Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Fotograficy musz? si? wykazywa? niesamowit? kreatywno?ci? ?? ??czenie rzeczywisto?ci z fikcj? przynosi fascynuj?ce efekty. Nie trzeba posiada? drogiego sprz?tu, aby zrobi? wspania?e zdj?cie ?? wystarcz? ch?ci i bujna wyobra??nia. Aparat mo?e sta? si? przepustk? do innego wymiaru.
14|09|2006Odsłon: 34260Średnia ocena: 2.8
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.3
Przed wykonaniem ka?dego zdj?cia zawodowy fotograf podejmuje szereg decyzji odno?nie sprz?tu fotograficznego, o?wietlenia, warunkw studyjnych i stylu. Decyzje te maj? du?y wp?yw na wygl?d, klimat i jako?? fotografii, a to z kolei mo?e przyczyni? si? do u?wietnienia lub zepsucia ko?cowego rezultatu czyli kompozycji.
13|09|2006Odsłon: 8664Średnia ocena: 3.1
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.2
W j?zyku technicznym fotografowanie jest aktem odwzorowania trjwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarow? p?aszczyzn?. Jako?? tego odwzorowania zale?y w du?ym stopniu od fotografuj?cego.
13|09|2006Odsłon: 4044Średnia ocena: 3.3
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.1
Zawodowy fotograf, grafik czy ilustrator cz?sto otrzymuje zlecenie wykonania fotografii lub obrazu wyra?aj?cego intencje zamawiaj?cego. Czasem klient dostarcza szkice i dok?adnie okre?la swoje wymagania, a innym razem pozostawia pe?n? swobod? w opracowaniu pomys?u.
13|09|2006Odsłon: 4780Średnia ocena: 3.5
Konwersja fotografii kolorowej na czarno-bia??
Je?li u?yjemy czarno-bia?ego filmu do wykonania zdj??, uzyskamy czarno-bia?e fotografie. Je?li u?yjemy kolorowego filmu lub aparatu cyfrowego w trybie kolor, mo?emy uzyska? kolorowe lub doskona?e czarno-bia?e fotografie! Konwertuj?c zdj?cia w Photoshopie mamy du?o wi?kszy wp?yw na to, jak b?d? wygl?da?y czarno-bia?e obrazy.
10|09|2006Odsłon: 25548Średnia ocena: 3.8
Ratowanie rozmytych fotografii
To bardzo prosta sztuczka, ktra umo?liwia uratowanie rozmytej fotografii przed skasowaniem, lecz zastrzegam z gry, ?e jej mo?liwo?ci s? powa?nie ograniczone.
14|06|2006Odsłon: 17310Średnia ocena: 3.1
Naprawianie nierwnomiernie do?wietlonych zdj??
Niektrzy fotografowie objawiaj? naturaln? sk?din?d tendencj? do reagowania stosownie do najbli?szego otoczenia, w ktrym si? znajduj?, zamiast do tego, co widz?, patrz?c przez obiektyw aparatu. Na przyk?ad podczas pobytu na koncercie w hali widz? na scenie dziesi?tki reflektorw, ktre j? o?wietlaj?.
14|06|2006Odsłon: 7104Średnia ocena: 2.7
Kompensacja prze?wietlenia
Czy podczas ogl?dania w?asnych zdj?? nie zdarzaj? Ci si? takie chwile, w ktrych nagle u?wiadamiasz sobie, ?e po pierwsze ?? flesz b?ysn??, chocia? nie powinien, po drugie ?? ustawi?e? si? zbyt blisko fotografowanego obiektu i wszystko zosta?o prze?wietlone ?
12|06|2006Odsłon: 6284Średnia ocena: 2.3
Rozja?nianie zbyt ciemnych obszarw zdj?cia (cyfrowy efekt b?ysku do?wietlaj?cego)
W Photoshopie CS firma Adobe po raz pierwszy zaimplementowa?a eleganckie narz?dzie s?u??ce do rozja?niania nadmiernie ciemnych (lub przyciemniania zbyt jasnych) fragmentw zdj?cia, zwane ?? ca?kiem trafnie ?? Shadow/ Highlight (cie?/?wiat?o).
10|06|2006Odsłon: 17966Średnia ocena: 3.2
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Kiedy patrz? na cyfrowy aparat fotograficzny z lamp? b?yskow? umiejscowion? bezpo?rednio nad obiektywem, my?l? sobie: ??Oto zautomatyzowany sprz?t do produkcji zdj?? z efektem czerwonych oczu?. Je?li jeste? zawodowym fotografikiem, z pewno?ci? nie masz zbyt cz?sto do czynienia z podobnym efektem na swoich zdj?ciach
9|06|2006Odsłon: 62580Średnia ocena: 3.4
Jak radzi? sobie z szumem na fotografiach cyfrowych?
Je?li cz?sto fotografujesz w s?abych warunkach o?wietleniowych, problem szumu na zdj?ciach zapewne nie jest Ci obcy. Czy mo?e by? co? gorszego od tych uci??liwych, czerwonych, zielonych lub niebieskich kropek, ktre pokrywaj? ca?? powierzchni? obrazu?
9|06|2006Odsłon: 11324Średnia ocena: 3.4
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98268
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93568
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49078
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34260

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy