Artykuły   Najpopularniejsze artykuły


O Artykule
Dodano: 16-10-2006
Ilość wyświetleń: 23397
Ocena artykułu: 3.2/5
calacalacalapustapusta

Po ludzku o JPEG

Zacznijmy od nazwy. Niektrzy zamiast JPEG pisz? JPG, lecz nie jest to zwyk?e zjedzenie litery ?? pisz? tak poniewa? w systemie Windows pliki zapisane w formacie JPEG maj? rozszerzenie .jpg , np.: obrazek.jpg. Cho? wszyscy wiedz? oczywi?cie, o ktry format chodzi, poprawna nazwa formatu brzmi JPEG, czyli skrt od Joint Photography Expert Group.

Nazwa formatu pochodzi od techniki kompresji danych, ktra pozwala na zmniejszenie pliku zawieraj?cego zdj?cie nawet o 90%. Powinno si? to rozumie? w nast?puj?cy sposb. Ot? plik zdj?cia w okre?lonej rozdzielczo?ci i w okre?lonym rozmiarze mo?e przyk?adowo wa?y? 10 megabajtw (MB), natomiast po zapisaniu go w formacie JPEG jego waga mo?e spa?? nawet do 1MB. Pozwala to na przechowywanie na karcie pami?ci wielu zdj??.

Wygl?da to bardzo optymistycznie, prawda? A? zbyt optymistycznie...

Ot? w przypadku formatu JPEG mwi si? o tzw. kompresji stratnej - czyli wraz ze zwi?kszeniem kompresji, ktrej towarzyszy zmniejszenie wagi pliku, nast?puje pogorszenie jako?ci obrazu. W praktyce oznacza to, ?e im bardziej b?dziemy zmniejsza? rozmiar pliku zapisanego w formacie JPEG, tym gorzej b?dzie wygl?da?o zdj?cie. To nie wszystko! Za ka?dym razem gdy otworzony w komputerze plik JPEG, zapiszemy ponownie w tym formacie, nast?puje kolejna utrata jako?ci obrazu.

Mimo tych wad JPEG jest jednym z najbardziej popularnych formatw do zapisywania zdj?? i obrazw o ?agodnych przej?ciach tonalnych. Swoj? pozycj? zawdzi?cza mi?dzy innymi ogromnej elastyczno?ci. Podczas zapisywania pliku w tym formacie mo?emy wybra? stopie? kompresji. Zale?nie od celu naszej pracy zdj?cie mo?e by? ma?ym, skompresowanym plikiem o niskiej, lub przyzwoitej jako?ci (warto?? kompresji 3-6), lub wi?kszym plikiem o lepszej jako?ci. Na przyk?ad wybieraj?c si? na przyj?cie, podczas ktrego fotografowanie b?dzie spontaniczne, a co za tym idzie nie b?dziemy mieli czasu na dobr parametrw dla ka?dego uj?cia, wypada u?y? wi?kszej kompresji, po to aby z wi?kszej ilo?ci zdj?? mc wybra? kilka naprawd? udanych, lub mie? po prostu zapis szalonej zabawy. Wysoka kompresja idzie w parze z wi?ksz? ilo?ci? zdj??, wi?c daj?c swj cyfrowy aparat kompaktowy dziecku, ktre z pewno?ci? w bardzo spontaniczny sposb b?dzie naciska? spust migawki umo?liwiamy mu dobr? zabaw?. Co wi?cej, ma?e pliki zapisuj? si? na karcie pami?ci szybciej ni? du?e, wi?c okres od jednego zdj?cia do drugiego zdj?cia mo?e by? znacznie skrcony. Jest to wa?ne rwnie? dla nas, gdy chwila wymaga przynajmniej kilku fotografii.

Reasumuj?c: u?ycie formatu JPEG wymaga pj?cia na kompromis pomi?dzy jako?ci? obrazu, a rozmiarem pliku. Im wi?ksza kompresja pliku tym mniej miejsca on zajmuje na karcie pami?ci i szybciej jest na niej zapisywany. Niestety taki obraz ma s?absz? jako??. Odwrotnie w przypadku ma?ej kompresji: obraz ma dobr? jako??, ale zajmuje wi?cej miejsca na karcie. Warto mie? ?wiadomo?? jeszcze jednej wa?nej sprawy. Ot? sama kompresja w przypadku zdj?? o du?ych rozmiarach wymaga d?u?szej pracy komputera wewn?trz aparatu, ni? kompresja obrazu o ma?ych rozmiarach (np. 640x480 pikseli). Jak wida? zanim tak naprawd? nauczymy si? korzysta? z formatu JPEG, czeka nas sporo w?asnych do?wiadcze?. Wwczas dopiero wykorzystamy jego mo?liwo?ci.

Z punktu widzenia osoby zajmuj?cej si? fotografi? cyfrow? i grafik? komputerow? musz? powiedzie?, ?e JPEG jest formatem bardzo por?cznym. Zdj?cia zapisane w tym formacie mo?na bowiem przegl?da? w ka?dym programie graficznym i do przegl?dania zdj??. ?wietnie wsp?gra on z przegl?darkami internetowymi, dzi?ki czemu obrazy i zdj?cia w nim zapisane bardzo dobrze nadaj? si? na przyk?ad do galerii internetowej. Dowodem na znakomit? wsp?prac? przegl?darki Internet Explorer z JPEG jest fakt, ?e wystarczy przeci?gn?? ikon? pliku nad okno przegl?darki i pu?ci?, a obraz natychmiast zostanie wy?wietlony. W trudnych chwilach do przegl?dania zdj?? mo?e zatem pos?u?y? nam standardowy dla systemu Windows program Internet Explorer. Oczywi?cie nale?y t? informacj? traktowa? raczej jako ciekawostk?, ale z pewno?ci? warto o tym wiedzie?, gdy b?dziemy chcieli zaprezentowa? swoje zdj?cia uprzednio zgrane na p?yt? CD, koledze ktry nie zajmuje si? fotografi? i nie posiada odpowiedniego oprogramowania (cho? system WindowsXP ma takie oprogramowanie w standardzie).

Dzi?ki niewielkim rozmiarom, plik w formacie JPEG mo?emy przesy?a? poczt? elektroniczn?, czy przy pomocy komunikatora GG.

Na koniec s?w kilka o samej metodzie kompresji, nieco wiedzy teoretycznej te? si? prawdopodobnie przyda. Kompresja JPEG swoj? skuteczno?? zawdzi?cza tak naprawd? zastosowaniu kombinacji kilku technik. Wyr?ni? mo?na trzy etapy:

* Uporz?dkowanie danych w bloki 8 x 8 pikseli, co powoduje charakterystyczn? blokow? struktur?, ktr? mo?na zaobserwowa? po przybli?eniu obrazu na ekranie monitora. Nast?puje dalsza obrbka tak uszeregowanych pikseli i bezstratna jeszcze kompresja.

* Nast?puje kolejna obrbka informacji zwana mno?eniem macierzowym. Na tym etapie rozstrzygaj? si? losy jako?ci obrazu. Rozmiar pliku i jako?? obrazu warunkuj? si? wzajemnie.

* W trzecim etapie nast?puje ostateczne kodowanie przy u?yciu ju? jednak technik bezstratowych.

Przyjrzyjmy si? przybli?onemu fragmentowi zdj?cia zapisanego w formacie JPEG:Wyra??nie wida? bloki o wymiarach 8 x 8 pikseli. W niektrych przypadkach fa?szuj? struktur? powierzchni. Mog? rwnie? by? przyczyn? utraty szczeg?w. Ilustracja stanowi wycinek ze zdj?cia portretowego. Wyra??nie wida?, ?e prawa strona obrazu (lewy k?cik ust modelki) jest przes?oni?ty przez fragment bloku. Widoczne jest, ?e piksele wewn?trz bloku s? bardziej do siebie podobne od pikseli z blokw przylegaj?cych.

Pytania i odpowiedzi

Jakiego stopnia kompresji u?ywa??

Zdj?cia i obrazy tworzone z my?l? o druku, nale?y zapisywa? z mo?liwie najmniejsz? kompresj? (warto?? 9,10 w skali programu graficznego), nawet s?abo skompresowany plik b?dzie zajmowa? mniej miejsca ni? ten sam plik zapisany w innym formacie. Obrazy nie tworzone z my?l? o profesjonalnym zastosowaniu lub konkretnie do celw amatorskich mo?emy zapisywa? w z warto?ci? kompresji 4-6. Warto?? 5 daje ma?y plik przy zachowaniu przyzwoitego poziomu jako?ci obrazu.

Skoro za ka?dym razem gdy zapisz? obraz w formacie JPEG traci on jako??, czy nie powinienem zastosowa? innego formatu? Je?li tak to jaki?

Rozwi?zaniem mo?e by? format TIFF. Aparaty cyfrowe rzadko umo?liwiaj? zastosowanie kompresji tego formatu poniewa? jest ona opatentowana, wi?c z zastosowaniem jej w aparatach wi?za?yby si? spore koszty. Co wi?cej istniej? r?ne rodzaje kompresji TIFF??a wi?c mog?oby to utrudni?, zamiast u?atwi? prac?. W ka?dym razie TIFF jest formatem bezstratnym, obraz zapisywany jest w mo?liwie najwy?szej jako?ci. Zapisuj?c obraz w formacie TIFF z poziomu programu graficznego (np. Photoshop) mamy wprawdzie do wyboru kompresje, ale mowa tu o kompresji bezstratnej, wi?c zdj?cie nie straci jako?ci (lecz plik zmniejszy si? zaledwie o jakie? 25% - to bardzo niewiele w porwnaniu do 90% jakie daje kompresja JPEG).

Czy mog? u?y? formatu JPEG do zapisu obrazu na kilku warstwach?

Pogram graficzny przed zapisaniem obrazu do formatu JPEG sp?aszczy warstwy. Pliki z rozszerzeniem .jpg nie maj? mo?liwo?ci przechowywania informacji o wielu warstwach. W przypadku programu Adobe Photoshop 7 podczas zapisywania zdj?cia do JPEG zostan? sp?aszczona i zapisane tylko aktualnie widoczne warstwy. Sp?aszczenie jest tylko podczas zapisywania, po zapisie nadal mamy do dyspozycji wszystkie warstwy z poziomu palety Layers.

JPEG stworzony z kilku warstw jest wi?kszym plikiem od JPEG??a utworzonego z mniejszej liczby warstw.

FA?SZ. Bez wzgl?du na liczb? warstw, dwa obrazy z zastosowaniem takich samych parametrw b?d? mia?y jednakowy rozmiar pliku.To jest fragment z filmw instrukta?owych
CYFROGRAFIA
Kup filmy instrukta?owe w CYFROGRAFIA.PLKomentarze [27]

omCXLBuAAFdU [31 Pałdziernik 2009, 09:24]
WidxBU yavlhfuqibbx, [url=http://qbsywyvnznpn.com/]qbsywyvnznpn[/url], [link=http://ybqpbccumkxa.com/]ybqpbccumkxa[/link], http://piaemsoepkdu.com/

PTgEPTIigwzHnVRHfY [31 Pałdziernik 2009, 08:20]
w35pLw knpurbnbbhps, [url=http://dukcmmhyvbzs.com/]dukcmmhyvbzs[/url], [link=http://yrreavcgdlzl.com/]yrreavcgdlzl[/link], http://wtecksdngngh.com/

Anonim [21 Kwiecień 2009, 20:47]
vpgtbiomlwxromqszkivqepghkdkik

Anonim [9 Kwiecień 2009, 15:21]
Hello World

Anonim [8 Kwiecień 2009, 19:16]
Hello World

Anonim [6 Kwiecień 2009, 14:26]
Hello World

Anonim [6 Kwiecień 2009, 12:49]
[?????????????? ????????????? QQ:306478122 ?????"?????"]

Anonim [11 Marzec 2009, 16:30]
??????????????????????????????????????????????????. ????????????????? (http://www.soxan.cn)

Anonim [9 Marzec 2009, 19:45]
????????????????????????????????????QQ???306478122????????:????????

Anonim [25 Luty 2009, 04:53]
?????????????? ????????????? QQ:306478122 ?????"?????"

  1 / 3
Dodaj własny komentarz
Komentuj:
Podpis: Adres e-mail:
Wycinanie obiektw
Dodano: [18|06|2006]
Odwiedzin: 98269
Zmiana barwy komend? zast?p kolor (replace color)
Dodano: [5|10|2006]
Odwiedzin: 93569
Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu
Dodano: [9|06|2006]
Odwiedzin: 62580
Instalacja dodatkw w Photoshopie
Dodano: [3|06|2006]
Odwiedzin: 49079
Planowanie obrazu i fotografowanie - cz.4
Dodano: [14|09|2006]
Odwiedzin: 34261

Aktualnie osób online: 1
Najwięcej osób 369 było obecnych w dniu: 15|01|23
Wszystkie elementy graficzne oraz znaki firmowe są zastrzeżonymi znakami producentow i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Fotoobrazy