Intensywnie czerwone przedmioty mo?na spotka? cz?sto w katalogach lampek wiadomego przeznaczenia. Oto jedna znich (powi?ksz klikni?ciem na obrazek). Tego typu zdj?cie potrafi doprowadzi? do ?ez osob? przygotowuj?c? je do druku. Zdj?cie po prawej pokazuje jak przy bezpo?redniej konwersji do CMYK tracimy delikatne detale odbi? ?wietlnych w centralnej cz??ci. Poni?ej wida? r?nic? pomi?dzy kana?em Red [lewy] a Cyjanem [prawy].Zaznaczy?em w palecie kana?w tylko kana? Red. Selekcj? [Ctrl+A] zebra?em i przekopiowa?em [Ctrl+C] jego zawarto?? do kana?u Cyjan w rozseparowanej kopii obrazka. Nale?y sprawdzi? tak?e pozosta?e kana?y w RGB czy nie s? bardziej dynamiczne od swoich odpowiednikw w CMY. Tak samo post?pi?em z kana?em Zielonym (po lewej) zawieraj?cym wi?cej szczeg?w, ktry przenios?em do Magenty (po prawej).Nale?y doda?, ?e nie zawsze jest potrzeba kopiowania ca?ego kana?u. Czasem wystarczy poleceniem Apply Imeage (Nadaj obrazek) wzmocni? os?abiony kana? separacji kana?em modelu addytywnego (z zakresu RGB), wybieraj?c odpowiedni tryb (cz?sto Multiply lub Overlay) i si?? na?o?enia.

Nast?pnie do kana?w (w kolejno?ci od lewej) C, M, Y zastosowa?em poni?sze krzywe w celu poprawiena kontrastu w odpowiednich miejscach (poza ??tym gdzie zosta? obni?ony), wyci?g czarnego pozostawiaj?c bez zmian.Narz?dziem Dodge Tool [O] rozja?ni?em niejscowo kana? magenty tylko w obr?bie metalowej pokrywki aby przybli?y? jej barw? do oryginalnej ??z?otawej?. Ca?o?? wyostrzy?em stosuj?c filtr Unsharp Mask a nast?pnie ograniczaj?c zastosowanie filtrem Fade (Zanik) tylko do Luminosity (Jasno?ci). Mo?na narz?dziem Sharpen Tool [R] z ustawionym trybem na Luminosity wyostrza? jeszcze punktowo rozb?yski ?wietlne. Nale?y uwa?a? aby nie przesadzi?. Efekt ko?cowy (pierwszy z prawej) prezentuje si? poni?ej w zestawieniu z - od lewej: orygina?em i separacj? bezpo?redni?. Prosz? o zwrcenie uwagi na jako?? detali w refleksach ?wietlnych.Autor: Artur Adamski
Komentarze [1]

Yaroo [25 Lipiec 2007, 14:02]
nawet, nawet :D

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Plakat krainy mroku
Dodano: [2|09|2006]
Odwiedzin: 211352
CYFROWE ZD?CIE - kompozycja fotograficzna
Dodano: [20|10|2006]
Odwiedzin: 159589
Realistyczne gwiezdne pole
Dodano: [11|07|2006]
Odwiedzin: 137755
Tekst w potoku ognia
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 107859
Realistyczna fryzura
Dodano: [8|06|2006]
Odwiedzin: 97684

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy