Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 18-05-2006
Ilość wyświetleń: 12616
Ocena artykułu: 2.6/5
calacalapolowapustapusta

Kilka sposobw na przyspieszenie pracy z Photoshopem

Czy odnios?e? wra?enie ?e Twj Photoshop po?era zbyt du?o zasobw pami?ci ? Dowiedz si? w jaki sposb to sprawdzi?, zoptymalizowa? ustawienia i uzyska? komfortowe warunki pracy.

Czy masz wystarczaj?co du?o pami?ci RAM ? Zapytaj Photoshopa.

Mo?esz wierzy? lub nie, ale on naprawd? to wie. Oto sposb: otwrz dokument reprezentatywny dla typu obrazka, ktrym si? zazwyczaj zajmujesz. Popracuj nad tym obrazkiem w zwyk?y sposb przez oko?o 10 minut. W lewym dolnym rogu okna dokumentu z prawej strony wska??nika powi?kszenia aktualnego dokumentu znajdziesz pole informacyjne. Domy?lnie wy?wietla ono rozmiar pliku Twojego dokumentu, ale je?li klikniesz i przytrzymasz skierowany w prawo trjk?t z prawej strony tego pola, pojawi si? rozwijana lista opcji. Wybierz Efficiency (Wydajno??). Je?li pojawi si? warto?? 100%, jeste? geniuszem! Oznacza to, ?e Photoshop pracuje z najwi?ksz? wydajno?ci?, poniewa? przez 100% czasu Twoje manipulacje obrazkiem obs?ugiwane s? w pami?ci RAM. Je?li wydajno?? wynosi, powiedzmy 75%, oznacza to, ?e przez 25% czasu Photoshopowi brakowa?o pami?ci RAM i musia? korzysta? z wolnego miejsca na twardym dysku, co oznacza z kolei, ?e w owym czasie Photoshop pracowa? znacznie wolniej. Wydajno?? 75% to jeszcze ca?kiem nie??le. Je?li jednak wydajno?? jest mniejsza, najwy?szy czas dokupi? pami?? RAM. I to szybko, zanim Twoja wydajno?? spadnie poni?ej zera!

Czy przy wi?kszej ilo?ci pami?ci RAM photoshop b?dzie dzia?a? szybciej?

Doda?e? do swojego systemu pami?? RAM i przypisa?e? wi?cej tej pami?ci Photoshopowi, ale Photoshop wcale nie dzia?a szybciej. Powd: dodawanie pami?ci RAM nie zawsze przyspiesza prac? Photoshopa. Zadzia?a to, ale jedynie wwczas gdy wcze?niej mia?e? za ma?o pami?ci. Dodawanie pami?ci RAM sprawi, ?e Twj komputer b?dzie dzia?a? szybko w granicach swoich mo?liwo?ci, ale nie spowoduje, ?e komputer z zegarem 800 MHz b?dzie pracowa? z pr?dko?ci? 801 MHz. Na przyk?ad je?li pracujesz nad obrazkami na potrzeby sieci, a przeci?tny taki obrazek to 3 MB, potrzebujesz tylko 15 czy 20 MB pami?ci przypisanej do Photoshopa, aby mg? on pracowa? z pe?n? pr?dko?ci?. Je?li masz jej tyle, po dodaniu 256 MB pami?ci RAM Photoshop nie b?dzie dzia?a? szybciej, gdy? potrzebuje on tylko owych 15 czy 20 MB, ktre mia?e? wcze?niej. Dziwne.

Chcesz szybciej startowa? ? - Przytnij ilo?? Pluginw

Je?li ?adowanie konfiguracji zajmuje Photoshopowi ca?? wieczno??, to trzeba szuka? przyczyny (chyba, ?e lubisz przerwy na kaw?). Niezwykle d?ugo ?aduj? si? na przyk?ad pluginy Photoshopa. Im wi?ksza ich ilo??, tym wi?cej czasu zajmie ca?y proces. Pluginy te poch?aniaj? te? mnstwo pami?ci RAM, wi?c ich mniejsza ilo?? oznacza szybsz? prac? Photoshopa. Mo?na ten problem rozwi?za?, tworz?c specjalny folder z najcz??ciej u?ywanymi pluginami. W ten sposb za?adowane zostan? tylko konkretne pluginy. Oto sposb: utwrz nowy folder i nadaj mu nazw?, na przyk?ad ??odchudzone pluginy? lub ??chudziutkie pluginy?. Potem zrb kopie pluginw, ktre maj? wej?? w sk?ad tego zestawu i umie?? je w tym folderze. Aby ten zestaw pluginw sta? si? aktywny, po prostu przytrzymaj klawisze Shift+Control (Mac: Shift+Command) podczas uruchamiania Photoshopa, a pojawi si? okno dialogowe z pro?b?, by wybra? folder pluginw, z ktrego chcesz skorzysta?. Wybier z folder ??odchudzonych pluginw? i kliknij OK, a od tej pory w zestaw b?dzie si? ?adowa?. Gdyby? kiedy? chcia? za?adowa? pe?ny domy?lny zestaw pluginw, przytrzymaj po prostu ten sam skrt klawiaturowy i wybierz Plug-ins w charakterze zestawu, ktry ma zosta? za?adowany.

Szybsze prze??czanie si? pomi?dzy aplikacjami

Czy cz?sto kopiujesz i wklejasz obrazki z Photoshopa do innych aplikacji (FileMaker Pro, Word itp.)? Nie mwi? o importowaniu obrazka TIFF czy EPS; mwi? o kopiowaniu obiektu, prze??czaniu do innej aplikacji i wklejaniu skopiowanego obrazka ze schowka. Nie? To dobrze, mamy wobec tego wskazwk?, ktra znacznie przyspieszy zmian? aplikacji. Z menu Edit (Edycja) wybierz polecenie Preferences (Preferencje), a potem General (Oglne) i usu? zaznaczenie pola Export Clipboard (Ekspor t schowka) (w systemie Mac OSX polecenie Preferences (Preferencje) znajduje si? w menu Photoshop). Oto, co si? dzieje, kiedy to pole jest zaznaczone: to, co ostatnio skopiowa?e? w Photoshopie, zostaje przeniesione do pami?ci schowka systemu, kiedy zmieniasz aplikacj?, na wypadek gdyby? chcia? to wklei?. Je?li w schowku masz du?y obrazek, ujrzysz okno dialogowe z paskiem statusu o tre?ci Expor ting Clipboard (Ekspor t schowka) i dopki ono nie zniknie mo?esz spokojnie czeka?. Wy??cz t? preferencj? i ju? nie czekaj.

Pomniejszanie plikw PSD

Czy rozmiar pliku .psd Photoshopa wydaje si? za du?y? Mo?e tak by? z powodu ustawienia preferencji, dzi?ki ktrym Photoshop zachowuje sp?aszczon? wersj? Twojego obrazka wraz z plikiem zawieraj?cym warstwy. Dlaczego tak si? dzieje? Poniewa? istnieje nik?a szansa, ?e b?dziesz chcia? podzieli? si? tym plikiem z kim?, kto u?ywa Photoshopa 2.5 (tak jak nik?a jest szansa, ?e Sejm przeg?osuje uchwa?? o obni?eniu w?asnych pensji), a Photoshop 2.5 nie obs?uguje warstw, wi?c ten kto? nie b?dzie mg? odczyta? dokumentu sk?adaj?cego si? z warstw. Poniewa? sp?aszczona wersja jest domy?lnie w??czona do pliku zawieraj?cego warstwy, wersja 2.5 b?dzie w stanie go otworzy?. Co za szcz??cie! A komu to potrzebne? Wola?bym mie? zawsze mniejsze pliki, a je?li Ty te? masz na to ochot?, z menu Edit (Edycja) (menu Photoshop w systemie Mac OSX) wybierz polecenie Preferences (Preferencje), a potem File Handling (Obs?uga plikw) i usu? zaznaczenie pola Always Maximize Compatibility for Photoshop (PSD) Files (Zawsze maksymalna zgodno?? dla plikw Photoshopa (PSD)). Pomy?l o tym przez chwil?, a zaczniesz si? dziwi?, dlaczego funkcja ta jest w??czona domy?lnie. A teraz podumaj nad tym przez dwie chwile, a zaczniesz si? zastanawia?, dlaczego tak w ogle jest w Photoshopie.
To jest fragment z ksi??ki Wydawnictwa Helion:
Photoshop 7. Skuteczne rozwi?zania
Kup ksi??k? w Wydawnictwie HELION
Komentarze [1]

etYEcgnYu [31 Pałdziernik 2009, 09:26]
K9axvN gbyssvathnyk, [url=http://gjmgsfnktfjq.com/]gjmgsfnktfjq[/url], [link=http://jmtrltotfopz.com/]jmtrltotfopz[/link], http://xdxdjcjrtcxz.com/

   
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98188
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93483
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62513
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 48996
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34173

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy