Aktualności   Co nowego w serwisie?


Czy nowy, otwarty format graficzny jest potrzebny?11|07|2006W spo?eczno?ci open source rozgorza?a dyskusja na temat stworzenia nowego formatu grafiki rastrowej, ktry pozwoli?by na ?atw? wymian? danych graficznych pomi?dzy otwartymi programami.

Dotychczas formatem u?ywanym do wymiany pomi?dzy r?nymi aplikacjami by? PSD - natywny format Adobe Photoshopa. Jest to jednak format mocno zwi?zany z jedn? firm? i cho? wygodny, i dobrze udokumentowany, to twrcy otwartego oprogramowania nie mog? z niego korzysta? z pe?n? swobod?. Ka?dy, kto chce zajrze? do specyfikacji musi podpisa? zobowi?zanie, ?e nie wykorzysta pozyskanych informacji do konkurowania z Adobe.

Istniej?cy ju? format XCF, b?d?cy natywym formatem GIMPa i wspierany przez kilka innych programw, ma niestety ograniczone mo?liwo?ci dalszego rozwoju. Format PNG nie wchodzi w gr? z przyczyn oczywistych - jest zbyt prosty. Natomiast format TIFF uznano za zbyt skomplikowany.

Pozostaje utworzenie nowego formatu i tym ma by? w?a?nie OpenRaster.

Niektrzy sugeruj?, ?e tworzenie nowego formatu b?dzie "powtrnym wynajdywaniem ko?a". Mimo to, programi?ci skupieni wok? projektu CREATE wydaj? si? nad nim uparcie pracowa? i udost?pnili ju? szkic specyfikacji nowego OpenRaster.

Je?li rzeczywi?cie zostanie on utworzony, to by? mo?e zyskamy standard, z ktrego b?dzie mo?na wygodnie korzysta? w r?nych otwartych aplikacjach takich jak Gimp, Cinepaint, Scribus lub Inkscape.

Dodajmy, ?e niezale?nie od OpenRaster, rozwijany jest format XCF2. Nie jest to ?adna odpowied?? na powstanie OpenRaster, ale naturalny efekt rozwoju Gimpa. XCF2 podobnie jak OpenRaster, ma by? formatem stanowi?cym po??czenie plikw binarnych i XML w jednym archiwum. Twrcy OpenRaster uwa?aj? jednak, ?e format wed?ug ich koncepcji b?dzie lepszy, gdy? wykorzysta dotychczasowe osi?gni?cia formatu OpenDocument.

Dyskusja ci?gle trwa i wydaje si?, ?e w za?o?eniach dotycz?cych OpenRaster wiele mo?e sie jeszcze zmieni?. Warto jednak zwrci? uwag? na to, ?e potrzeba stworzenia nowego formatu wynika tutaj z ch?ci osi?gni?cia interoperacyjno?ci i niezale?no?ci oprogramowania, a nie z potrzeby wprowadzenia na rynek kolejnego produktu. Miejmy nadziej?, ?e ten cel nie zostanie w trakcie tworzenia zapomniany.

??rd?o: Dziennik Internautw


Komentarze

Anonim [25 Grudzień 2008, 14:48]
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????

Anonim [22 Grudzień 2008, 04:22]
???????????????????????????????? ???䚰????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????? ???????? ????????? ???????????? ???????????? ?????????????????? ??????????????? ??????????? ????????????? ?????????????? ????????????????? ???????????????? ????????? ???????????????? ??????????? ???????????????? ??????????? ???????? ???????????? ???????????? ???????????????

Anonim [16 Grudzień 2008, 09:26]
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????

lol [4 Sierpień 2006, 15:52]
??

   
 
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Zielona abstrakcja
[10|05|2007]
Wielkanocne pisanki
[7|04|2007]
P?yta winylowa
[25|10|2006]
Jak wyostrza?, by unikn?? szumu ?
[18|12|2006]
JPEG, a TIFF - porwnanie formatw
[19|10|2006]
Po ludzku o JPEG
[16|10|2006]
Adobe Photoshop CS3 Beta
[19|12|2006]
Plaid Lite
[12|09|2006]
ArtStudioPro [dla Macintosh]
[4|09|2006]
Cyfrografia - Efekty 2
[2|11|2008]
Cyfrografia - Efekty
[2|11|2008]
Cyfrografia - NOVE FUNKCJE CS2 CS3
[2|11|2008]

Aktualnie osób online: 3
Najwięcej osób 138 było obecnych w dniu: 3|05|10
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy