Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 13-09-2006
Ilość wyświetleń: 4752
Ocena artykułu: 3.5/5
calacalacalapolowapusta

Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.1

Zawodowy fotograf, grafik czy ilustrator cz?sto otrzymuje zlecenie wykonania fotografii lub obrazu wyra?aj?cego intencje zamawiaj?cego. Czasem klient dostarcza szkice i dok?adnie okre?la swoje wymagania, a innym razem pozostawia pe?n? swobod? w opracowaniu pomys?u. Artysta prezentuje w swych pracach w?asne idee w sposb zupe?nie dowolny. Zarwno artysta, jak i profesjonalista realizuj?cy zlecenie powinni swoje dzie?o dok?adnie zaplanowa?, pocz?wszy od koncepcji poprzez wykonanie odpowiednich fotografii i skomponowanie obrazu w Photoshopie a? po nadanie mu ostatecznej formy.

W niniejszym artykule postaram si? przybli?y? nieco zagadnienia zwi?zane z planowaniem procesu realizacyjnego. Czytaj?c go, dowiesz si?, jak:

?? planowa? i realizowa? obraz,
?? wykonywa? zdj?cia przeznaczone do kompozycji,
?? realizowa? podstawowe zasady fotografowania,
?? operowa? ?wiat?em i cieniem.

Realizacja obrazu

Po wypracowaniu koncepcji obrazu przychodzi czas na jej realizacj?. Jest to praktyczna i niezmiernie wa?na faza tworzenia, podczas ktrej musimy podejmowa? decyzje prowadz?ce do zamierzonego celu, uwzgl?dniaj?c po drodze wszystkie ograniczenia dotycz?ce czasu, lokalizacji, finansw i naszych indywidualnych umiej?tno?ci. Tworzenie w warunkach ograniczonych mo?liwo?ci jest na pewno bardziej satysfakcjonuj?ce i owocne ni? ci?g?e my?lenie o tym, co jest nieosi?galne i czego nie da si? zrobi?. Z ograniczeniami nie nale?y walczy?, ale raczej przyj?? je jako z gry ustalone parametry, w obr?bie ktrych mo?emy si? porusza?.

Planowanie obrazu

Wybieraj?c si? na d?u?sz? wycieczk?, zwykle odpowiednio si? do niej przygotowujemy. W zale?no?ci od tego, dok?d si? wybieramy i na jak d?ugo, kompletujemy swj baga?. Ja zawsze sporz?dzam wcze?niej list? rzeczy, ktre powinnam zabra?: paszport, bilety, odpowiedni? ilo?? i rodzaj odzie?y, sprz?t fotograficzny itp. Wyruszaj?c, jestem spokojna, ?e o niczym nie zapomnia?am i mog? w pe?ni korzysta? z przyjemno?ci podr?owania.

Planowanie obrazu jest tak samo wa?ne jak planowanie podr?y do odleg?ych i egzotycznych miejsc. Im lepiej zaplanujemy i przygotujemy proces realizacji, tym mniej decyzji kompromisowych b?dziemy musieli p??niej podejmowa?. Staranne planowanie zawsze owocuje lepszymi obrazami.

Podstawowe pytanie, na ktre musimy sobie odpowiedzie?, przyst?puj?c do planowania obrazu, brzmi nast?puj?co: jakie warunki musi spe?nia? nasz obraz? Praktyczne aspekty odpowiedzi na to pytanie nak?adaj? rozmaite ograniczenia, ktre musimy uwzgl?dni? podczas planowania kolejnych etapw pracy. Przyjrzyjmy si? teraz bli?ej tym warunkom.

Wygl?d, wra?enie i styl

Jak ma wygl?da? ostateczna wersja obrazu? Jego tematyka i wygl?d powinny odzwierciedla? pierwotn? koncepcj?. Planuj?c swoje obrazy, zwykle stawiam sobie nast?puj?ce pytania:

?? Czy obraz ma by? kolorowy czy czarno-bia?y?
?? W jakim stylu powinien by? utrzymany?
?? Jakie maj? by? jego rozmiary i format?
?? Jakie b?dzie przeznaczenie obrazu?
?? Czy b?dzie to obraz jednostkowy czy te? b?dzie cz??ci? serii?

S? to bardzo wa?ne pytania, na ktre nale?y sobie odpowiedzie? jeszcze przed przyst?pieniem do robienia zdj??, b?d?? zgromadzenia elementw kompozycji.

Ansel Adams wraz z Edwardem Estonem rozwin?li ide? ??prewizualizacji? polegaj?cej na dok?adnym wyobra?eniu sobie finalnego wygl?du odbitki jeszcze przed wykonaniem zdj?cia. Ostateczny jej wygl?d i wra?enie, jakie ma wywiera?, poci?ga?y za sob? odpowiednie ustawienia ekspozycji, czasu wywo?ywania oraz pozosta?ych zabiegw w ciemni.

Podobnie w procesie kr?cenia filmw prewizualizacja jest wa?nym elementem, na ktrym bazuje si?, ustalaj?c harmonogram produkcji. Polega ona tutaj na komputerowym wygenerowaniu sceny, a nie tylko prostym zapisku w scenariuszu lub storyboardzie. Pozwala re?yserowi, operatorom i specjalistom od efektw komputerowych na eksperymenty m.in. z ustawieniem kamery, jej ruchem czy te? rozlokowaniem filmowanych podmiotw. Umo?liwia wyobra?enie kszta?tu oraz wra?enia, jakie b?dzie sprawia? ko?cowa scena. Oczywistym wydaje si? fakt, ?e du?o ?atwiej i oszcz?dniej jest dok?adnie przemy?le? uj?cia jeszcze przed skompletowaniem obsady i ustaleniem lokalizacji zdj??. Najlepiej zaplanowa? wszystko, zanim na przyk?ad kilka tysi?cy wynaj?tych statystw stoj?cych wok? re?ysera i operatora b?dzie czeka? na podj?cie przez nich decyzji.

Na etapie postprodukcji filmu monta?ysta musi by? w stanie wyobrazi? sobie ostateczny kszta?t sceny. Najbardziej skomplikowane sceny mog? zawiera? nawet ponad 200 elementw, ktre musz? by? w?a?ciwie zamaskowane i wkomponowane w konkretn? scen? i ca?y film.

Modele, rekwizyty i plenery

Czy na zdj?ciu maj? znajdowa? si? ludzie? Modele musz? zosta? wybrani, zarejestrowani, sfotografowani oraz, oczywi?cie, wynagrodzeni zgodnie z przeznaczeniem zdj?cia ?? wydawniczym, komercyjnym, artystycznym itp. Je?eli jeste? pocz?tkuj?cym fotografem, najlepiej skontaktuj si? z poblisk? szko?? aktorsk? lub agencj? modeli i znajd?? ludzi, ktrzy tak?e rozpoczynaj? karier?. B?d? mieli potrzeb? zrobienia sobie dobrych zdj?? do swoich teczek. Aktorzy i modele zwykle nie maj? oporw przed ustawianiem si? w wyszukanych pozach, nie maj? trudno?ci z okazywaniem emocji. B?dziesz potrzebowa? pisemnej zgody modela na udost?pnienie jego wizerunku.

Czy do wykonania zdj?cia b?d? niezb?dne rekwizyty? Je?eli tak, to zastanw si?, czy ju? je posiadasz czy te? b?dziesz musia? po?yczy?, wynaj??, a mo?e kupi?. Przemy?l, czy b?dziesz musia? je dodatkowo ubezpieczy?.

Czy fotografie b?d? wykonywane w studio czy b?dziesz korzysta? z publicznych lub prywatnych plenerw? Istnieje wiele przepisw i regulacji prawnych dotycz?cych fotografowania w takich sytuacjach ?? warto si? z nimi wcze?niej zapozna?. W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci zapytaj o zgod?, zanim zaczniesz fotografowa?. Czy wykonanie zdj?cia b?dzie wymaga?o podr?y, wizy lub szczepienia ochronnego? Przemy?l i przygotuj wszystko, zanim spakujesz szczoteczk? do z?bw i torb? z aparatem.

Format, rozdzielczo?? i sprz?t

Istniej? liczne standardowe formaty filmw, poczynaj?c od 35 mm, ko?cz?c na wielkim formacie. O wyborze formatu filmu decyduje przede wszystkim rodzaj zdj?cia, ktre mamy wykona?. Przyk?adowo filmy o rozmiarach ma?ych (35 mm) i ?rednich zapewniaj? du?? szybko?? obrbki. Jednak?e sprawni fotografowie potrafi? z filmw wielkoformatowych uzyska? zdj?cia o lepszej jako?ci.
Przed przyst?pieniem do pracy z aparatem cyfrowym nale?y dok?adnie przeanalizowa? rozdzielczo?? wykonywanych zdj?? i powi?zane z tym wielko?ci plikw. Jako?? zdj?? uzyskanych technik? cyfrow? za pomoc? aparatw o matrycach wielko?ci od 3 do 22 megapikseli coraz bardziej przewy?sza mo?liwo?ci klasycznej fotografii. Mo?na mwi? o szcz??ciu, je?eli praca nie wymaga setek megabajtw danych. Je?eli jednak konieczne b?dzie wykonanie zdj?? o najwy?szej jako?ci, to warto rozwa?y? wypo?yczenie odpowiedniego sprz?tu, ktrego koszt zawsze mo?na doliczy? do ko?cowego rachunku.

Nie pozwl, aby ograniczenia sprz?towe zubo?y?y styl Twoich fotografii. John Warner korzysta z 11-megapikselowego aparatu Canon 1 Ds wyposa?onego w przetwornik o powierzchni pe?nej klatki filmu 35 mm (2:3). Spjrz jednak na fotografie wn?trz pokazane na rysunkach poni?ej. John u?y? w tym przypadku obiektywu Canon TS-E 24 mm typu ??Shift?, ktry pozwala na jednoczesn? regulacj? g??bi ostro?ci i perspektywy. Fotografie te nie zosta?y oczywi?cie wykonane w standardowym formacie 35 mm. Wykona? kilka uj??, ktre nak?ada?y si? na siebie w 20% i przy u?yciu polecenia Photomerge (??czenie obrazkw) Photoshopa CS po??czy? je, ukazuj?c w ca?ej okaza?o?ci sklepienia tych pomieszcze?. Na pytanie, z jakiego miejsca zaczyna? fotografowanie, czy robi? to od gry, do?u, z lewej czy z prawej strony, John odpowiedzia?: ??Zawsze zaczynam od uj?cia ?rodkowego, ktre nie wymaga korekty perspektywy, a potem dopiero dolne i grne lub boczne?.

Czy posiadasz odpowiedni sprz?t? Czy te? musisz kupi? lub wypo?yczy? dodatkowe aparaty, obiektywy, lampy albo t?a? ??aden profesjonalny fotograf nie wybiera si? na sesj? zdj?ciow? tylko z jednym aparatem ?? sprz?t mo?e zawie??, a zdj?cia trzeba b?dzie robi? dalej. Wszystko to nale?y wzi?? pod uwag?. Im cz??ciej b?dziesz tak post?powa?, tym lepsze b?dziesz osi?ga? rezultaty.

Specjalizacja i odpowiedzialno?? Kto zrobi zdj?cia, a kto zajmie si? retuszowaniem i komponowaniem? Praca zespo?owa pozwala maksymalnie wykorzysta? indywidualne umiej?tno?ci ka?dego cz?onka grupy. Niejedno studio fotograficzne upad?o, bo jego w?a?ciciel uwa?a?, ?e sam powinien robi? wszystko ?? fotografowa?, operowa? narz?dziami Photoshopa i nadawa? obrazowi ostateczn? form?. Je?eli, mimo wszystko, chcesz by? specjalist? od wszystkiego ?? fotografii, kompozyc- ji artystycznej i oglnego zarz?dzania, to musisz planowaniu po?wi?ci? wi?cej uwagi. Bierzesz na siebie odpowiedzialno?? za ca?y ten proces.

Fotografowanie mody wymaga zatrudnienia specjalisty od makija?u (rysunek poni?ej), stylisty w?osw i odzie?y. Wysokiej jako?ci fotografia kulinarna rwnie? wymaga fachowej pomocy stylisty kulinarnego. Ci ludzie powinni by? specjalistami w swoich dziedzinach ?? im lepszymi, tym wi?ksza szansa na dobry obraz i dobr? opini? fotografa.


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop. Maskowanie i komponowanie
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93484
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62514
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34174

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy