Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 12-06-2006
Ilość wyświetleń: 6257
Ocena artykułu: 2.3/5
calacalapolowapustapusta

Kompensacja prze?wietlenia

Czy podczas ogl?dania w?asnych zdj?? nie zdarzaj? Ci si? takie chwile, w ktrych nagle u?wiadamiasz sobie, ?e po pierwsze ?? flesz b?ysn??, chocia? nie powinien, po drugie ?? ustawi?e? si? zbyt blisko fotografowanego obiektu i wszystko zosta?o prze?wietlone, czy wreszcie, po trzecie ?? nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji do pos?ugiwania si? fleszem i dlatego kto? powinien Ci go zabra?, nawet gdyby to wymaga?o wyci?cia lampy z korpusu aparatu? Je?li odpowiedzia?e? twierdz?co na cho?by jedno z tych pyta?, to niniejszy poradnik przywracania do ?ycia zdj?? za?wieconych na ?mier? pomo?e Ci odzyska? reputacj? i zachowa? aparat w stanie nienaruszonym.

Otwrz plik z fotografi? cierpi?c? na jak?? odmian? ??fleszofobii?. w rozpatrywanym tutaj przyk?adzie b?dziemy mieli do czynienia ze zdj?ciem, ktre zosta?o pozbawione wi?kszo?ci szczeg?w w zwi?zku z niew?a?ciwym u?yciem lampy b?yskowej (chodzi g?wnie o buzi? dziecka na pierwszym planie, albowiem scena w tle na?wietlona jest poprawnie).Utwrz kopi? warstwy ze zdj?ciem, przeci?gaj?c j? ponad ikon? Create a New Layer (utwrz warstw?) w dolnej cz??ci palety warstw. Nast?pnie zmie? tryb mieszania tej warstwy z Normal (zwyk?y) na Multiply (mno?enie). Poniewa? ten tryb mieszania dzia?a rzeczywi?cie jak ??mno?nik?, jego u?ycie pozwala przywrci? prze?wietlonej fotografii znaczn? cz??? niewidocznych pocz?tkowo detali. Poniewa? po jednokrotnym skopiowaniu warstwy t?a buzia dziewczynki zapewne nadal jest prze?wietlona, sprbujmy wykona? przynajmniej jeszcze jedn? jej kopi?.Naci?nij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby ponownie powieli? skopiowan? warstw? t?a w trybie Multiply (mno?enie). Zabieg ten spowodowa? przywrcenie wielu niewidocznych dot?d szczeg?w i odrobin? zrwnowa?y? kolorystyk? buzi dziecka, lecz mia? rwnie? swoje z?e skutki ?? t?o zdj?cia i w?osy zosta?y nadmiernie przyciemnione. Poradzimy sobie jednak tak?e i z tym problemem ?? kliknij ikon? Add a Layer Mask (Utwrz mask? warstwy), znajduj?c? si? na dole palety warstw.Naci?nij klawisz X, aby zmieni? kolor narz?dzia na czarny, a nast?pnie naci?nij klawisz B, aby w??czy? narz?dzie Brush (p?dzel). Kliknij miniatur? bie??cej ko?cwki p?dzla znajduj?c? si? na pasku opcji i z przybornika, ktry si? wwczas otworzy, wybierz ?redniej wielko?ci ko?cwk? o mi?kkich kraw?dziach. Rozpocznij od zamalowania w?oskw dziewczynki i t?a zdj?cia. w miar? post?pw malowania, stopniowo ods?aniana b?dzie ja?niejsza warstwa, znajduj?ca si? pod spodem. Je?li chcesz, zamaluj tak?e granatowe ubranko dziecka, ktre tak?e zosta?o nadmiernie przyciemnione. Twoim celem powinno by? przywrcenie naturalnej rwnowagi jasno?ci zdj?cia na tyle, na ile tylko b?dzie to mo?liwe. Uwaga! Je?li w pewnym momencie niepos?uszna r?ka zamaluje fragment, ktry zamalowany by? nie powinien ?? nie martw si?. Wystarczy, ?e zmienisz kolor narz?dzia na bia?y (naciskaj?c klawisz X) i ponownie zamalujesz pope?niony b??d. Mo?liwo?? ?atwego retuszu b??dw jest jedn? z najwi?kszych zalet stosowania masek warstw.Zastosowanie efektu przed i po...


To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Fotografia cyfrowa. Edycja zdj??. Wydanie III
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [3]

radek [1 Lipiec 2007, 17:55]
przyda?oby si? poexperymentowa? jeszcze z krzywymi mniej nioebieskiego wi?cej czerwonego

Administrator [24 Czerwiec 2006, 13:28]
Podoba mi si? ta konstruktywna krytyka w Twoim wykonaniu Przemnku

przemek [24 Czerwiec 2006, 13:10]
Beznadzieja

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98189
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93483
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62513
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48997
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34173

Aktualnie osób online: 2
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy