Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 4-02-2006
Ilość wyświetleń: 14904
Ocena artykułu: 2.1/5
calacalapustapustapusta

Podstawy korekcji obrazw: Kadrowanie i zmiana wymiarw

Podstawy korekcji obrazw

Ka?dy u?ytkownik Photoshopa po pewnym czasie pos?ugiwania si? programem wypracowuje w?asne metody obrbki obrazw, ktre bazuj? oczywi?cie na pewnych uznanych standardach. Standardy te nakazuj? na przyk?ad wykonywanie wszystkich tych czynno?ci edycyjnych w okre?lonym porz?dku, co zapewni? ma optymalne rezultaty ko?cowe. W niniejszym rozdziale pjdziemy t? sam? drog? i prze?ledzimy kilka najwa?niejszych procesw edycyjnych zwi?zanych z korekcj? cyfrowych obrazw (stosuj?c si? oczywi?cie do rzeczonego wcze?niej porz?dku).

Przygotowanie do edycji ?? kadrowanie i zmiana wymiarw obrazka

Korekcj? obrazu zwykle rozpoczyna si? od czynno?ci najbardziej elementarnych ?? przede wszystkim kadrowania. Czasami zachodzi rwnie? potrzeba zmiany wymiarw obrazka po to, aby mo?na by?o lepiej dopasowa? go do wielko?ci papieru, na ktrym zamierzamy drukowa?. Teraz przejdziemy od razu do zagadnie? zwi?zanych ze zmian? wymiarw.

Zmiana wymiarw na potrzeby druku

Ka?dy obraz, zanim zostanie wydrukowany, powinien zosta? odpowiednio do tego przygotowany. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie optymalnej rozdzielczo?ci obrazka, ktra b?dzie dopasowana do charakterystyki urz?dzenia wyj?ciowego (czyli drukarki). Wi?kszo?? fascynatw grafiki komputerowej zaopatruje si? zazwyczaj w kolorowe drukarki atramentowe. Przyjmijmy zatem, ?e optymaln? rozdzielczo?ci? obrazu przeznaczonego do wydrukowania na takim urz?dzeniu jest warto?? rz?du 200 ?? 240 ppi (??ppi? oznacza ??pikseli na cal?).

Je?li skanujesz swoje obrazy, to mo?esz je od razu zsynchronizowa? (czyli zeskanowa? z odpowiedni? rozdzielczo?ci?) z mo?liwo?ciami Twojej drukarki. Sytuacja komplikuje si? nieco wtedy, gdy obrazy ??rd?owe pochodz? z aparatu cyfrowego, bo w takim przypadku rejestrowane s? one zazwyczaj z rozdzielczo?ci? 72 ppi. Taka rozdzielczo?? sprawia, ?e cyfrowe zdj?cia dobrze wygl?daj? na ekranie monitora (ktrego rozdzielczo?? zwykle wynosi 72 ppi, rzadziej 96 ppi), ale raczej kiepsko prezentuj? si? po wydrukowaniu. Trzeba zatem koniecznie oszacowa? ka?dy obraz, zanim przyst?pimy do jego edycji, a nast?pnie ?? w razie potrzeby ?? zmieni? rozdzielczo?? i ?? ewentualnie ?? wielko??. Poni?sze ?wiczenie ilustruje ten proces.

Otwrz obrazek przeznaczony do edycji (File/Open), a nast?pnie wybierz polecenie Image/Image Size. Wykonanie tej czynno?ci spowoduje wy?wietlenie okna dialogowego o nazwie Image Size.Przyjrzyj si? uwa?nie informacjom wy?wietlanym w oknie dialogowym Image Size. W grnej sekcji okna (Pixel Dimensions) znajduj? si? pola tekstowe nazwane Width (szeroko??) oraz Height (wysoko??). Dzi?ki nim poznasz fizyczn? wielko?? Twojego obrazka (a raczej jego wymiary; domy?lna jednostka to piksele). Nas jednak interesuje najbardziej ?rodkowa sekcja okna, w Document Size. Tutaj rwnie? znajduj? si? pola tekstowe Width oraz Height, ale tym razem przedstawiaj? one wielko?? obrazka po wydrukowaniu. Znajduje si? tu rwwnie? informacja o rozdzielczo?ci (Resolution). Jak wynika z poprzedniego rysunku, przyk?adowy obrazek wykorzystany w tym ?wiczeniu zapisany zosta? z rozdzielczo?ci? 72 ppi.

Zmie? rozdzielczo?? obrazka i ustaw j? na warto?? 200 ppi. W tym celu nale?y wpisa? odpowiedni? warto?? w polu Resolution. Wcze?niej jednak wy??cz opcj? Resample Image. Je?li tego nie uczynisz, to Photoshop zmieni rozdzielczwo?? obrazu zachowuj?c jego wymiary osi?gane w druku i powi?kswzaj?c wymiary w pikselach. Jest to efekt niepo??dany, bowiem nie wp?wywa wcale na popraw? jako?ci obrazka, a jedynie na niepotrzebne powi?kszenie pliku ?? program po prostu wstawi dodatkowe piksele metod? interpolacji. Ww tym momencie okno dialogowe Image Size powinno wi?c wygl?da? podobnie jak na rysunku:Zauwa?, ?e po wy??czeniu opcji Resample Image i podaniu nowej warto?ci okre?laj?cej rozdzielczo??, wygl?d okna Image Size nieco si? zmieni?. Nie mamy ju? mo?liwo?ci zmiany fizycznych rozmiarw obrazka w pikselach.

Zmieni?y si? natomiast wskazania pl Width oraz Height w sekcji Document Size okna dialogowego. Wynika z nich, ?e nasz obrazek b?dzie na wydruku znacznie mniejszy ni? przedtem. Zatem zwi?kszenie rozdzielczo?ci obrazu bez ponownego prbkowania (wy??czona opcja Resample Image) sprawia, ?e wszystkie piksele tworz?ce obraz zostaj?niejako ???ci?ni?te?, g??ciej upakowane. Nie zmienia si? natomiast ich faktyczna ilo??. I to jest w?a?nie rezultat, ktry zamierzali?my osi?gn??.

Kliknij przycisk OK, aby potwierdzi? wprowadzone ustawienia i zamkn?? wokno dialogowe Image Size.

Pami?taj o tym, ?e je?li zechcesz powi?kszy? wymiary obrazka po wydrukowaniu, to b?dziesz musia? albo zmniejszy? jego rozdzielczo??, albo dokona? ponownego prbkowania obrazu. Oto ??przepis? na t? drug? metod?.

Wywo?aj okno Image Size wybieraj?c polecenie Image/Image Size.

Zaznacz opcj? Resample Image, a z widniej?cej obok listy rozwijanej wybierz opcj? Bicubic ?? metod? ponownego prbkowania daj?c? najbardziej zadowalaj?ce rezultaty. Zwr? tak?e uwag? na to, aby z prawej strony pl Width i Height widoczna by?a ikona ?a?cucha. Dzi?ki temu zmiana wymiarw nie spowoduje zmiany pierwotnych proporcji obrazkaWprowad?? nowe warto?ci w polach tekstowych Width i Height(sekcja Document Size), ktre oznacza? b?d? po??dan? wielko?? obrazu po wydruku.

Kliknij przycisk OK, aby potwierdzi? wprowadzone ustawienia i zamkn?? wokno dialogowe Image Size.
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
ABC Photoshop 7
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [2]

sQWLUeLgV [31 Pałdziernik 2009, 09:24]
TSRfFy eiolwiyhtvyt, [url=http://bspfjsxwpzht.com/]bspfjsxwpzht[/url], [link=http://kpcsketnaqlb.com/]kpcsketnaqlb[/link], http://hqwlgspgkhuv.com/

Anula [12 Luty 2009, 12:12]
Du?y plus ! Prosto i jasno wyt?umaczone, przydatne i dla laika i dla tych "w temacie" :)

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98248
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93538
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62551
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49055
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34227

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy